เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน

เจ้าพัฒนา ณ ลำภูน (11 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 - พ.ศ. 2512) เจ้านายฝ่ายเหนือ ราชบุตรองค์สุดท้ายในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์สุดท้าย กับแม่เจ้าส่วนบุญจักรคำขจรศักดิ์[1]

เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน

เจ้าพัฒนา ณ ลำภูน
เจ้านายฝ่ายเหนือ
พระมเหสีคุณหญิง เจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำภูน
พระบุตร4
ราชวงศ์ราชวงศ์ทิพย์จักร
พระบิดาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์
พระมารดาแม่เจ้าส่วนบุญจักรคำขจรศักดิ์ราชเทวี
ประสูติ11 กรกฎาคม พ.ศ. 2457
พิราลัยพ.ศ. 2512 (54 ปี)

เจ้าพัฒนา ณ ลำภูน ถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2512 โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานบ้านหลวย จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2512[2]

การศึกษาแก้ไข

เจ้าพัฒนา ณ ลำภูน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่ออายุ 9 ขวบ สำเร็จชั้นมัธยม 8 เมื่อปี พ.ศ. 2476 และได้ไปศึกษาวิชาป่าไม้ ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2483[3]

การทำงานแก้ไข

เจ้าพัฒนา ณ ลำภูน กลับมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ และเป็นอาจารย์โรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

เจ้าพัฒนา ณ ลำภูน สมรสกับเจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำภูน (สกุลเดิม ณ เชียงใหม่) ธิดาในเจ้าราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่) นัดดาในเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์สุดท้าย (มีบุตร 3 ธิดา 1) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2486

  1. คุณ เจ้าดารารัตน์ ณ ลำภูน
  2. เจ้าพัฒนพงศ์ ณ ลำภูนสมรสกับศรัณยา ณ ลำภูน
  3. เจ้าวงศ์จักร ณ ลำภูน สมรสกับสุวรีย์ ณ ลำภูน
  4. เจ้าศักดิ์ขจร ณ ลำภูน สมรสกับวันเพ็ญ ศักดาธร

ราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ.
  2. หนังสือพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน. 2512
  3. ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, 2538.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.
  • นงเยาว์ กาญจนจารี. ดารารัศมี : พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี. เชียงใหม่ :สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๓๙.