คติเห็นแก่ญาติ (อังกฤษ: nepotism) คือ การแสดงความลำเอียงโดยความเป็นญาติพี่น้องแทนที่จะวัดจากความสามารถหรือความเหมาะสม เช่น ว่าจ้างหรือมอบตำแหน่งให้แก่ญาติพี่น้อง แทนที่จะมอบให้แก่ผู้ที่มีความสามารถมากกว่า ในภาษาอังกฤษคำว่า "nepotism" มาคำจากภาษาละตินว่า "nepos" แปลว่า หลานหรือเหลน และคติเห็นแก่ญาติมักใช้ในความหมายทางการเมืองและในหน้าที่การงาน

ตัวอย่างเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่แสดงการใช้อำนาจในทาง "คติเห็นแก่ญาติ" คือ กรณีที่สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 5 ตั้งสคิปิโอเน บอร์เกเซ หลานของพระองค์เอง เป็นคาร์ดินัลและเลขาธิการเมื่อปี ค.ศ. 1605 หลังจากนั้น สคิปิโอก็ใช้ความเป็นญาติกับพระสันตะปาปาสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตนเองโดยการเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีต่าง ๆ และสะสมที่ดินเป็นจำนวนมากไว้ให้แก่ตระกูลบอร์เกเซ[1]

อ้างอิง แก้

อ้างอิง แก้