โรงเรียนจิตรลดา

โรงเรียนจิตรลดา (อังกฤษ: Chitralada School) เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งขึ้นในบริเวณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียน นักเรียนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้ามาเรียน จึงไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน[1]

โรงเรียนจิตรลดา
Cdlogo1.gif

"รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chitralada School
อักษรย่อ CD
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง 10 มกราคม พ.ศ. 2498 (65 ปี 320 วัน)
เพลง เพลงมาร์ชจิตรลดา
เว็บไซต์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้โรงเรียนจิตรลดาได้ดำเนินงานมาโดยตลอด ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์บริหาร โรงเรียนจึงได้รับสนองพระราโชบายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระราโชบายมาบริหารและดำเนินการ[2]

โรงเรียนจิตรลดาได้รับการยอมรับว่าเป็น "the most exclusive school in Thailand"[3].

ประวัติโรงเรียนจิตรลดา[4]แก้ไข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาในระดับอนุบาลขึ้น ณ พระที่นั่งอุดร ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่ประทับของพระองค์และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2498 เนื่องด้วยขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เจริญพระชนมายุพร้อมที่จะทรงพระอักษรได้ จึงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียน โดยมีพระอาจารย์คนแรกที่ถวาย ฯ การสอนเพียงคนเดียว คือ ดร.ทัศนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์) และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระสหายร่วมศึกษาอีก 7 คน นับเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนจิตรลดา 

จากนั้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 เมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ หรือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุพอที่จะทรงพระอักษรได้ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มชั้นอนุบาลขึ้นอีกชั้นหนึ่ง และเพิ่มนักเรียนขึ้นอีก 4 คน เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้รับพระอาจารย์เพิ่มอีกคนหนึ่งคือ นางสาวอังกาบ ประนิช (ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2500 ซึ่งในขณะนั้นมีนักเรียนอนุบาล 2 ระดับ ระดับละ 8 คน

ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นการถาวร จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารเรียนถาวรในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนจิตรลดา" และได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2507 ได้ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา 2511 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมาจนถึงปัจจุบัน โดยรับนักเรียนทั่วไป ตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนแต่ละปีการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนโดยมิได้เลือกชั้นวรรณะ ตามพระบรมราโชวาท “ให้โรงเรียนรับนักเรียนทั่วไปโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์

เจ้านายศิษย์จิตรลดา[5]แก้ไข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เริ่มทรงพระอักษรชั้นอนุบาล 1 ณ พระที่นั่งอุดร ณ วันที่ 10 มกราคม 2498

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ เริ่มทรงพระอักษรในชั้นอนุบาล 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2499

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เริ่มทรงพระอักษร ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2501

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เริ่มทรงพระอักษร ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2504

หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร เข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2504

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมาทรงพระอักษรระดับอนุบาล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2528

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงพระอักษรในระดับอนุบาล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2530

องค์บริหารและผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดาในปัจจุบัน[6]แก้ไข

 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์บริหาร
 • พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้รับใบอนุญาต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
 • นายไพรัช รัตนไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
 • นางวรรณวิภา สุขกนิษฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล
 • นางสมสมร หนูมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
 • นางสาวจรินทร์ทิพย์ วรกิจสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
 • นางดวงใจ วรรณสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับอนุบาล
 • นางชฎามาศ นพสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนประถมศึกษา
 • นางปานใจ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนมัธยมศึกษา
 • ม.ล.นลินทิพย์ เทวกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
 • นางสาวกนกพร จรินทร์รัตนากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
 • นางนิติยา ปัญญาเสวนมิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา
 • นางจิราภรณ์ ลิ้มตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • นายธีรพล สาตราภัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารจัดการทั่วไประดับอนุบาล
 • นางสาวพรทิพย์ บุญเชิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารจัดการทั่วไประดับประถมศึกษา
 • นางน้ำทิพย์ ลิ้มรัตนศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารจัดการทั่วไประดับมัธยมศึกษา
 • นางสาวดวงใจ อรุณทัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานโสตทัศนูปกรณ์ โภชนาการ และร้านค้า
 • นางอาภรณ์ ตันสงวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคลังและพัสดุ
 • นางรุ่งนภา ธัญญสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน งานจิตวิทยา แนะแนว และ สศน.
 • นางคณัสนันท์ ผ่องพันธุ์งาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบุคคล

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข