ปวิณ ชำนิประศาสน์

นายกองเอก​ ปวิณ ชำนิประศาสน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย[1]ประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำสรงมุรษาภิเษก เพื่ออัญเชิญสู่[2] พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนที่ 37[3] เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มาก่อน และเป็นอดีตประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)[4]

ปวิณ ชำนิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2558 – 29 มิถุนายน 2561
ก่อนหน้า สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
ถัดไป ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 สิงหาคม พ.ศ. 2503 (60 ปี)
สัญชาติ ไทย
คู่สมรส มลสุดา ชำนิประศาสน์

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ปวิณ เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2503 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)[5] และระดับปริญญาโท จากสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงานแก้ไข

ปวิณ เริ่มรับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับ 3 (ปลัดอำเภอ)[5] เมื่อปี พ.ศ. 2527 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้โอนมาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง หัวหน้าฝ่ายแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในปี พ.ศ. 2547 โอนย้ายไปรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 โอนกลับมารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปีถัดมา กระทั่งในปี พ.ศ. 2552 ได้รังแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในปี พ.ศ. 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 1 ตุลาคม จากนั้นในวันที่ 2 ตุลาคม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กระทั่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2558 ในปี พ.ศ. 2561 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสลับตำแหน่งกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ยศกองอาสารักษาดินแดนแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข