เทวินทร์ วงศ์วานิช

เทวินทร์ วงศ์วานิช รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประธานอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน[1]ประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[2] เป็นอดีตประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย[3]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้านบริหารธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0[4] ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560 ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[5] เป็นอดีต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม อดีตประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อดีตประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เกิดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2501 จบการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตร รุ่น 16[6]

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.A. (Chemical Engineering) Rice University, USA และ M.A. (Petroleum engineering) University of Houston, USA[7]

สมรสมีบุตร 3 คน[8] โดยบุตรสาวคนโต ได้แก่ นางสาว ทัชชา วงศ์วานิช

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • พ.ศ. 2555 – 2558: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2557 – 2558: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2553 – 2555: กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2552 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2552 – 2554: กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2552 – 2554: กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2552 – 2554: ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
 • พ.ศ. 2551 – 2554: กรรมการบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • พ.ศ. 2552 – 2553: กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2550 – 2553: กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย[9]
 • พ.ศ. 2562 ประธานอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน

อ้างอิงแก้ไข