เปิดเมนูหลัก

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ศาตราภิชาน[1] ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2495) ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา[2] ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ[3] ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2560 คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 [4] คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560[5]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559[6]ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [7]กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา กรรมการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า ธาริษา วัฒนเกส
ถัดไป วิรไท สันติประภพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2495 (67 ปี)
คู่สมรส นิศารัตน์ ไตรรัตน์วรกุล
ศิษย์เก่า
ลายมือชื่อ

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย [8] อดีตประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต[9] และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ ฝ่ายไทยสาขาการเงิน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย เขาทำงานเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2548–2553 และวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 ซึ่งมีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง ครั้งหนึ่งนาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใน รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวว่า อยากปลดเขาทุกวัน[10]สาเหตุที่ไม่สามารถปลดได้ในขณะนั้นเนื่องจากติดขัดข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551 และเกรงว่านายประสารจะใช้สิทธิฟ้องกลับนาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง ทางศาลปกครอง โดย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวตำหนิเขาอย่างรุนแรงจากกรณีที่เขาไม่ยอมลดดอกเบี้ย[11]

ประวัติแก้ไข

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล หรือ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นบุตรคนที่ 3 ของนายบักเท้ง และนางเต้สี ในจำนวนพี่น้อง 4 คน คือ[12]

 1. นพ.ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล
 2. นายประสิทธิ์ ไตรรัตน์วรกุล
 3. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
 4. นายประวิทย์ ไตรรัตน์วรกุล

ชีวิตส่วนตัวได้สมรสกับ นางนิศารัตน์ ไตรรัตน์วรกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย[13] มีบุตร 2 คน คือ ตรัยวัชร์ และ ประวรรตน์ ไตรรัตน์วรกุล

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้เป็นนักวิจัยอยู่ที่ International Food Policy Research Institute, Washington, D.C. เป็นระยะเวลา 2 ปี ดร. ประสาร กลับมายังประเทศไทย โดยเริ่มต้นทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ และต่อมาได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน หลังจากนั้น ดร. ประสาร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน

การศึกษาแก้ไข

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประสาทปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ จากนั้นศึกษาต่อยังคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2513 ด้วยผลคะแนนเอ็นทรานซ์แผนกวิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ[14] ด้วยคะแนนร้อยละ 89.10[15] และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2519 ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และต่อมาได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ปี พ.ศ. 2521 ปริญญาโท Master in Business Administration และปี พ.ศ. 2524 ระดับปริญญาเอก Doctor of Business Administration จาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

การทำงานแก้ไข

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นคนที่ 19 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ดร. ประสาร เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนั้น ดร.ประสาร ยังเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในสังคมอีกหลายตำแหน่ง เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย (TBA) ทำให้มีประสบการณ์ครอบคลุมอย่างกว้างขวางในธุรกิจธนาคารและตลาดการเงิน

กันยายน 2554 ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับรางวัล Central Bank Governor of the Year for Asia ประจำปี 2554 จากวารสาร Emerging Markets ในเครือ Euromoney Group[16]

เหตุการณ์ 14 ตุลาแก้ไข

ในเหตุการณ์วิปโยค 14 ตุลาคม 2516 ขณะนั้นนายประสารเป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[17] ได้เจรจากับรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหา 13 คนเป็นผลสำเร็จ[18]

การเมืองและเศรษฐกิจในสมัยดำรงตำแหน่งผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแก้ไข

ในสมัย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นสมัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการแทรกแซงจากการเมืองมากที่สุด เนื่องจากมีการมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลถึง 3 รัฐบาล และมีเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองมากที่สุดในสมัยเขาดำรงตำแหน่งโดยในทุกรัฐบาลมีการประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เหตุการณ์ทางการเมืองดำเนินเรื่อยมา จน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในที่สุดและสุดท้ายแล้วมีการรัฐประหารเกิดขึ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก่อนหน้านี้รัฐบาลพลเรือนจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยนั้นแสดงความเป็นศัตรูกันอย่างชัดเจน เขาดำรงตำแหน่งภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมากถึง 5 คน มีการแสดงเจตนาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง ว่ามีความคิดจะปลดเขาทุกวัน[19] และก่อนเกษียณ อายุราชการ ได้เกิดการรัฐประหาร ในปี พ.ศ. 2557 นับว่าเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ดำรงตำแหน่งทั้งรัฐบาลทหารและรัฐบาลพลเรือน ภายหลังรัฐประหาร เขายังดำรงแหน่งตำแหน่งอีกหลายตำแหน่งในคณะกรรมการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งขึ้น ทั้งๆที่ขณะเกิดรัฐประหาร รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตามหาตัวนายประสารไม่พบ จึงต้องติดต่ออดีตผู้ว่าการฯเพื่อขอคำแนะนำว่าควรทำอย่างไรดีเมื่อนายประสารไม่รับโทรศัพท์ ทั้งๆที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสั่งให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในทุกองค์กรของรัฐ ไปรายงานตัวที่กองบัญชาการกองทัพบก ซึ่งผู้ว่าการฯคนก่อนหน้านายประสาร (ขณะรักษาการแทนผู้ว่าการฯซึ่งอยู่ต่างประเทศ) ก็ไปรายงานตัวทันทีที่ทราบประกาศคฯะปฏิวัตที่นำโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน *และการปฏิวัติในประเทศไทยย่อมเป็นข่าวไปทั่วโลก เหตุใดนายประสารจึงปิดการสื่อสารกับโลกภายนอก โดยเฉพาะองค์กรที่ตนเป็นผู้บริหารสูงสุด?

ละการปฏิวัติในประเทศไทยย่อมเป็นข่าวไป่ทัวโ เหตุใดนายประสารจึงปิดการติดต่อจากโลกภายนอก โดยเฉพาะองค์กรที่ตนเองเป็นผู้บริหารสูงสุดลก


หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557แก้ไข

 1. 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ [20]
 2. 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559[21]
 3. พ.ศ. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 4. ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 5. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560[22]
 6. พ.ศ. 2560 เขารับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 7. 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[23]
 8. 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กรรมการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 9. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา[24]
 10. 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)[25]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติกรรมการ
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/194/T_0011.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF
 4. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 125 ง พิเศษ หน้า 6-7 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 5. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560
 6. http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/100260_1.pdf
 7. นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/162/21.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/220/5.PDF
 10. http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000046950
 11. http://www.108acc.com/index.php?lite=article&qid=42083809
 12. http://www.thairath.co.th/people/view/pol/5364
 13. https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/OrganizationAndExecutives/Pages/default.aspx
 14. http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1435945993
 15. นักเรียนแบบฉบับ ประสาร ไตรรัตน์วรกุล คนเก่งของเรา, อัสสัมชัญสาส์น ฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512, หน้า 26 .สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2560
 16. "ประวัติ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล". สืบค้นเมื่อ November 25, 2013.
 17. รายนามนายกสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 18. http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20100708/341796/ประสารไตรรัตน์วรกุล-จากราชดำเนิน...-สู่วังบางขุนพรหม.html
 19. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/501166
 20. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 125 ง พิเศษ หน้า 6-7 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
 21. http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/100260_1.pdf
 22. นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
 23. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 162 ง หน้า 21-22 15 มิถุยน พ.ศ. 2560
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/190/T15.PDF
 25. การแต่งตั้งประธานกรรมการ
 26. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล