สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย หรือ The Consulting Engineers Association of Thailand มีชื่อย่อว่า ว.ป.ท. หรือ C.E.A.T. ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เพื่อเป็นศูนย์กลาง และตัวแทนของวิศวกรที่ปรึกษาในประเทศไทย ในอันที่จะประสานความร่วมมือกันในวิชาชีพระหว่างสมาชิก เสริมสร้างและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษาของไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศ

ในปี พ.ศ. 2528 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์วิศวกรที่ปรึกษาสากล International Federation of Consulting Engineers นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน คือ นายชวลิต จันทรรัตน์ (พ.ศ. 2564-2566)

วัตถุประสงค์

แก้
  • เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่ปรึกษา
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ทางวิชาชีพ รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของสมาชิก
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา งานวิจัย และเผยแพร่งานวิชาชีพวิศวกรรม
  • ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
  • กำกับดูแลการดำเนินงานของสมาชิกให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
  • ให้ความร่วมมือ คำปรึกษา และข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำงานวิศวกรรมแก่รัฐ และองค์กรสาธารณะ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้