โกเมน ภัทรภิรมย์

ศาสตราจารย์ โกเมน ภัทรภิรมย์ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตอัยการสูงสุดของไทย และอดีตกรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จำกัด[1]

การศึกษาแก้ไข

ศ.โกเมน ภัทรภิรมย์ หรือ ศาสตราจารย์ ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2475 เริ่มศึกษาที่โรงเรียนวัดราชบพิธ ต่อมาได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากนั้นได้เข้าศึกษาระดับอนุปริญญา วิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนช่างชลประทาน (เกษตรศาสตร์) ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย จากนั้นจึงได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก Docteur de l'Université ที่มหาวิทยาลัยปารีส รวมทั้งยังได้เข้ารับการศึกษาอบรมที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 28

โกเมน ภัทรภิรมย์ ได้รับปริญญานิติศาสาตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงานแก้ไข

ศ.โกเมน ภัทรภิรมย์ รับราชการเป็นข้าราชการอัยการ จนกระทั่งได้รับตำแหน่งอัยการสูงสุด ในระหว่างปี พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2536 ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (2522-2530) และเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในระหว่างปี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539

ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จนถึงปี พ.ศ. 2544

ปัจจุบัน ท่านเป็นศาสตราจารย์พิเศษ ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. [http://www.cpall.co.th/ckfinder/userfiles/files/IR_data/2018/Q1/BoDRes_22022018_TH.pdf แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่� 2/2561][ลิงก์เสีย]
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๒๗ มกราคม ๒๕๒๙
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕๕๕, ๒๑ เมษายน ๒๕๒๓