วิชชพัชร์ โกจิ๋ว

วิชชพัชร์ โกจิ๋ว (ชื่อเดิม: วิชชา; ชื่อเล่น: เดียว) ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย กลุ่ม 365 ฟิล์ม เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2520 ปัจจุบัน ยุติงานกำกับภาพยนตร์ ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จำกัด และ กำกับดูแลงาน ด้านการตัดต่อภาพยนตร์ ตามที่ถนัดและชื่นชอบ

การศึกษา แก้ไข

ผลงาน แก้ไข


อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข