ประเสริฐ ภัทรมัย

ประเสริฐ ภัทรมัย (5 มิถุนายน 2490 - ) ผู้ก่อตั้งบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ทีม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2508 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียใน ปี พ.ศ. 2516 เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AITAA) หลายสมัย อดีตคณบดี คณะ Computer & Engineering Management (CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 2 สมัย ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2547 เป็นผู้ผลักดันให้วิศวกรไทยมีบทบาทในโครงการระดับสากลมากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมที่ปรึกษาไทยไปทำงานต่างประเทศ

การศึกษา แก้

ประวัติการทำงาน แก้

  • 2516-2521: วิศวกรแหล่งน้ำ บริษัท เซ้าท์อิ๊สท์เอเซียเทคโนโลยี จำกัด ( SEATEC )
  • 2521- : ผู้ก่อตั้งบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดและประธานกรรมการบริหาร
  • 2544-2547: นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

ผลงานวิจัย แก้

หนังสือ แก้

รางวัล แก้

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ได้รับรางวัลวิศวกรดีเด่น จากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2536 และได้รับรางวัลแห่งหอเกียรติยศ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในปี พ.ศ. 2553[1]

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้