เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน

คุณ เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ประธานมูลนิธิจักรคำขจรศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์ฝึกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)[1] เจ้าดารารัตน์เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ

เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน
เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน.jpg

ฐานันดรศักดิ์ เจ้า
ราชวงศ์ ทิพย์จักร
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 (77 ปี)
พระบิดา เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน
พระมารดา เจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน

ประวัติแก้ไข

เจ้าดารารัตน์ เป็นธิดาในเจ้าพัฒนา ณ ลำพูน (ราชโอรสในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์สุดท้าย และราชนัดดาในเจ้าหลวงอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 9) กับเจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน (ธิดาในเจ้าราชบุตรวงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่ และเป็นปนัดดาในเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์สุดท้าย) เจ้าดารารัตน์เป็นธิดาคนโต และมีน้องชาย 3 คน คือ เจ้าพัฒน์พงศ์ ณ ลำพูน เจ้าวงศ์จักร ณ ลำพูน และเจ้าศักดิ์ขจร ณ ลำพูน

เจ้าดารารัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 24)

เจ้าดารารัตน์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.) เมื่อปี พ.ศ. 2539 จึงใช้คำนำหน้าว่า “คุณ” เนื่องจากยังมิได้สมรสจึงไม่ใช้คำว่า “คุณหญิง”

บทบาทในฐานะเจ้านายฝ่ายเหนือแก้ไข

เจ้าดารารัตน์ เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือ สาย ณ ลำพูน และสาย ณ เชียงใหม่ ที่มีบทบาทสำคัญทางสังคมเป็นที่เคารพนับถือ และดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิจักรคำขจรศักดิ์[2] เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์การสร้างสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนชาวนครลำพูน และเป็นกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ[3] อันเป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ความเป็นล้านนาสืบสานฝ่ายเหนือ และเป็นกรรมการมูลนิธิกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (วัดสวนดอก)[4]

เจ้าดารารัตน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะเจ้านายฝ่ายเหนือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในการแสดงความกตัญญูต่อราชสกุลแห่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน) และความจงรักภักดีต่อราชจักรีวงศ์[5]

ด้านการศาสนาแก้ไข

เจ้าดารารัตน์ มีบทบาทในการทะนุบำรุงศาสนา อาทิ การถวายที่ดินเพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และสร้างวัด ที่พักสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมหลายแห่ง[6]

ด้านการศิลปหัตถกรรมแก้ไข

เจ้าดารารัตน์ ได้มอบที่ดินจำนวนหนึ่ง สำหรับจัดตั้งสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย[7] เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดหัตถกรรมผ้าทอมือของจังหวัดลำพูนให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็น "ผู้จุดประกายผ้าชาวไทยภูเขาสู่ความนิยม" จากนิตยสาร HELLO เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

ราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. คณะกรรมการสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 2. แนะนำคณะกรรมการมูลนิธิจักรคำขจรศักดิ์
 3. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ"
 4. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (วัดสวนดอก)"
 5. สักการะองค์เจ้าหลวง
 6. พระองค์ภาฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ จ.ลำพูน
 7. สถาบันผ้าทอมือหริภุชัย
 8. นิตยสาร HELLO! ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 สิงหาคม 2557
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2548 จำนวน 70 ราย)
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑)
 11. นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2548
 12. พิธีมอบรางวัลคนดีศรีลำพูนปี53 ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม