อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (เกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2505) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนปัจจุบัน ​กรรมการในศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดต่อ​ไวรัสโคโรนา​ 2019 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล[1] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ[2]กรรมการในคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล[3] กรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล[4]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา[5]กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560[6] และ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน [7][8]

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2505 (58 ปี)
กรุงเทพมหานคร
ศาสนา พุทธ

การศึกษาแก้ไข

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ Youngstown State University, Ohio สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 44 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 24

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • 2544 ผู้อำนวยการ กองแผนงานและพัฒนา
 • 2545 ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการลงทุนที่ 6 (อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ พลาสติก)
 • 2546 ผู้อำนวยการกองบริหารสิทธิและประโยชน์ที่ 5 (อุตสาหกรรมบริการ/สาธารณูปโภค)
 • 2547 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการลงทุน
 • 2548 ผู้ช่วยเลขาธิการ (ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9)
 • 2551 รองเลชาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับต้น)
 • 2553 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 • 2558 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับสูง)
 • 2559 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข