โสรีช์ โพธิแก้ว

รองศาสตราจารย์ โสรีช์ โพธิแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้รับทุนฟุลไบรท์ ไปศึกษาทางด้านสาขา Ed.D. in Counselor Education ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ ในรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษาแก้ไข

รองศาสตราจารย์ โสรีช์ โพธิแก้ว หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว มีประวัติการศึกษาดังนี้

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรปริญญาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก Counselor Education จาก Northern Illinois University โดยทุน Fulbright
 • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์แก้ไข

 • คณะกรรมการบริหาร คณะจิตวิทยา ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2551
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551
 • นายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551
 • พัฒนาบุคลากรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยประยุกต์หลักพุทธศาสนามาใช้ในงานจิตวิทยา

ตำแหน่งปัจจุบันแก้ไข

 • President ของ Asean Regional Union of Psychological Societies ซึ่งประกอบด้วยสมาคมนักจิตวิทยาของ 10 ประเทศอาเซียน(ปี 2010-2013)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพช
 • ปัจจุบันทำหน้าที่สอน วิจัย เผยแพร่ และบริการงานด้านจิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาแนวพุทธ
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันรากแก้ว – สถาบันจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ

อ้างอิงแก้ไข