ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตำแหน่งผู้ว่าการยังดำรงตำแหน่งอื่นเป็น รองประธานคณะกรรมการธปท., ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน, ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และ ประธานคณะกรรมการระบบการชำระเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อไปยังคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับรองจึงจะทูลเกล้าฯไปยังพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
Seal of the Bank of Thailand.png
ตราธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระ5 ปี (ไม่เกินสองวาระ)
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
สถาปนา27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485
เว็บไซต์ผู้ว่าการอดีตถึงปัจจุบัน

คุณสมบัติแก้ไข

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องมีมีความรู้ความสามารถในด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และต้องมีอายุน้อยกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับแต่งตั้ง ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารแห่งประเทศไทย หากเคยเป็นข้าราชการเมืองหรือมีตำแหน่งในพรรคการเมือง ต้องพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

หน้าที่แก้ไข

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายและบริหารธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของประเทศ แม้โดยตำแหน่งจะต่ำกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่ก็มีความสำคัญมาก ดังข้อความเรื่อง "ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้ว่าการธนาคารกลาง" ของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ว่า

...ตำแหน่งของผู้ว่าการธนาคารชาตินี้ในทำเนียบราชการไทยเป็นตำแหน่งที่ต่ำกว่ารัฐมนตรี และเราจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับรัฐมนตรีอยู่เฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้กำกับการงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ว่าการเท่านั้น ผู้ใหญ่คนอื่นในธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย เพราะฉะนั้น การติดต่อกับรัฐมนตรีเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมรัฐมนตรีให้ดำเนินนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ธนาคารเห็นสมควรก็ย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้านโยบายต่างๆไม่ประสานกัน การดำเนินราชการแผ่นดินก็จะเป็นไปโดยราบรื่นมิได้

เช่น ถ้างบประมาณแผ่นดินตั้งรายจ่ายไว้เกินกำลัง จะทำให้เงินเฟ้อ ถ้าแก้ไขไม่ได้และต้องการจะรักษาเสถียรภาพไว้ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จำเป็นต้องจำกัดทางด้านการเงินด้านอื่น หมายความว่าเงินที่ปล่อยให้ชาวไร่ชาวนากับพ่อค้าอุตสาหกรที่จะต้องน้อยลงไป จะต้องไปหดเครดิตทางธนาคารพาณิชย์ ถ้าเป็นเช่นนี้ก็อาจจะเสียหาย นี่เป็นเรื่องที่เราต้องพูดกับรัฐมนตรีแทบทุกปี

ถ้าเราไม่สามารถที่จะเกลี้ยกล่อมท่านได้ หน้าที่ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะด้อยลงไป ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่เราจะทำให้ก็จะเสียหายไปเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ในการที่จะติดต่อกับรัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีความเชื่อถือให้รัฐบาลหรือบุคคลในรัฐบาลเชื่อ ถือว่าเราไม่ได้เห็นประโยชน์ของส่วนตัว ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่เห็นแก่ประโยชน์ของแผ่นดิน...[1]— ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

รายพระนาม รายนามแก้ไข

คนที่ ชื่อ วาระ
1 (1) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 27 พฤศจิกายน 2485 – 16 ตุลาคม 2489
2 (1) นายเสริม วินิจฉัยกุล 17 ตุลาคม 2489 – 24 พฤศจิกายน 2490
3 (1) นายเล้ง ศรีสมวงศ์ 25 พฤศจิกายน 2490 – 2 กันยายน 2491
1 (2) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 3 กันยายน 2491 – 2 ธันวาคม 2491
3 (2) นายเล้ง ศรีสมวงศ์ 3 ธันวาคม 2491 – 3 สิงหาคม 2492
4 หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 4 สิงหาคม 2492 - 29 กุมภาพันธ์ 2495
2 (2) นายเสริม วินิจฉัยกุล 1 มีนาคม 2495 – 24 กรกฎาคม 2498
5 นายเกษม ศรีพยัคฆ์ 25 กรกฎาคม 2498 – 23 กรกฎาคม 2501
6 นายโชติ คุณะเกษม 24 กรกฎาคม 2501 – 3 พฤษภาคม 2502
7 นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ 11 มิถุนายน 2502 – 15 สิงหาคม 2514
8 นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ 16 สิงหาคม 2514 – 23 พฤษภาคม 2518
9 นายเสนาะ อูนากูล 24 พฤษภาคม 2518 – 31 ตุลาคม 2522
10 นายนุกูล ประจวบเหมาะ 1 พฤศจิกายน 2522 – 13 กันยายน 2527
11 นายกำจร สถิรกุล 14 กันยายน 2527 – 5 มีนาคม 2533
12 นายชวลิต ธนะชานันท์ 6 มีนาคม 2533 – 30 กันยายน 2533
13 นายวิจิตร สุพินิจ 1 ตุลาคม 2533 – 1 กรกฎาคม 2539
14 นายเริงชัย มะระกานนท์ 13 กรกฎาคม 2539 – 28 กรกฎาคม 2540
15 นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 31 กรกฎาคม 2540 – 4 พฤษภาคม 2541
16 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล 7 พฤษภาคม 2541 – 30 พฤษภาคม 2544
17 หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 31 พฤษภาคม 2544 – 7 ตุลาคม 2549
18 นางธาริษา วัฒนเกส 8 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2553
19 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2558
20 นายวิรไท สันติประภพ[2] 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2563
21 นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563[3]

เชิงอรรถแก้ไข

  • นอกจากนั้น รายชื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ยังใช้เป็นส่วนช่วยในการดูอายุของธนบัตรไทยด้วย

อ้างอิงแก้ไข