กอปร กฤตยากีรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอปร กฤตยากีรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน และเป็นอุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1]

กอปร กฤตยากีรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ดำรงตำแหน่ง
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 กันยายน พ.ศ. 2482 (81 ปี)

ประวัติแก้ไข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอปร กฤตยากีรณ เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2482 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2505 ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์เช่นเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงานแก้ไข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอปร กฤตยากีรณ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การซิมิโอ ในปี พ.ศ. 2517-2520 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2532 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (ครม.49)[2]

เขาได้รับแต่งตั้งเป็นอุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ[3]

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข