สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 ตามประกาศ ก.พ.ร. ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษที่ 26ง วันที่ 25 มีนาคม 2548[1] ปัจจุบันเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 1 ใน 2 แห่งของประเทศไทย[2]

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
Institute for Good Governance Promotion
ภาพรวมหน่วยงาน
สำนักงานใหญ่120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล, ผู้อำนวยการ
เว็บไซต์igpthai.org

ประวัติ แก้

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 เห็นชอบในหลักการและแนวทางจัดโครงสร้างองค์กรรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) โดยเริ่มทดลองปฏิบัติในสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

จนกระทั่งมีประกาศ ก.พ.ร. ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ให้เปลี่ยนแปลงสภาพของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

บทบาทหน้าที่ แก้

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการ ดังนี้

  • การบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการบริหาร
  • การบริการงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
  • การบริการฝึกอบรมและพัฒนา

อ้างอิง แก้

  1. "ประกาศ ก.พ.ร. เรื่อง การแปลงสภาพของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-05-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-26.
  2. ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยบริการรูปแบบพเศษ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้