คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 เป็นคณะลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมี อาจารย์ประธาน รังสิมาภรณ์ เป็นคณบดี

คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
Faculty of Communication Arts Siam University
สถาปนาพ.ศ. 2532
คณบดีรศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ที่อยู่
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
สีสีน้ำเงิน
มาสคอต
กล้องถ่ายรูปและฟิล์ม
เว็บไซต์[1]

เปิดสอนทั้งสิ้น 6 สาขาวิชา ได้แก่ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์, การประชาสัมพันธ์, การโฆษณา, สื่อดิจิทัล, วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และศิลปะการแสดง โดยนักศึกษาต้องผ่านการเรียน ซึ่งประกอบด้วยวิชาหลักต่าง ๆ จำนวน 141 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรีจำนวน 3 หน่วยกิต และต้องผ่านการฝึกงานติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 200 ชั่วโมง จึงจะสำเร็จหลักสูตร ใช้เวลาเรียน 4 ปี

ต่อมา มี รศ.ดร.จำนง วิบูลย์ศรี เป็นคณบดี โดยดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2551

ปัจจุบัน มี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ เป็นคณบดี โดยเข้ารับตำแหน่งในภาคการศึกษาที่ 2/2551 ปี พ.ศ. 2551

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ได้แก่

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้