กาญจนา นาคสกุล

ศาสตราจารย์กิตติคุณกาญจนา นาคสกุล เป็นราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป์ สาขาภาษาไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาและวรรณคดีไทย รวมทั้งภาษาและวรรณคดีเขมรมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศ มีผลงานด้านการเขียนเกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาเขมรเป็นจำนวนมาก กาญจนาเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเมื่อจัดรายการ "ภาษาไทยวันละคำ" โดยหยิบยกคำภาษาไทยที่คนไทยใช้กันผิดพลาดมากมาอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.กาญจนา นาคสกุล
KANJANA.JPG
เกิด7 มิถุนายน พ.ศ. 2480 (85 ปี)[1]
อาชีพอาจารย์
มีชื่อเสียงจากราชบัณฑิต และ รายการ
'ภาษาไทยวันละคำ'

ในปี พ.ศ. 2555 กาญจนาได้เสนอแนวทางการปรับปรุงคำยืมจากภาษาอังกฤษ 176 คำ แต่ได้ถูกคัดค้าน และทางราชบัณฑิตยสถานได้ ประกาศว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เพราะจัดพิมพ์ไปแล้ว ส่วนข้อเสนอของกาญจนายังอยู่ในช่วงพิจารณาภายใน[2]

การศึกษาแก้ไข

ครอบครัวแก้ไข

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ พลเรือเอก ไพบูลย์ นาคสกุล มีบุตร-ธิดา 3 คน

หน้าที่การงานในอดีตแก้ไข

  • หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง พ.ศ. 2538 - 2540

หน้าที่การงานในปัจจุบันแก้ไข

ผลงานแก้ไข

  • กาญจนา นาคสกุล. ระบบเสียงภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.
  • กาญจนา นาคสกุล. อ่านภาษาเขมร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
  • กาญจนา นาคสกุล. ภาษาไทยวันนี้: รวมคำภาษาไทยน่ารู้จากนิตยสารสกุลไทยและโทรทัศน์. กรุงเทพมหานคร: เพื่อนดี, 2544.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ๘๔ ปี อายุวัฒนมงคล ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
  2. "เปิดใจราชบัณฑิตฯ "อยากเขียนแบบผิดๆ ก็เรื่องของพวกคุณ"". mgronline.com. 2012-10-02.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๙ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๐, ๕ เมษายน ๒๕๖๕
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข