ก้องศักด ยอดมณี

ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ก้องศักด ยอดมณี
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย คนที่ 13
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้าสกล วรรณพงษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (50 ปี)
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
ศิษย์เก่า
ลายมือชื่อ

ประวัติ แก้

ก้องศักด ยอดมณี เป็นบุตรของ ร้อยโท ดร. สุวิทย์ ยอดมณี บิดา และ คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี มารดา มีจำนวนพี่น้อง 3 คน

1.นายสุวงศ์ ยอดมณี

2.นายก้องศักด ยอดมณี

3.ร้อยตรีจักรา ยอดมณี

การศึกษา แก้

ก้องศักด ยอดมณี เกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ที่ นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ศึกษาระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมปลายจาก โรงเรียนจิตรลดา จากนั้น ก้องศักด ได้เข้าศึกษาที่ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2537 ศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านกฎหมายพาณิชย์ (LL.M. in Commercial Law), University of Bristol ประเทศอังกฤษ (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) ปีการศึกษา 2541 ระหว่างนี้ได้ศึกษาระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรต่างๆ ประกาศนียบัตรหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง สถาบันอนุญาโตตุลาการ ปีการศึกษา 2542 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2543 ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้ตรวจสอบสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2545 จนกระทั่งจบปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

การทำงาน แก้

เริ่มอาชีพเป็นนักกฎหมาย จนได้เป็น หัวหน้านิติกร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย)ปี พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ได้ทำงานเอกชน เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสุธาดิลก จำกัด ปี พ.ศ. 2553 งานสุดท้ายก่อนรับตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสุพงศา จำกัดปี พ.ศ. 2558

การเมือง แก้

ก้องศักด เข้าสู่ข้าราชการทางการเมือง ตำแหน่งแรกเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) ปี พ.ศ. 2551 ถัดมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกรณ์ จาติกวณิช) ปี พ.ศ. 2552, เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2553, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) และ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ปี พ.ศ. 2556

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า ก้องศักด ยอดมณี ถัดไป
สกล วรรณพงษ์   ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย คนที่ 13
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)