ชาติชาย ณ เชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ กรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ยกร่าง พ.ศ. 2558) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[1]ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [2]

ชาติชาย ณ เชียงใหม่
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 6 กันยายน พ.ศ. 2558
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (67 ปี)
คู่สมรส ปุนุท ณ เชียงใหม่
ศาสนา พุทธ

อดีตรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน่วยบริการรูปแบบพิเศษในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ประวัติแก้ไข

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นบุตรของเจ้าโสภณ ณ เชียงใหม่ ผู้เป็นหลานของเจ้าราชภาคินัย (สิงห์โต ณ เชียงใหม่)[3] สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2517 ระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519 และปริญญาโท-ปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2526 ตามลำดับ[4]

การทำงานแก้ไข

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นอาจารย์ประจำสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเป็นศาสตราจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดสำคัญในส่วนราชการหลายแห่ง อาทิ เป็นกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (17 มกราคม 2549 - 30 กันยายน 2552)[5][6]

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นนักวิชาการที่มีผลงานวิจัยและบทความวิชาการจำนวนมาก เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2532 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[7]

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้ง เป็น ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [8] กรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ยกร่าง พ.ศ. 2558) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[9]


เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข