อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (เกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2505) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการด้านกำรสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อสังคมออนไลน์[1] ​หัวหน้าผู้รับผิดชอบสถานการณ์​ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[2] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ[3]กรรมการในคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล[4] กรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล[5]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา[6]กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560[7] กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน [8][9]

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2505 (60 ปี)
กรุงเทพมหานคร
ศาสนา พุทธ

การศึกษาแก้ไข

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ Youngstown State University, Ohio สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 44 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 24

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • 2544 ผู้อำนวยการ กองแผนงานและพัฒนา
 • 2545 ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการลงทุนที่ 6 (อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ พลาสติก)
 • 2546 ผู้อำนวยการกองบริหารสิทธิและประโยชน์ที่ 5 (อุตสาหกรรมบริการ/สาธารณูปโภค)
 • 2547 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการลงทุน
 • 2548 ผู้ช่วยเลขาธิการ (ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9)
 • 2551 รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับต้น)
 • 2553 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 • 2558 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับสูง)
 • 2559 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2563
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/175/1.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0057.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/033/80.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0102.PDF
 7. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2019-06-20. สืบค้นเมื่อ 2019-06-20.
 8. "www.depa.or.th/th/directors/นางสาวอัจฉรินทร์-พัฒนพันธ์ชัย". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2018-06-29. สืบค้นเมื่อ 2018-03-14.
 9. https://www.matichon.co.th/news/689200
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๑๑, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๓๕, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๑๒๙, ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓