สภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550

สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (ส.ส.ร.) เป็นสภาที่มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้ ได้รับการสรรหามาจากสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 จำนวน 1,982 คน ลงมติคัดเลือกกันเอง เหลือ 200 คน และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ทำการคัดเลือกเหลือ 100 คน แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้า ฯ

สภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2539
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภาไทย
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีสุรยุทธ์
สภาร่างรัฐธรรมนูญ
สมาชิก100
ประธานสภานรนิติ เศรษฐบุตร
รองประธานสภาคนที่ 1เดโช สวนานนท์
รองประธานสภาคนที่ 2เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
นายกรัฐมนตรีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธาน คมช. เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ[1]

สัดส่วนของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ มาจากบุคคลในภาครัฐ 28 คน ภาคเอกชน 27 คน ภาคสังคม 23 คน และภาควิชาการ 22 คน หากจำแนกตามภูมิภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ 10 คน ภาคกลาง 68 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 คน และภาคใต้ 10 คน

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะคัดเลือกกันเองให้เหลือ จำนวน 25 คน และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติจะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 คน รวมเป็น 35 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

รายนามสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

แก้
 1. นายกนก โตสุรัตน์
 2. นางกรรณิการ์ บันเทิงจิตร
 3. นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล
 4. นายกล้านรงค์ จันทิก
 5. นายการุณ ใสงาม
 6. นายกิตติ ตีรเศรษฐ
 7. นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม - รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 2
 8. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
 9. นายคมสัน โพธิ์คง
 10. นายจรัญ ภักดีธนากุล
 11. นายจรัส สุวรรณมาลา
 12. นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
 13. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
 14. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
 15. นาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง
 16. นายชนินทร์ บัวประเสริฐ
 17. นายชวลิต หมื่นนุช
 18. นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์
 19. นายชาติชาย แสงสุข
 20. นายชาลี กางอิ่ม
 21. นายชำนาญ ภูมิสัย
 22. นายชูชัย ศุภวงศ์
 23. นายโชคชัย อักษรนันท์
 24. นายไชยยศ เหมะรัชตะ
 25. นางดวงสุดา เตโชติรส
 26. นายเดโช สวนานนท์ - รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 1
 27. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
 28. พลตำรวจโท ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร
 29. นายธวัช บวรนิชยภูร
 30. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
 31. นายธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง
 32. นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
 33. นายนรนิติ เศรษฐบุตร - ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 34. นายนิตย์ วังวิวัฒน์
 35. นายนิมิต ชัยจีระธิกุล
 36. นายนุรักษ์ มาประณีต
 37. นายปกรณ์ ปรียากร
 38. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
 39. นายประพันธ์ นัยโกวิท
 40. นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ
 41. นายประสงค์ พิทูรกิจจา
 42. นายปริญญา ศิริสารการ
 43. นางพรรณราย แสงวิเชียร
 44. นางสาวพวงเพชร สารคุณ
 45. นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
 46. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
 47. พลเรือเอกพีรศักดิ์ วัชรมูล
 48. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
 49. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
 50. นายมนตรี เพชรขุ้ม
 51. นางมนูญศรี โชติเทวัณ
 52. นายมานิจ สุขสมจิตร
 53. พลตำรวจเอกมีชัย นุกูลกิจ
 54. นายรัฐ ชูกลิ่น
 55. นางรุจิรา เตชางกูร
 56. นายวรากรณ์ สามโกเศศ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550)
 57. นายวัชรา หงส์ประภัศร
 58. นายวิชัย รูปขำดี
 59. นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
 60. นายวิชัย ศรีขวัญ
 61. นายวิชา มหาคุณ
 62. นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
 63. นายวิทยา คชเขื่อน
 64. นายวิทยา งานทวี
 65. นายวิทวัส บุญญสถิตย์
 66. นายวีนัส ม่านมุงศิลป์
 67. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
 68. นายวุฒิสาร ตันไชย
 69. นายศรีราชา เจริญพานิช
 70. นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
 71. นายศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น
 72. นายศิวะ แสงมณี
 73. นายเศวต ทินกูล
 74. นางสดศรี สัตยธรรม
 75. นายสนั่น อินทรประเสริฐ
 76. นายสมเกียรติ รอดเจริญ
 77. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
 78. นายสมชัย ฤชุพันธุ์
 79. นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย
 80. นายสวัสดิ์ โชติพานิช
 81. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
 82. นายสวิง ตันอุด
 83. นายสามขวัญ พนมขวัญ
 84. นายสุนทร จันทร์รังสี
 85. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
 86. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
 87. นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์
 88. นายเสรี นิมะยุ
 89. นายเสรี สุวรรณภานนท์
 90. นายหลักชัย กิตติพล
 91. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
 92. นายอภิชาติ ดำดี
 93. นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
 94. นายอรัญ ธรรมโน
 95. นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์
 96. นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์
 97. นางอังคณา นีละไพจิตร
 98. นางสาวอาภา อรรถบูรณ์วงศ์
 99. นายอุทิศ ชูช่วย
 100. นายโอภาส เตพละกุล
 101. นายโอรส วงษ์สิทธิ์ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550 แทนนายวรากรณ์ สามโกเศศ)

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

แก้

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 มีจำนวน 35 คน[2]

รายนามคณะกรรมาธิการยกร่าง

แก้
 1. นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ
 2. นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 3. นายจรัญ ภักดีธนากุล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
 4. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
 5. นายชูชัย ศุภวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
 6. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ
 7. นายอัชพร จารุจินดา รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
 8. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
 9. นายคมสัน โพธิ์คง รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
 11. นายธงทอง จันทรางศุ โฆษกคณะกรรมาธิการ
 12. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม โฆษกคณะกรรมาธิการ
 13. นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ
 14. นายปกรณ์ ปรียากร โฆษกคณะกรรมาธิการ
 15. ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม กรรมาธิการ
 16. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กรรมาธิการ
 17. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ กรรมาธิการ
 18. นายวิจิตร สุระกุล กรรมาธิการ
 19. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กรรมาธิการ
 20. รองศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ กรรมาธิการ
 21. นายนุรักษ์ มาประณีต กรรมาธิการ
 22. นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมาธิการ
 23. นางสาวพวงเพชร สารคุณ กรรมาธิการ
 24. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น กรรมาธิการ
 25. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด กรรมาธิการ
 26. นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมาธิการ
 27. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมาธิการ
 28. นายวิทยา งานทวี กรรมาธิการ
 29. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการ
 30. รองศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช กรรมาธิการ
 31. นางสดศรี สัตยธรรม กรรมาธิการ
 32. นายสนั่น อินทรประเสริฐ กรรมาธิการ
 33. นายสุพจน์ ไข่มุกด์ กรรมาธิการ
 34. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมาธิการ
 35. พลเอกอัฏฐพร เจริญพานิช กรรมาธิการ

อ้างอิง

แก้
 1. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 1ก วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550
 2. "ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (จำนวน 35 คน)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-05-18. สืบค้นเมื่อ 2014-11-22.

ดูเพิ่ม

แก้