โรงเรียนจิตรลดา

โรงเรียนจิตรลดา (อังกฤษ: Chitralada School) เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งขึ้นในบริเวณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต [1]

โรงเรียนจิตรลดา
Cdlogo1.gif

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้โรงเรียนจิตรลดาได้ดำเนินงานมาโดยตลอด ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์บริหาร โรงเรียนจึงได้รับสนองพระราโชบายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยมีท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระราโชบายมาบริหารและดำเนินการ[2]

โรงเรียนจิตรลดาได้รับการยอมรับว่าเป็น "the most exclusive school in Thailand"[3].

ประวัติโรงเรียนจิตรลดา[4]แก้ไข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาในระดับอนุบาลขึ้น ณ พระที่นั่งอุดร ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซึ่งในขณะนั้นเป็นที่ประทับของพระองค์และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2498 เนื่องด้วยขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เจริญพระชนมายุพร้อมที่จะทรงพระอักษรได้ จึงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียน โดยมีพระอาจารย์คนแรกที่ถวาย ฯ การสอนเพียงคนเดียว คือ ดร.ทัศนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์) และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระสหายร่วมศึกษาอีก 7 คน นับเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนจิตรลดา 

จากนั้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 เมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ หรือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุพอที่จะทรงพระอักษรได้ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มชั้นอนุบาลขึ้นอีกชั้นหนึ่ง และเพิ่มนักเรียนขึ้นอีก 4 คน เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2499 ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้รับพระอาจารย์เพิ่มอีกคนหนึ่งคือ นางสาวอังกาบ ประนิช (ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2500 ซึ่งในขณะนั้นมีนักเรียนอนุบาล 2 ระดับ ระดับละ 8 คน

ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นการถาวร จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารเรียนถาวรในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนจิตรลดา" และได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2507 ได้ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา 2511 ได้ขยายชั้นเรียนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมาจนถึงปัจจุบัน โดยรับนักเรียนทั่วไป ตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนแต่ละปีการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนโดยมิได้เลือกชั้นวรรณะ ตามพระบรมราโชวาท “ให้โรงเรียนรับนักเรียนทั่วไปโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์

เจ้านายศิษย์จิตรลดา[5]แก้ไข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เริ่มทรงพระอักษรชั้นอนุบาล 1 ณ พระที่นั่งอุดร ณ วันที่ 10 มกราคม 2498

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ เริ่มทรงพระอักษรในชั้นอนุบาล 1 ณ วันที่ 10 มกราคม 2499

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เริ่มทรงพระอักษร ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2501

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เริ่มทรงพระอักษร ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2504

หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร เข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2504

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมาทรงพระอักษรระดับอนุบาล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2528

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงพระอักษรในระดับอนุบาล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2530

องค์บริหารและผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดาในปัจจุบัน[6]แก้ไข

 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์บริหาร
 • พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้รับใบอนุญาต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
 • นายไพรัช รัตนไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
 • นางวรรณวิภา สุขกนิษฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล
 • นางสมสมร หนูมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
 • นางสาวจรินทร์ทิพย์ วรกิจสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
 • นางดวงใจ วรรณสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับอนุบาล
 • นางชฎามาศ นพสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนประถมศึกษา
 • นางปานใจ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนมัธยมศึกษา
 • ม.ล.นลินทิพย์ เทวกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
 • นางสาวกนกพร จรินทร์รัตนากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
 • นางนิติยา ปัญญาเสวนมิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา
 • นางจิราภรณ์ ลิ้มตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • นายธีรพล สาตราภัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารจัดการทั่วไประดับอนุบาล
 • นางสาวพรทิพย์ บุญเชิด ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารจัดการทั่วไประดับประถมศึกษา
 • นางน้ำทิพย์ ลิ้มรัตนศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารจัดการทั่วไประดับมัธยมศึกษา
 • นางสาวดวงใจ อรุณทัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานโสตทัศนูปกรณ์ โภชนาการ และร้านค้า
 • นางอาภรณ์ ตันสงวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคลังและพัสดุ
 • นางรุ่งนภา ธัญญสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน งานจิตวิทยา แนะแนว และ สศน.
 • นางคณัสนันท์ ผ่องพันธุ์งาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบุคคล

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข