พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์

รองศาสตรจารย์พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์ เป็นกรรมการบรรณาธิการจัดทำนามานุกรมศาสนาสากล ราชบัณฑิตยสถาน นักศึกษาระดับปริญญาโทรุ่นแรกของสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบซึ่งบุกเบิกขึ้นมา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่านรศ.ดร.พินิจ รัตนกุล ต่อมา ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาอิสลาม ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย ท่านรศ.พิเชฏฐ์เป็นนักวิชาการด้านศาสนาเปรียบเทียบที่มีผลงานมากที่สุดท่านหนึ่ง และได้ผลิตผลงานวิจัยออกมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

ประวัติการศึกษา แก้

หน้าที่การงานในปัจจุบัน แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เก็บถาวร 2011-01-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๗, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๔๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2017-10-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๔๑, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘