บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย

รองศาสตราจารย์ บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม[1] รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อดีตหัวหน้าพรรคถิ่นไทย[2] อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหญิง (ในสมัย ดร.พิจิตต รัตตกุล) และในสมัยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน โดยเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าฝ่ายโยธาครั้งที่สอง แทน ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ในเมื่อต้นปี 2549[3]

รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
หัวหน้าพรรคถิ่นไทย
ดำรงตำแหน่ง
24 สิงหาคม พ.ศ. 2543 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2543
ถัดไป พิจิตต รัตตกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
พรรคการเมือง ถิ่นไทย

การศึกษาแก้ไข

รองศาสตราจารย์ บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและเอกด้านการวางแผนภาคและผังเมือง (M.R.P.,Ph.D.-City and Regional Planning) จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์

ผลงานแก้ไข

รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย มีผลงานวิจัยด้านการผังเมืองหลายโครงการ ได้รับเชิดชูเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศาสตราภิชาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 -30 กันยายน 2553 ในสาขาวิชาเคหการ วิชาการวางแผนภาคและเมือง

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช[4]

อ้างอิงแก้ไข