ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อังกฤษ: Department of Landscape Architecture Faculty of Architecture Chulalongkorn University) เป็นหนึ่งในหกภาควิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมได้ริเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2514 โดยมี รศ.แสงอรุณ รัตกสิกร เป็นผู้ดำเนินการขอเปิดสอน แผนกวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จนเมื่อร่างหลักสูตรเสร็จ จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ในราชกิจจานุเบกษา และเริ่มเปิดสอนนิสิตรุ่นแรกเมื่อ พ.ศ. 2521[1] โดยมี ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ซึ่งจบการศึกษาภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมในต่างประเทศคนแรกๆ ของประเทศไทย ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคนแรก

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสาหัวเม็ด.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษDepartment of Landscape Architecture,
Faculty of Architecture Chulalongkorn University
วันก่อตั้ง25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 (43 ปี)
หัวหน้าภาควิชารศ.ภาวดี อังศุสิงห์
สถานปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์www.land.arch.chula.ac.th
งานฉลองครบรอบ 40 ปี ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ศาลาพระเกี้ยว

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการเปิดสอนหลักสูตรภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมแห่งแรกในประเทศไทยและยังเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย[1]

ประวัติของภาควิชาแก้ไข

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 เพื่อผลิตภูมิสถาปนิก (Landscape Architects) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี และได้เปิดหลักสูตรปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) รุ่นแรกในปี พ.ศ. 2543 รับเฉพาะนิสิตที่จบหลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) และภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) ซึ่งในอนาคตก็จะปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถรับปริญญาบัณฑิตสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาได้ นับเป็นสถานศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขานี้

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการแก้ไข

  • หนังสือ "เกร็ดกนก" และหนังสือ "มรดกกี" เป็นสิ่งพิมพ์จากภาควิชา ที่รวบรวมเกร็ดความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชา ได้แก่ อาจารย์กนก และอาจารย์กี [2]

การประกอบอาชีพแก้ไข

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สามารถสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ในฐานะภูมิสถาปนิก หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งในหน่วยงานราชการ และเอกชนได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถทำการออกแบบตั้งแต่งานขนาดเล็ก เช่น การจัดตกแต่งบริเวณพื้นที่เล็ก ๆ ไปจนถึงงานขนาดใหญ่ เช่น การวิเคราะห์ และวางแผนจัดการทรัพยากร นอกจากนี้ผู้สนใจการศึกษายังสามารถปฏิบัติอาชีพที่เกี่ยวกับ ภูมิสถาปัตยกรรมได้อีก เช่น ผู้จัดการดูแลภูมิสถาปัตยกรรม ขณะก่อสร้างหรือหลังก่อสร้าง นักวิจัย นักเขียน และนักวิจารณ์งานออกแบบ รวมถึงนักอนุรักษ์จัดการ สิ่งแวดล้อมทั้งธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าภาควิชาแก้ไข

อันดับ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ 2520-2526)
2526-2528
2 ศาสตราจารย์ จามรี อาระยานิมิตสกุล 2532-2536
3 รองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะ 2536-2540
4 รองศาตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2540-2545
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุณโยภาส 2545-2550
6 รองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะ 2550-2554
7 รองศาสตราจารย์ ดร. นวณัฐ โอศิริ 2554-2558
8 รองศาสตราจารย์ ภาวดี อังศุสิงห์ 2558-2562

คณาจารย์ประจำภาควิชาแก้ไข

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแก้ไข

คณาจารย์แก้ไข

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข