แสงอรุณ รัตกสิกร

รองศาสตราจารย์แสงอรุณ รัตกสิกร (19 มกราคม พ.ศ. 2465 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2522) เป็นสถาปนิกชาวไทย อดีตอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสงอรุณ รัตกสิกร
เกิด19 มกราคม พ.ศ. 2465
อำเภอเมืองปราจีนบุรี,จังหวัดปราจีนบุรี
เสียชีวิต15 ตุลาคม พ.ศ. 2522 (57 ปี)
สัญชาติไทย
มีชื่อเสียงจากหนึ่งในผู้ก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คู่สมรสผศ.ลดา สีบุญเรือง
บุตรชูมาน ถิระกิจ
บิดามารดาพ.อ.พระยาวิเศษสิงหนาท (สาหร่าย รัตกสิกร)
คุณหญิงระเบียบ วิเศษสิงหนาท

แสงอรุณ เป็นชาวตำบลดงพระราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของ พ.อ.พระยาวิเศษสิงหนาท (สาหร่าย รัตกสิกร) และคุณหญิงระเบียบ สกุลเดิม คงพันธุ์ เริ่มศึกษาที่โรงเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นย้ายมาศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต่อมาเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา จากนั้นได้เข้าฝึกงานใน "รังนกอินทรี" ของแฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ สถาปนิกหนึ่งใน 4 ผู้ที่ได้รับการยกย่องในฐานะสถาปนิกผู้บุกเบิกงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของโลก ก่อนที่จะกลับมาอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และได้รับประกาศนียบัตรนักธรรมตรี

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็เข้ารับราชการในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2490 และยังมีผลงานเขียนหนังสือเช่น "แสงอรุณ 2" ซึ่งเป็น หนึ่งในรายการหนังสือ 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน, ตึก ต้นไม้ และแสงอรุณ, ทรรศนะอุจาด ,แสงอรุณแห่งสถาปัตยกรรม, " เรณู - ปัญญา " เที่ยวรถไฟ, อนุสาวรีย์ที่ไทยทำ โดยส่วนใหญ่ท่านใช้นามจริง เว้นบางเรื่องใช้นามปากกาว่า ส. รัตกสิกร ท่านยังมีฝีมือในการเขียนภาพลายเส้น นิสัยรักธรรมชาติและการศึกษาค้นคว้า เป็นผู้เผยแพร่ความรู้เรื่องอนุรักษ์ศิลปะและสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมผู้หนึ่ง

ตำแหน่งสุดท้ายทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ 9 ถึงแก่กรรมด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2522 สิริรวมอายุได้ 56 ปี 8 เดือน 26 วัน

ชีวิตส่วนตัว แก้

รองศาสตราจารย์แสงอรุณ รัตกสิกร สมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลดา สีบุญเรือง อดีตรองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุตรีด้วยกัน 1 คน ได้แก่ ชูมาน ถิระกิจ อดีตบรรณารักษ์อาวุโส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน แก้

  • 1 สิงหาคม 2497 ตำแหน่งอาจารย์โท
  • 20 กรกฎาคม 2503 ตำแหน่งอาจารย์เอก
  • 30 ตุลาคม 2511 ตำแหน่งชั้นพิเศษ
  • 1 ตุลาคม 2512 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
  • 1 ตุลาคม 2519 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 7
  • 1 มิถุนายน 2520 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 8
  • 22 พฤษภาคม 2522 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๑๓, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕