คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะที่เน้นงานวิจัยทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีสำนักงานคณบดีที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะนี้เป็นคณะที่มีความโดดเด่นในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสังคมศาสตร์เชิงบูรณาการชั้นนำของประเทศไทย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Social Sciences and Humanities,
Mahidol University
สถาปนา14 ธันวาคม พ.ศ. 2512 (54 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง
ที่อยู่
25/25 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วารสารวารสารสหศาสตร์
สี  สีม่วงแดงเข้ม
เว็บไซต์sh.mahidol.ac.th

ประวัติ แก้

เมื่อ พ.ศ. 2507 กรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหิดล ดำริจะขยายการศึกษาภายใน "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยใหม่ โดยได้เข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานพระนาม "มหิดล" ซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่อมหาวิทยาลัย แทน "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" เดิม

มีอาจารย์หลายท่านเข้าไปกราบบังคมทูลพระกรุณาฯเกี่ยวกับเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระแสรับสั่งว่า


ไม่ทรงขัดข้องที่จะพระราชทานนาม “มหิดล” ให้แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ แต่ขอให้ขยายมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ เพื่อให้สมพระเกียรติของสมเด็จพระบรมราชชนก

— พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ได้มีพระบรมราชานุญาต พร้อมทั้งมีพระราชกระแสรับสั่งว่า


ถ้าจะเพิ่มคณะขึ้นใหม่ ควรมีคณะสังคมศาสตร์อยู่ด้วยเพราะวิชาหมวดสังคมศาสตร์นั้นแพทย์และผู้ที่ทำงานสาธารณสุขควรจะรู้กัน

— พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


"มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" เดิมจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น "มหาวิทยาลัยมหิดล" ตั้งแต่บัดนั้น พร้อมกันนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยยังได้เริ่มก่อตั้ง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขึ้นมาเป็นคณะที่ 12 ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2512 เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบโดยครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์เน้นการเรียนการสอน และวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ [1]

การศึกษาและบริการวิชาการ แก้

ภาควิชา แก้

จัดตั้งขึ้นเป็นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีผลงานที่โดดเด่นมากมาย แบ่งเป็น 4 ภาควิชาคือ

ส่วนงาน แก้

หลักสูตร แก้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้นเพื่อเน้นการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ดังนั้น หลักสูตรที่เปิดสอนโดยมากจึงเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กล่าวคือ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรระดับปริญญาตรีมีเพียงหลักสูตรเดียว หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • สาขา Training Management

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขา Health Social Sciences (International Programme)
 • สาขา Human Rights (International Programme)
 • สาขา Medical and Health Social Sciences
 • สาขา Environmental Social Sciences
 • สาขา Criminology and Criminal Justice
 • สาขา Population Education
 • สาขา Sport Management
 • สาขา Comparative Religion
 • สาขา Ethical Studies (Master of Liberal Arts)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขา Public Policy and Public Management

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขา Environmental Education
 • สาขา Adult and Continuing Education

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขา Population Education
 • สาขา Criminology, Justice Administration and Society
 • สาขา Medical and Health Social Sciences

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขา Public Policy and Public Management

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • สาขา Environmental Education

ติดต่อกับคณะ แก้

สำนักงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑ สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-8002840-70 โทรสาร 02-4419738

อ้างอิง แก้

 1. "ประวัติคณะ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-11-03. สืบค้นเมื่อ 2016-10-11.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้