กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ (เกิด 14 สิงหาคม พ.ศ. 2508) อดีตผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) [1] อดีตผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [2] (สสส.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 พร้อมกับนั่งเก้าอี้ประธานองค์กรสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (The International Network of Health Promotion Foundations: INHPF) ในวาระปีพ.ศ. 2553 - 2555 ทั้งนี้ ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันโครงการและกิจกรรมปลอดเหล้าและบุหรี่ให้เป็นรูปธรรม อาทิโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งต่อมาผลสืบเนื่องจากโครงการนี้ ทำให้ต่อมา มีการกำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติในเวลาต่อมา โครงการสวดมนต์ข้ามปี รวมทั้งการรณรงค์ลดการบริโภคน้ำตาลในเด็ก และมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอื่น ๆ จนกระทั่งสร้างความตระหนักด้านสุขภาวะรอบด้านแก่สาธารณชนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ และในปัจจุบันกำลังขยายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

ประวัติ

แก้

ทพ. กฤษดา เกิดในครอบครัวชาวจีน โดยเป็นบุตรชายคนโตและมีน้อง ๆ อีก 3 คน โดยชื่นชอบด้านวิทยาศาสตร์และใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก มักนำสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านมาทดลองประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ มากมาย แต่เนื่องจากสอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสียก่อน ซึ่งในเวลาต่อมาก็ยินยอมเรียนต่อจนจบเพื่อทำให้บิดามารดามีความสุข แล้วค่อยมาเรียนต่อปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ตามความต้องการของตัวเอง โดยจบวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก้าวสู่การเป็นผู้จัดการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเดือนมีนาคม 2553 จวบจนปัจจุบัน ด้วยทุ่มเทผลักดันการรณรงค์โครงการและกิจกรรมปลอดเหล้าและบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการลดการบริโภคน้ำตาลในเด็กและมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอื่น ๆ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังให้ "ไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก"

ทั้งนี้ ทพ. กฤษดา ได้รับเลือกให้เป็นประธานองค์กรสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (The International Network of Health Promotion Foundations: INHPF)[3] ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 2 ปี คือ พ.ศ. 2553 - 2555 ด้วยผลงานโดดเด่นของ สสส. ในการผลักดันนโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นกองทุนสร้างเสริมสุขภาพแรกในเอเชียที่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมที่เก็บเพิ่มจากภาษีสรรพสามิตบุหรี่และสุรา สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องลดการสูบบุหรี่ และความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจนกลายต้นแบบในระดับนานาชาติ

ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ทพ. กฤษดา ได้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย[4] จากกรณีที่ไทยพีบีเอส เตรียมการซื้อหุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ซึ่งยังข้อครหาถึงผลกระทบต่อสื่อสาธารณะ

ประวัติการศึกษา

แก้

ปี2527 ระดับชั้นมัธยมศึกษา จาก โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ปี 2532 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2537 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computer Science) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2552 ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง จาก สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงาน

แก้

กรกฎาคม 2553 - ปัจจุบัน ประธานองค์กรสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (The International Network of Health Promotion Foundations: INHPF)[5]

มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [6] [7] (สสส.)

ก.พ. 2551 - ก.พ. 2553

รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มี.ค. 2550 - ม.ค. 2551

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

รางวัลและงานวิชาการ

แก้

ปี 2538

ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านซอฟต์แวร์ในงานจุฬาไฮเทค จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2542

จัดทำงานวิจัยเรื่อง “Implementation plan of New System of Financial Accounting and Cost Accounting” ให้กับธนาคารโลก

ปี 2543

มีนาคม : จัดทำงานวิจัยเรื่อง “Strengthening of Thailand Birth and Mortality Information System” ให้กับองค์การอนามัยโลก

สิงหาคม : จัดทำงานวิจัยเรื่อง “Quality Assessment for ICD10 Coding” ให้กับองค์การอนามัยโลก

ปี 2544

พฤษภาคม : จัดทำงานวิจัยเรื่อง “The generic protocol for monitoring and evaluation of Health information System” ให้กับองค์การอนามัยโลก

ปี 2547

ธันวาคม : ได้รับรางวัล “นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ระดับนโยบาย” จากสมาคมสุขศึกษาพลศึกษา และนันทนาการแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสังคม

แก้
ปี 2546
แก้

ริเริ่มการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ซึ่งผลสืบเนื่องจากโครงการนี้ ทำให้ต่อมา มีการกำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติในเวลาต่อมา และเสนอมาตรการในการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ระหว่างเวลา 05.00 – 22.00 น.

ปี 2547
แก้

ผลักดันให้เกิดเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เพื่อรณรงค์การลดการบริโภคน้ำตาลในเด็ก และเยาวชน

ปี 2550
แก้

การร่วมผลักดันมาตรการต่างเพื่อคุ้มครองเด็ก และเยาวชน อาทิ

 • การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ (การจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์โดยกำหนดสัญลักษณ์ เช่น ท, น13, ฉ เพื่อจำแนกประเภทของรายการโทรทัศน์ให้เหมาะสมกับวัยของผู้ชม)
 • มาตรการควบคุมการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ ในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก และเยาวชน
 • คณะกรรมการสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ เพื่อการดูแลสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนและครอบครัว
 • วาระแห่งชาติด้านเด็ก และเยาวชน ปี 2550 – 2551
ปี 2551
แก้

การแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตและเล่นเกมส์ในเด็ก และเยาวชน อาทิ

 • การจัดระเบียบร้านเน็ต และเกมส์
 • การจัดระดับความเหมาะสมของเกมส์ (จัดทำเป็นกฎกระทรวง)
 • การพัฒนาหลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ในโรงเรียน
 • การพัฒนากฎหมายเพื่อการดูแลสื่อที่อันตรายสำหรับเด็ก และเยาวชนปี 2552
 • ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไข้หวัดใหญ่ 2009 โดยนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้เป็น
 • คณะอนุกรรมการเพื่อการสนับสนุนการควบคุมป้องกัน และแก้ปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. http://org.thaipbs.or.th/media/document/content/2016/01/21/756_1.pdf ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์)
 2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 3. "The International Network of Health Promotion Foundations: INHPF". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-21. สืบค้นเมื่อ 2012-03-19.
 4. 'ผอ.ไทยพีบีเอส'ประกาศลาออก แสดงความรับผิดชอบ
 5. "The International Network of Health Promotion Foundations: INHPF". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-21. สืบค้นเมื่อ 2012-03-19.
 6. บอร์ดสสส.ตั้ง'กฤษดา' ผู้จัดการกองทุนคนใหม่
 7. มติเอกฉันท์ "ทพ.กฤษดา" เป็น ผจก.สสส.คนใหม่
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๓, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ถัดไป
พวงรัตน์ สองเมือง
รักษาการ
  ผู้อำนวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

(1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560)
  -