จารุวรรณ เมณฑกา

คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา (ชื่อเล่น: เป็ด; เกิด 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2488) เป็นสมาชิกคริสตจักรวัฒนา สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 11 อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร[1] อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.)


จารุวรรณ เมณฑกา

เกิด5 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 (79 ปี)
กรุงเทพมหานคร
สัญชาติไทย
อาชีพสมาชิกวุฒิสภา
มีชื่อเสียงจากอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
คู่สมรสทรงเกียรติ เมณฑกา
บุตรกิตติวัฒน์ เมณฑกา
ขจาริน เมณฑกา
ศุภางค์ เมณฑกา
บิดามารดาเต็ม ยรรยง
จำเนียร ยรรยง

จารุวรรณได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 และไม่ยอมออกจากตำแหน่ง หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กระบวนการสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาเมื่ออายุครบ 65 ปีแล้ว ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย จารุวรรณยังไม่ยอมละทิ้งตำแหน่ง แม้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า ไม่อาจอยู่ในตำแหน่งได้อีก จึงนำไปสู่ความขัดแย้งภายในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กระทั่งศาลปกครองวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553[2]

ระหว่างดำรงตำแหน่งในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้น จารุวรรณถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในกรณีเห็นแก่ญาติและขาดความโปร่งใส โดยถูกกล่าวหาว่า ตั้งบุตรตนเองเป็นเลขานุการส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนจากรัฐ และพาบุตรท่องเที่ยวต่างประเทศในการไปราชการของตนเองซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายจากรัฐ ฯลฯ แต่จารุวรรณชี้แจงว่า สามารถทำได้ตามกฎหมาย[3][4][5] ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จารุวรรณถูกศาลพิพากษาจำคุกฐานทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพราะเบิกเงินแผ่นดินไปใช้จ่ายในการทอดกฐิน โดยอ้างว่า ใช้ในการสัมมนา[6]

ประวัติ

แก้

จารุวรรณ เมณฑกา เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนโตในจำนวน 8 คนของ นายเต็ม ยรรยง และนางจำเนียร ยรรยง บิดาของเธอเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนกวางตุ้ง ส่วนมารดาเป็นชาวไทยพุทธจากจังหวัดนนทบุรี และครอบครัวตั้งรกรากแถวสามย่าน[7]

สมรสกับนายทรงเกียรติ เมณฑกา นักธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ ชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว มีบุตรธิดาด้วยกัน 3 คน คือ

 1. นายกิตติวัฒน์ เมณฑกา สมาชิกสภาวิศวกร[8]อดีตเลขานุการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 2. นางสาวขจาริน เมณฑกา ปัจจุบันได้รับทุน มหาวิทยาลัย IUJ International University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขา Finance Innovation
 3. นางสาวศุภางค์ เมณฑกา สมาชิกสภาวิศวกร[9]ทำงานที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

จารุวรรณ เมณฑกา จบการศึกษาจากโรงเรียนศึกษาวัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน (ปัจจุบัน คือ เอเอฟเอส) ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงเข้าเรียนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เมื่อ พ.ศ. 2510

การทำงาน

แก้

จารุวรรณเริ่มทำงานที่สำนักงานบัญชีไชยยศ สมบัติ เป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัท NCR และ ได้เข้าทำงานด้านบัญชี ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นสอบชิง ทุน ก.พ. ในโควตาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้อันดับ 1 ในจำนวน 4 คนที่สอบผ่าน ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโท ด้านการบัญชีและการตรวจสอบ ที่ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา และจบปริญญาเอกด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556[10] เคยทำงานด้านการตรวจเงินแผ่นดินที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2516 กลับมาเริ่มงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จนกระทั่งได้เป็น ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน และดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามลำดับ

การดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

แก้

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับ และกำหนดให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นองค์กรอิสระ โดยมีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) 10 คน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 1 คน จารุวรรณจึงสมัครเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน[11] ซึ่งการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินประสบปัญหาล่าช้า เนื่องจากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ จึงมีผู้เสนอชื่อให้จารุวรรณ เมณฑกา เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนแรก[12]

หลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ หรือ คตส.[13] และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง[14]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของจารุวรรณว่า พ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่มีอายุครบ 65 ปี[15] แต่จารุวรรณไม่ยินยอมออกจากตำแหน่ง พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จึงเรียกร้องให้จารุวรรณปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าว จนเกิดความขัดแย้งกันภายในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กระทั่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ศาลปกครองกลางได้ตัดสินให้การดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของจารุวรรณสิ้นสุดลงเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์[16]

ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดกรณีการกล่าวหา จารุวรรณเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กับพวก จัดสัมมนาโครงการ "สตง. ในความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา" เป็นเท็จ และส่งเรื่องให้อัยการสูงสูดฟ้องต่อศาลฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557

แก้

พนักงานอัยการ ฟ้องร้อง คุณหญิงจารุวรรณ ในคดีหมายดำที่ 2054/2559 คดีนี้ศาลอุทธรณ์[17]พิพากษาจำคุก 1 ปี ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งานอื่น ๆ

แก้

จารุวรรณได้ร่วมลงนามทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยอ้างอิงความตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540[18]

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ

แก้
 • เลขาธิการและอุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรฐานมหาวิทยาลัยเอกชนของทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงวุฒิ สาขาการเงินและการบัญชีสำนักงาน ก.พ.
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อนุกรรมการมรรยาทผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์ มูลนิธิเพื่อการกุศลต่าง ๆ
 • ที่ปรึกษาในการวางระบบตรวจสอบรัฐวิสาหกิจที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประเทศจีน
 • ที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบเงินกู้ธนาคารโลก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร
 2. "ศาลอาญา พิพากษาจำคุก 2 ปี "คุณหญิงจารุวรรณ" อดีตผู้ว่าฯ สตง. คดีเบิกค่าจัดสัมมนาเท็จ". Thaipublica. 2015-11-30. สืบค้นเมื่อ 2015-11-30.
 3. "หม่อมอุ๋ยฟิวส์ขาด เปิดศึกชน คุณหญิงจารุวรรณ". Tnews. 2006-10-31. สืบค้นเมื่อ 2015-11-30.
 4. "รองผู้ว่าฯ สตง. ยืนยัน "คุณหญิงจารุวรรณ" ตั้งลูกชายเป็นเลขาฯ ถูกระเบียบ". Manager. 2007-01-07. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-11-30. {{cite web}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |accessadate= ถูกละเว้น (help)
 5. "ส.ส. พปช. เปิดสภารุมยำ "คุณหญิงจารุวรรณ" แต่งตั้งมิชอบ-ตั้งลูกเป็นเลขาฯ-ส่งที่ปรึกษาเป็น ส.ว. สรรหา". Matichon. 2008-08-21. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-12-08. สืบค้นเมื่อ 2015-11-30.
 6. "ศาลสั่งคุก 2 ปีไม่รอลงอาญา "คุณหญิงจารุวรรณ" จัดสัมมนา สตง. เท็จ". Post Today. 2015-11-30. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-12-03. สืบค้นเมื่อ 2015-11-30.
 7. พระเจ้านำทางดิฉัน ทุกวันนี้อยู่ได้โดยไม่กลัวบาป
 8. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2014-03-31.
 9. ประวัติส่วนตัว[ลิงก์เสีย]
 10. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2014-03-23.
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพ้นจากตำแหน่ง (นางจารุวรรณ เมณฑกา)
 12. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นางจารุวรรณ เมณฑกา)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-30. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 13. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
 14. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
 15. "เปิดคำวินิจฉัยกฤษฎีกา'จารุวรรณ'พ้นผู้ว่าสตง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-02-04. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 16. "ศาลปกครองพิพากษา'จารุวรรณ'พ้นตำแหน่งผู้ว่าสตง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-10-22. สืบค้นเมื่อ 2011-04-21.
 17. ศาลอุทธรณ์ พิพากษาจำคุก 1 ปี คุณหญิงจารุวรรณ-พวก คดีจัดสัมมนาเท็จ
 18. นายกรัฐมนตรีพระราชทาน
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๒๖, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2021-02-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๓, ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘
 22. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๗๕๐, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า จารุวรรณ เมณฑกา ถัดไป
-    
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
  พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
(รักษาราชการแทน)