ในประเทศไทย พระยศเจ้านาย[1] คือพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ในฉลองพระองค์อย่างเทศ พระอิสริยยศ สมเด็จกรมพระ

พระภรรยาของพระเจ้าแผ่นดิน

ตามโบราณราชประเพณี เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศพระภรรยา ให้มีพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดลำดับพระเกียรติยศแห่งพระภรรยาเจ้าและบาทบริจาริกาดังนี้

พระภรรยาเจ้า

พระภรรยาเจ้า หมายถึง ภรรยาของพระเจ้าแผ่นดิน ที่มีพระกำเนิดเป็นเจ้า[2] ซึ่งตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยพระฐานันดรศักดิ์ของพระภรรยาเจ้า ได้กำหนดไว้ว่ามี 4 ขั้น คือ พระอัครมเหสี พระมเหสี พระราชเทวี และพระอรรคชายา[3]

พระอัครมเหสีเป็นพระอิสริยยศพระภรรยาเอกในพระเจ้าแผ่นดิน หรือเป็นพระมารดาขององค์รัชทายาท ในอดีตนั้นพระอัครมเหสีมีคำนำพระนามแตกต่างกันแล้วแต่รัชสมัย อาทิ กรมหลวงบาทบริจาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระนางเธอ พระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระนางนาฏบรมอัครราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

บาทบริจาริกา

บาทบริจาริกา หมายถึง ภรรยาที่เป็นสามัญชนของพระมหากษัตริย์ พระมหาอุปราช และเจ้าฟ้า[4] คือ มีฐานันดรตั้งแต่ "หม่อมราชวงศ์หญิง" ลงไป โดยมีคำนำหน้านามว่า เจ้าจอม โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในหนังสือสาส์นสมเด็จว่า เมื่อแรกใช้นำหน้าประกอบการเรียกพระสนมที่เป็นคนโปรดว่า จอมพระสนม หรือ เจ้าจอมพระสนม แต่เวลาพูดจะย่อตัดคำว่า พระสนม ออก เหลือเพียง จอม หรือ เจ้าจอม และหากรับราชการจนมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาจะได้เลื่อนเป็น เจ้าจอมมารดา โดยบาทบริจาริกามีลำดับชั้น 4 ชั้น คือ พระสนมเอก พระสนม เจ้าจอม และนางอยู่งาน

ลำดับชั้นภรรยาของพระมหากษัตริย์

ลำดับ พระอิสริยยศ ศักดินา พระนามาภิไธย พระนาม หรือชื่อ หมายเหตุ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พระอัครมเหสี สมเด็จพระบรมราชินีนาถ Her Majesty Queen 100,000 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ พระอัครมเหสีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมราชินี Her Majesty Queen 100,000 สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี เฉลิมพระนามโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี[5]
(1 มกราคม พ.ศ. 2466 – 15 กันยายน พ.ศ. 2468)
ลดพระอิสริยยศเป็นพระวรราชชายา
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
(5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2499)
สถาปนาเป็นพระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมเด็จพระราชินี Queen สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์
(28 เมษายน – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493)
พระอัครมเหสีที่พระมหากษัตริย์ยังไม่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระราชินีสุทิดา
(1 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
พระมเหสี สมเด็จพระบรมราชเทวี Her Majesty Queen 100,000 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
(หลังทิวงคต; 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2423)
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
(หลังทิวงคต; พ.ศ. 2423)
ชั้นพิเศษโปรดเกล้าให้พระอิสริยยศเสมอพระบรมราชินีที่พระอัครมเหสี
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
สมเด็จพระอัครราชเทวี Her Majesty Queen 50,000 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระอัครราชเทวี
(15 กันยายน พ.ศ. 2438 – 4 เมษายน พ.ศ. 2440)
ในฐานะพระราชมารดาของสยามมกุฎราชกุมาร เสมอด้วยพระบรมราชเทวี
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชเทวี พระวรราชเทวี Her Royal Highness, Princess
the Royal Consort
มีกรม 50,000
ไม่มีกรม 30,000
พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี
(พ.ศ. 2423 – 15 กันยายน พ.ศ. 2438)
สถาปนาเป็นพระอัครราชเทวี
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
พระราชเทวี Her Royal Highness, Princess
the Royal Consort
มีกรม 50,000
ไม่มีกรม 30,000
พระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระราชเทวี
(พ.ศ. 2421 – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2423)
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระราชเทวี
(12 สิงหาคม พ.ศ. 2423 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2424)
สถาปนาเป็นพระบรมราชเทวี
พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระราชเทวี
(พ.ศ. 2422 – พ.ศ. 2423)
สถาปนาเป็นพระวรราชเทวี
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี
(30 มิถุนายน พ.ศ. 2424 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2469)
สถาปนาเป็นพระอัครราชเทวี
พระนางเธอ พระนางเธอ Her Royal Highness, Princess
the Royal Consort
มีกรม 20,000
ไม่มีกรม 15,000
พระนางเธอ พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
(พ.ศ. 2419 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423)
สมเด็จพระนางเธอสุนันทากุมารีรัตน์
(หลังทิวงคต; 4 มิถุนายน พ.ศ. 2423 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2423)
สถาปนาเป็นพระบรมราชเทวี
พระนางเธอ พระองค์เจ้าสุขุมาลมารศรี
(15 กันยายน พ.ศ. 2420 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2424)
สถาปนาเป็นพระราชเทวี
พระนางเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี
(พ.ศ. 2421 – พ.ศ. 2422)
สถาปนาเป็นพระราชเทวี
พระนางเธอ ลักษมีลาวัณ
พระอรรคชายาเธอ พระอรรคชายาเธอ Her Highness, Princess
the Royal Consort
15,000 พระอรรคชายาเธอ หม่อมเจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
(พ.ศ. 2416 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2430)
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
(หลังสิ้นพระชนม์)
20,000 พระอรรคชายาเธอ หม่อมเจ้าอุบลรัตนนารีนาค
(พ.ศ. 2416 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2431)
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา
20,000 พระอรรคชายาเธอ หม่อมเจ้าสาย
(พ.ศ. 2421 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2431)
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ
พระราชชายา พระวรราชชายา Her Highness, Princess
the Royal Consort
พระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี[6]
(10 มิถุนายน พ.ศ. 2465 – 1 มกราคม พ.ศ. 2466)
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา
สถาปนาเป็นพระบรมราชินี
ภายหลังลดพระอิสริยยศเป็นพระวรราชชายา
หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรราชชายา
(26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469)
พระอัครมเหสีแต่เดิมที่พระมหากษัตริย์ยังไม่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชชายา Her Highness, Princess
the Royal Consort
เจ้าดารารัศมี พระราชชายา
พระสนมเอก เจ้าคุณพระ Her Excellency,
the Royal Noble Concubine
เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[7]
เจ้าคุณจอมมารดา Her Excellency,
the Royal Concubine
เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม ในรัชกาลที่ 4
(20 กันยายน พ.ศ. 2428 – 13 เมษายน พ.ศ. 2447)
สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ในรัชกาลที่ 4 สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้าคุณจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 5
(พ.ศ. 2447 – พ.ศ. 2464)
สถาปนาเป็นเจ้าคุณพระ
เจ้าจอมมารดา Her Excellency,
the Royal Concubine
เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่ ในรัชกาลที่ 1
เจ้าจอมมารดาเรียม ในรัชกาลที่ 2
(พ.ศ. 2352 – พ.ศ. 2369)
สถาปนาเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย
เจ้าจอมมารดาทรัพย์ ในรัชกาลที่ 3
เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 4
เจ้าจอมมารดาอ่อน ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอม Her Excellency,
the Royal Concubine
เจ้าจอมแว่น ในรัชกาลที่ 1
เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมสุวัทนา ในรัชกาลที่ 6
(10 สิงหาคม พ.ศ. 2467 – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2468)
สถาปนาเป็นพระวรราชเทวี
พระ Her Excellency,
the Royal Concubine
พระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล)
พระอินทราณี (ประไพ สุจริตกุล)[8]
(12 มกราคม – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2465)
สถาปนาเป็นพระวรราชชายา
พระสนม เจ้าจอมมารดา Her Excellency,
the Second-Class Female Attendant
เจ้าจอมมารดาพุ่ม ในรัชกาลที่ 1
เจ้าจอมมารดาศิลา ในรัชกาลที่ 2
เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์ ในรัชกาลที่ 3
เจ้าจอมมารดาน้อย ในรัชกาลที่ 4
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอม Her Excellency,
the Second-Class Female Attendant
เจ้าจอมบุญนาก ในรัชกาลที่ 1
เจ้าจอมแสง ในรัชกาลที่ 2
(? – พ.ศ. 2367)
สมรสใหม่
เจ้าจอมเครือวัลย์ ในรัชกาลที่ 3
เจ้าจอมตนกูสุเบีย ในรัชกาลที่ 4
(พ.ศ. 2404 – พ.ศ. 2411)
สมรสใหม่
เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์จรวย ในรัชกาลที่ 5

พระบรมวงศานุวงศ์

พระบรมวงศานุวงศ์ คือ พระประยูรญาติ แบ่งเป็น 2 ชั้นคือ

 1. พระบรมวงศ์ หมายถึง สมเด็จพระบรมราชินี ลงมาจนถึงพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์[9]
 2. พระอนุวงศ์ หมายถึง พระองค์เจ้าที่มิใช่พระราชโอรสพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และหม่อมเจ้า[10]

ลำดับชั้นพระบรมวงศานุวงศ์

ลำดับชั้นพระบรมวงศ์
ลำดับ พระอิสริยยศ ศักดินา รายพระนาม/รายนาม หมายเหตุ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สมเด็จพระมหาอุปราช สมเด็จพระบวรราชเจ้า His Majesty King,
Second King
100,000 พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระเกียรติยศเป็นพิเศษเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดิน พระราชทาน บวรราชาภิเษก รับ พระบวรราชโองการ และวังที่ประทับให้เรียกว่า พระบวรราชวัง
His Royal Highness Viceroy 100,000 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ที่พระมหาอุปราช พระราชทาน อุปราชาภิเษก รับ พระราชบัณฑูร และวังที่ประทับให้เรียกว่า พระราชวังบวร
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
กรมพระราชวัง
บวรสถานมงคล
(พระบัณฑูรใหญ่)
His Royal Highness Viceroy 100,000 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ระหว่างปี พ.ศ. 2349 ถึง พ.ศ. 2352
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
กรมพระราชวัง
บวรสถานมงคล
(พระบัณฑูรน้อย)
His Royal Highness Viceroy 100,000 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์
ระหว่างปี พ.ศ. 2349 ถึง พ.ศ. 2352
สมเด็จพระบรมวงศ์ สมเด็จพระอัยยิกาเจ้า Her Majesty Queen Grandmother 100,000 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชอิสริยยศของพระอัยยิกาของพระเจ้าแผ่นดิน ที่เคยเป็นพระอัครมเหสีในรัชกาลก่อน
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Her Majesty Queen Mother 100,000 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชอิสริยยศของพระราชมารดาของพระเจ้าแผ่นดิน ที่เคยเป็นพระอัครมเหสีในรัชกาลก่อน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเด็จพระบรมราชชนก His Royal Highness Prince, Prince Father 100,000 สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระราชอิสริยยศของพระราชบิดาของพระเจ้าแผ่นดิน แต่มิใช่พระมหากษัตริย์
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชอิสริยยศเสมอด้วย สมเด็จพระบวรราชเจ้า ในพระบรมราชวงศ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สมเด็จพระบรมราชชนนี Her Royal Highness Princess, Princess Mother 100,000 สมเด็จพระศรีสุลาลัย พระราชอิสริยยศของพระราชมารดาของพระเจ้าแผ่นดิน แต่มิเคยเป็นพระอัครมเหสีในรัชกาลก่อน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระยุพราช
มกุฎราชกุมาร
His Royal Highness,
The Crown Prince
100,000 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นรัชทายาทของพระมหากษัตริย์ ใช้แทนตำแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชที่ยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ 5
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
สยามบรมราชกุมารี Her Royal Highness Princess,
Princess Royal
100,000 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างปี พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2562

รับพระราชบัญชา และพระสัปตปฎลเศวตฉัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 100,000 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข His Royal Highness Prince, The Deputy Viceroy 100,000 สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ รับพระบัญชา
สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระอนุชาธิราช His Royal Highness,

The Hereditary Prince Brother

50,000 สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น พระรัชทายาท
มีพระอิสริยศักดิ์สูงกว่า สมเด็จเจ้าฟ้า
และการสิ้นพระชนม์ให้เรียกว่า ทิวงคต
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
สมเด็จเจ้าฟ้า
ชั้นพิเศษ
His/Her Royal Highness Prince/Princess 100,000 สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นพิเศษ และการสิ้นพระชนม์ให้เรียกว่า ทิวงคต
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
ชั้นทูลกระหม่อม
His/Her Royal Highness Prince/Princess ดูเพิ่มที่

รายพระนามสมเด็จเจ้าฟ้าชั้น ทูลกระหม่อม

สำหรับชั้นพระราชโอรสธิดา ที่ประสูติแต่
 1. สมเด็จพระอัครมเหสี
 2. พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวง (พระราชธิดาในพระมหากษัตริย์)


ศักดินา

 • ชั้น สมเด็จพระเจ้าบรมไปยกาเธอ/ไปยิกาเธอ"
 • ชั้น "สมเด็จพระเจ้าไอยกาเธอ/อัยยิกาเธอ"
 • ชั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ(ชั้นลุง ป้า อา)
 • ชั้น "สมเด็จพระเจ้าพี่ยา/พี่นางเธอ"
 • ชั้น "สมเด็จพระเจ้าน้องยา/น้องนางเธอ" ทรงกรม 50,000 ไม่ทรงกรม 30,000
 • ชั้น "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ/ลูกเธอ" ทรงกรม 40,000 ไม่ทรงกรม 20,000
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
ชั้นสมเด็จ
His/Her Royal Highness Prince/Princess ดูเพิ่มที่

รายพระนามสมเด็จเจ้าฟ้าชั้น สมเด็จ

สำหรับชั้นพระราชโอรสธิดา ที่ประสูติแต่
 1. พระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวง (พระราชนัดดาในพระมหากษัตริย์)
 2. ธิดาเจ้าประเทศราช หรือ

สำหรับพี่น้องร่วมกับพระมหากษัตริย์ที่สถาปนาเป็นเจ้าฟ้า
ศักดินา

 • ชั้น สมเด็จพระเจ้าบรมไปยกาเธอ/ไปยิกาเธอ"
 • ชั้น "สมเด็จพระเจ้าไอยกาเธอ/อัยยิกาเธอ"
 • ชั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ(ชั้นลุง ป้า อา)
 • ชั้น "สมเด็จพระเจ้าพี่ยา/พี่นางเธอ"
 • ชั้น "สมเด็จพระเจ้าน้องยา/น้องนางเธอ" ทรงกรม 50,000 ไม่ทรงกรม 30,000
 • ชั้น "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ/ลูกเธอ" ทรงกรม 40,000 ไม่ทรงกรม 20,000
 • ชั้น "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ" (ชั้นลุง ป้า อา)
 • ชั้น "พระเจ้าพี่ยา/พี่นางเธอ"
 • ชั้น "พระเจ้าน้องยา/น้องนางเธอ" ทรงกรม 30,000 ไม่ทรงกรม 15,000
 • ชั้น "พระเจ้าลูกยาเธอ/ลูกเธอ" ทรงกรม 20,000 ไม่ทรงกรม 15,000
พระองค์เจ้าชั้นลูกหลวง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
His/Her Royal Highness Prince/Princess ดูเพิ่มที่

พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับชั้นพระราชโอรสธิดา ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดา ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าลงไป หากทรงกรมเป็นกรมพระยา ให้เติมคำว่าสมเด็จ

ศักดินา

 • ชั้น พระเจ้าบรมไปยกาเธอ/ไปยิกาเธอ"
 • ชั้น "พระเจ้าไอยกาเธอ/อัยยิกาเธอ"
 • ชั้น "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ" (ชั้นลุง ป้า อา)
 • ชั้น "พระเจ้าพี่ยา/พี่นางเธอ"
 • ชั้น "พระเจ้าน้องยา/น้องนางเธอ" ทรงกรม 15,000 ไม่ทรงกรม 7,000
 • ชั้น "พระเจ้าลูกยาเธอ/ลูกเธอ" ทรงกรม 15,000 ไม่ทรงกรม 6,000
เจ้าฟ้าชั้นตรี สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ
เจ้าฟ้า
His/Her Royal Highness Prince/Princess

ดูเพิ่มที่ รายพระนามเจ้าฟ้าชั้นตรี

สำหรับชั้นพระราชนัดดา ที่พระมารดาเป็นเจ้าฟ้า และพระบิดาเป็นเจ้านายในมหาจักรีบรมราชวงศ์
ศักดินา

ทรงกรม 15,000 ไม่ทรงกรม 6,000

สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ
เจ้าฟ้า
His/Her Royal Highness,

The Prince/Princess Cousin

สำหรับพระโอรสธิดา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ
เจ้าฟ้า
His/Her Royal Highness,

The Front Palace Prince/Princess

สำหรับพระโอรสธิดา ของสมเด็จพระบวรราชเจ้า ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นเจ้าฟ้าวังหน้า
ศักดินา

ทรงกรม 11,000 ไม่ทรงกรม 4,000

พระองค์เจ้าวังหน้า พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า
His/Her Royal Highness,

Front Palace Prince/Princess

ดูเพิ่มที่ รายพระนามโอรสธิดา

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงกรมศักดินา 11,000 ไม่ทรงกรม ศักดินา 4,000
พระราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า
His/Her Royal Highness,

Front Palace Prince/Princess

ดูเพิ่มที่

รายพระนามโอรสธิดาในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

พระวรชายา
ใน
สยามมกุฎราชกุมาร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า
Her Royal Highness, Princess
the Royal Consort to the Crown Prince
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ
ระหว่างปี พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2534
พระองค์เจ้าชั้นพิเศษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า
His/Her Royal Highness Prince/Princess พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระเกียรติยศ ให้พระดำเนินนำหน้า
พระองค์เจ้า หลานหลวง
พระองค์เจ้าชั้นหลานหลวง พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า
His/Her Royal Highness Prince/Princess ดูเพิ่มที่

รายพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

สำหรับชั้นพระราชนัดดาซึ่งประสูติแต่พระมารดาที่เป็น พระองค์เจ้า หรือ หม่อมเจ้า หรือเป็น สะใภ้หลวง โดยมีพระโอรสธิดา เป็น หม่อมเจ้า หรือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาหม่อมเจ้าหลานเธอบางองค์ และหม่อมเจ้าบางพระองค์ ซึ่งได้รับพระราชทานฐานันดรเป็นพระองค์เจ้าเป็นกรณีพิเศษ
ศักดินา

ทรงกรม 11,000 ไม่ทรงกรม 4,000

พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า
His/Her Highness Prince/Princess ดูเพิ่มที่

รายพระนามพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

พระประพันธวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า
พระประพันธวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า
His/Her Royal Highness, Rear Palace Prince/Princess ได้แก่ พระโอรสธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ที่ประสูติแต่พระอัครชายา
ศักดินา

ทรงกรม 11,000 ไม่ทรงกรม 4,000

พระสัมพันธวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า
พระสัมพันธวงศ์เธอ
พระองค์เจ้า
His/Her Highness Prince Cousin

/Princess Cousin

ได้แก่ ในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระบิดาของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
ศักดินา

ทรงกรม 11,000 ไม่ทรงกรม 4,000

หม่อมเจ้า หม่อมเจ้า His/Her Serene Highness Prince/Princess 1,500 เป็นชั้นสกุลยศที่ต่ำที่สุดสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ สำหรับ
 • พระโอรสธิดา ในสมเด็จเจ้าฟ้ากับสามัญชน
 • พระโอรสธิดา ในพระองค์เจ้า กับสามัญชน

รายพระนามสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอก (ทูลกระหม่อม)

รายพระนามสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อม
รายพระนาม/รายนาม พระราชบิดา พระราชมารดา หมายเหตุ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี สิ้นพระชนม์แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) สิ้นพระชนม์แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่ พระสนมเอกในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม) สิ้นพระชนม์ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม) สิ้นพระชนม์ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม) สิ้นพระชนม์ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี สิ้นพระชนม์แต่เมื่อแรกประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติวงศ์
ระหว่างปี พ.ศ. 2352 ถึง พ.ศ. 2394
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์
ระหว่างปี พ.ศ. 2352 ถึง พ.ศ. 2394
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี ถึงแม้จะประสูติแต่พระราชชายานารี มีพระเกียรติยศชั้นทูลกระหม่อม แต่ชาววังออกพระนามเพียง สมเด็จ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง
(ไม่ปรากฏพระนาม)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าปิ๋ว
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าโสมนัส พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

ระหว่างปี พ.ศ. 2424 ถึง พ.ศ. 2438

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง สิ้นพระชนม์แต่เมื่อแรกประสูติ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา

ระหว่างปี พ.ศ. 2436 ถึง พ.ศ. 2468

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

ระหว่างปี พ.ศ. 2421 ถึง พ.ศ. 2430

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา อดุลยาดิเรกรัตน ขัตติยราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์

ระหว่างปี พ.ศ. 2435 ถึง พ.ศ. 2513

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง
(ไม่ปรากฏพระนาม)
สิ้นพระชนม์เมื่อพระชันษาได้ 3 วัน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
(ไม่ปรากฏพระนาม)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี ตกเสียเมื่อพระครรภ์ได้ 7 เดือน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ระหว่างปี พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2515

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

ระหว่างปี พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2515

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์

ระหว่างปี พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2520

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พระนามเดิม: พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล

สุจาริณี วิวัชรวงศ์
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

พระนามเดิม: พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ศรีรัศมิ์ สุวะดี

รายพระนามสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นโท (ชั้นสมเด็จ)

รายพระนามเจ้าฟ้าชั้นสมเด็จ
รายพระนาม พระบิดา พระมารดา หมายเหตุ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระอัครชายา (หยก) ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นโท ด้วย ทรงเป็นพี่นาง/น้องยา
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น เจ้าฟ้า
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา เจ้าจอมมารดามา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เจ้าจอมมารดาทองสุก
ธิดาพระเจ้าอินทวงศ์แห่งเวียงจันทน์ (ประเทศราชในขณะนั้น)
ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นโท ด้วย พระมารดาเป็นเจ้าต่างประเทศ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ

ระหว่างปี พ.ศ. 2396 ถึง พ.ศ. 2411

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นโท ด้วย พระมารดาเป็นหลานหลวง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์

ระหว่างปี พ.ศ. 2403 ถึง พ.ศ. 2469

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนขัตติยกัลยา

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ากรรณิกาแก้ว

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นโท ด้วย พระมารดาเป็นหลานหลวง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิตรเจริญ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าจันทราสรัทวาร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นโท ด้วย พระมารดาเป็นหลานหลวง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเยาวมาลย์นฤมล

พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นโท ด้วย พระมารดาเป็นหลานหลวง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ายุคลฑิฆัมพร

พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นโท ด้วย พระมารดาเป็นหลานหลวง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี ภัทรวดีราชธิดา

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเขจรจำรัส

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ามาลินีนภดารา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้านิภานภดล

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เป็นเจ้าฟ้าเนื่องด้วยพระชนนีได้รับสถาปนาเทียบชั้นหลานหลวง
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนา มหิดล

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นโท ด้วย ทรงเป็นพี่นาง/น้องยา
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น เจ้าฟ้า
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช

พระนามเดิม: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช

ระหว่างปี พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2489

รายพระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ชั้นเสด็จ)

รายพระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รายพระนาม/รายนาม พระบิดา พระมารดา หมายเหตุ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทักษ์เทวา

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากล้าย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เจ้าจอมมารดาภิมสวน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านุ่ม เจ้าจอมมารดาปุย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทับทิม

เจ้าจอมมารดาจันทา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ เจ้าจอมมารดาคุ้ม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอภัยทัต

เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทับ

เจ้าจอมมารดาน้อย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงสุดา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธิดา เจ้าจอมมารดาเอม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าคันธรส

เจ้าจอมมารดาพุ่ม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกล เจ้าจอมมารดาตานี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าฉัตร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยา

เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าดารากร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกสร เจ้าจอมมารดาปทุมา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑา เจ้าจอมมารดานิ่ม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณี เจ้าจอมมารดาอู่
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวาสุกรี

ท้าวทรงกันดาล (เจ้าจอมมารดาจุ้ย)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ สุขวัฒนวิไชย

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยวงศ์

เจ้าจอมมารดานวล
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุบล เจ้าจอมมารดาทอง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉิมพลี เจ้าจอมมารดางิ้ว
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าดวงจักร

เจ้าจอมมารดาปาน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิธร เจ้าจอมมารดาฉิม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระษัตรี เจ้าจอมมารดานวม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุทัศน์

เจ้าจอมมารดากลิ่น
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุภาธร เจ้าจอมมารดาเพ็งเล็ก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุด เจ้าจอมมารดาฉิมยักษ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนกัลยาสุนทร

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าลำภู

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เจ้าจอมมารดาสวน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี

พระนามเดิม: หม่อมเจ้ากล้วยไม้

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่สุ่น เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวงศ์ เจ้าจอมมารดาศิลา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าพนมวัน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้ากุญชร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าทินกร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทนิล
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก เจ้าจอมมารดาสั้น
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเสพสุนทร

พระนามเดิม: หม่อมเจ้ากุสุมา

เจ้าจอมมารดากรุด
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

พระนามเดิม: หม่อมเจ้ามั่ง

เจ้าจอมมารดานิ่ม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าส้มจีน เจ้าจอมมารดาเกด
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใย เจ้าจอมมารดาอิน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสังวาลย์ เจ้าจอมมารดาทรัพย์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู เจ้าจอมมารดาบุนนาค
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภา เจ้าจอมมมารดาบุญมา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าไพฑูรย์

เจ้าจอมมารดาทับทิม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าชุมแสง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าโต

เจ้าจอมมารดาเลี้ยง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้ากลาง

เจ้าจอมมารดาน้อยระนาด
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท

พระนามเดิม: พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้านวม

ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร

พระนามเดิม: พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ามรกฎ

เจ้าจอมมารดาทองดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นถาวรวรยศ

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าขัตติยา

เจ้าจอมมารดาพะวา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้านิลรัตน

เจ้าจอมมารดาพิม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอรุณวงษ์

เจ้าจอมมารดาเอม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากปิตถา

เจ้าจอมมารดาอัมพา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าปราโมช

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกยูร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์เล็ก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าวิลาส

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าจอมมารดาบาง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าสังข์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงเดือน เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าศิริวงศ์

เจ้าจอมมารดาทรัพย์
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าละม่อม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าโกเมน

เจ้าจอมมารดาเฟือง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าคเนจร

เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ เจ้าจอมมารดาจาด
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าลดาวัลย์

เจ้าจอมมารดาเอมน้อย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสงี่ยม เจ้าจอมมารดาจัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงา เจ้าจอมมารดาเขียว
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าอุไร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์ เจ้าจอมมารดาอิ่ม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าชุมสาย

เจ้าจอมมารดาเอมใหญ่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบงกช เจ้าจอมมารดาน้อยลาว
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก เจ้าจอมมารดาเหม็น
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากินรี เจ้าจอมมารดาฉิม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉวีวรรณ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าอรรณพ

เจ้าจอมมารดาพึ่ง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงแก้ว เจ้าจอมมารดายี่สุ่น
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำยอง เจ้าจอมมารดาวัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์ เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจามรี เจ้าจอมมารดาปุก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอมฤตย์

เจ้าจอมมารดาแก้ว
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ

เจ้าจอมมารดาขำ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสิงหรา

เจ้าจอมมารดาคล้าย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท

เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจินดา เจ้าจอมมารดาพลับ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าบุตรี

ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดาอึ่ง)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน เจ้าคุณจอมมารดาสำลี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประสานศรีใส เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แสง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพศรีสอาด
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส

พระนามเดิม: หม่อมเจ้านพวงศ์

เจ้าจอมมารดาน้อย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าสุประดิษฐ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี เจ้าจอมมารดาจันทร์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามัณยาภาธร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา

เจ้าจอมมารดาเที่ยง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากมลาศน์เลอสรรค์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากนกวรรณเลขา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา เจ้าจอมมารดาเอี่ยม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร เจ้าจอมมารดาเกศ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพักตร์พิมลพรรณ เจ้าจอมมารดาแพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบรรจบเบญจมา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร

เจ้าจอมมารดากลิ่น
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล

เจ้าจอมมารดาพึ่ง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ

เจ้าจอมมารดาตลับ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่

เจ้าจอมมารดาสังวาลย์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจนากร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสมอสมัยหรรษา เจ้าจอมมารดามาไลย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย

เจ้าจอมมารดาบัว
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนงค์นพคุณ เจ้าจอมมารดาเอม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี เจ้าจอมมารดาหรุ่น
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา เจ้าจอมมารดาแก้ว
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ

ท้าวทรงกันดาล (หุ่น)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร

เจ้าจอมมารดาโหมด
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา เจ้าจอมมารดาดวงคำ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร

เจ้าจอมมารดาเขียน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร

เจ้าจอมมารดาชุ่ม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านงคราญอุดมดี เจ้าจอมมารดาเพ็ง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดาเหม)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต

ท้าวววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาวาด)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน เจ้าจอมมารดาห่วง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญกมลสุขสวัสดิ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประพาฬรัศมี ท้าววนิดาพิจาริณี (เจ้าจอมมารดาสุ่น)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์พรรณ เจ้าจอมมารดาหว้า
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าดารารัศมี พระราชชายา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าศรีวิไลยลักษณ์

เจ้าคุณพระประยุรวงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาษ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผ่องประไพ เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสรรควิไสยนรบดี

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ

เจ้าจอมมารดาทิพเกษร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศรวงศ์วรราชกุมาร เจ้าจอมมารดาแสง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภางค์นิพัทธพงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัทรายุวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี เจ้าจอมมารดาสุด
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา เจ้าจอมมารดาตลับ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี เจ้าจอมมารดามรกฎ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงษ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์

เจ้าจอมมารดาอ่วม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม

เจ้าจอมมารดาแช่ม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช

เจ้าจอมมารดาทับทิม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

เจ้าจอมมารดาโหมด
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ เจ้าจอมมารดาจันทร์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ เจ้าจอมมารดาเรือน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

พระนามเดิม: พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร

เจ้าจอมมารดาวาด
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ เจ้าจอมมารดาอ่อน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย เจ้าจอมมารดาพร้อม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสมัยวุฒิวโรดม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล เจ้าจอมมารดาวง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ เจ้าจอมมารดาแส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา เจ้าจอมมารดาชุ่ม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์ เจ้าจอมมารดาเลื่อน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี เจ้าจอมมารดาเหม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก

รายพระนามเจ้าฟ้าชั้นตรี (ชั้นเจ้าฟ้า)

รายพระนามเจ้าฟ้าชั้นตรี
รายพระนาม พระบิดา พระมารดา หมายเหตุ
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์
ต่อมาทรงเป็นกรมพระราชวังบวรสถานภิมุข
พระอินทรรักษา (เสม) สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นตรี ด้วย พระมารดาเป็นเจ้าฟ้า
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงธิเบศรบดินทร์
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทร์รณเรศ
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าทองคำ
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ เงิน แซ่ตัน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นตรี ด้วย พระมารดาเป็นเจ้าฟ้า
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอนัคฆนารี
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบุญรอด
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ กรมขุนกระษัตรานุชิต สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่ ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นตรี ด้วย พระมารดาเป็นเจ้าฟ้า
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าชายราชกุมาร (ไม่ปรากฏพระนาม) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบุญรอด ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นตรี ด้วย พระมารดาเป็นเจ้าฟ้า
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าใหญ่ (ยังไม่ได้รับพระราชทานพระนาม)
ระหว่างปี พ.ศ. 2347 ถึง พ.ศ. 2352
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าพระองค์น้อย

ระหว่างปี พ.ศ. 2351 ถึง พ.ศ. 2352

สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าพิกุลทอง กรมขุนศรีสุนทร สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เจ้าศรีอโนชา พระราชทานสถาปนาเป็นกรณีพิเศษ เป็น เจ้าฟ้าวังหน้า
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี พระราชทานสถาปนาเป็นกรณีพิเศษ เป็น เจ้าฟ้าวังหน้า

รายพระนามพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

รายพระนามพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รายพระนาม พระบิดา พระมารดา หมายเหตุ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากำพุชฉัตร สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท นักองค์อี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงจันทร์ เจ้าจอมมารดาฉิม
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนนรานุชิต
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเสนีเทพ เจ้าจอมมารดาขำ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี เจ้าจอมมารดาน้อย
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปัทมราช เจ้าจอมมารดานุ้ยเล็ก
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสุดาอับสร เจ้าจอมมารดาเพ็ง
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดุษฎี เจ้าจอมมารดาเสม
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพชรหึง เจ้าจอมมารดาชู
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเณร เจ้าจอมมารดาไผ่
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประชุมวงศ์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ เจ้าจอมมารดาสำลี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านัดดา
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขนิษฐา
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านฤมล
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนธิเบศร์บวร เจ้าจอมมารดาน่วม
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอมรมนตรี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอำพัน เจ้าจอมมารดาปิ่น
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกสร
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรศรัศมี เจ้าจอมมารดาทรัพย์
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทัดทรง เจ้าจอมมารดาแจ่ม
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ เจ้าจอมมารดาภู่
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุด เจ้าจอมมารดาม่วง
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ เจ้าจอมมารดาน้อย
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอานุภาพพิศาลศักดิ์ เจ้าจอมมารดาคุ้มเล็ก
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบันเทิง เจ้าจอมมารดาภู
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทวงศ์ เจ้าจอมมารดาพัน
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าคุณจอมมารดาเอม
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวงจันทร์
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงประภา เจ้าจอมมารดามาลัย
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุธารส เจ้าจอมมารดากุหลาบ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ์ เจ้าจอมมารดาเกด
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภานุมาศ เจ้าจอมมารดาเอี่ยม
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบริรักษ์นรินทรฤทธิ์ เจ้าจอมมารดาหนู
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านันทวัน
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าราษี เจ้าจอมมารดาเยียง
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจำเริญ เจ้าจอมมารดากลีบ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าถนอม เจ้าจอมมารดาพัน
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร เจ้าจอมมารดาขลิบ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิลัยทรงกัลยา
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัควดี เจ้าจอมมารดาพลอย
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรพักตร์ เจ้าจอมมารดาส่วน
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉิดโฉม เจ้าจอมมารดาสีดา
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประโลมโลก เจ้าจอมมารดาแก้ว
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรหเมศ เจ้าจอมมารดาพรหมา
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโศกส่าง เจ้าจอมมารดาหงษ์
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย เจ้าจอมมารดาวันดี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสอางองค์
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ เจ้าจอมมารดาช้อย

รายพระนามพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

รายพระนามพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รายพระนาม/รายนาม พระบิดา พระมารดา หมายเหตุ
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ จอมมารดาหม่อมราชวงศ์เชื้อ
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโอภาสไพศาลรัศมี จอมมารดาหม่อมราชวงศ์กลีบ
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร จอมมารดาหม่อมหลวงนวม
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฐมพิสมัย จอมมารดากรุด
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส จอมมารดาเข็ม
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชาญไชยบวรยศ จอมมารดาปริกเล็ก
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัททาวดีศรีราชธิดา จอมมารดาเลี่ยมเล็ก
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา จอมมารดาเลี่ยมใหญ่
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธิดาจำรัสแสงศรี จอมมารดาเขียวใหญ่
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญพรรณ จอมมารดาปุ้ย
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ จอมมารดาป้อม
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอับสรศรีราชกานดา จอมมารดาต่วน
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี จอมมารดาสมบุญ
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวีวิไลยวรรณ จอมมารดาสุ่นใหญ่
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิบูลยพรรณรังษี จอมมารดาเขียวเล็ก
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส จอมมารดาปริกใหญ่
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลมาศมาลี จอมมารดาจั่น
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุนทรีนาฏ จอมมารดาสุ่นเล็ก
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประสาทสมร จอมมารดายิ้ม
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์ จอมมารดาสอาด
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสุดสวาดิ จอมมารดาแข

รายพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ชั้นพระองค์)

รายพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รายพระนาม พระบิดา พระมารดา หมายเหตุ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย (กบ) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบันเทิง พระองค์เจ้า แรกประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง (เต่า)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีชา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ หม่อมปุ่น ชมพูนุท ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2464
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร จักรพันธุ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ (สะใภ้หลวง) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2443
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าอรพัทธ์ประไพ จักรพันธุ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณา
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าสุทธวิไลยลักษณา จักรพันธุ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าออศคาร์นุทิศ จักรพันธุ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิตนฤมล
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล จักรพันธุ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
พระนามเดิม: หม่อมเจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์ ภาณุพันธุ์
สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา (สะใภ้หลวง) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2443
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช ภาณุพันธุ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าเฉลิมเขตรมงคล ภาณุพันธุ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าอาภาพรรณี คัคณางค์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร หม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2472
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2486
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าวรรณวิมล วรวรรณ
หม่อมอินทร์ วรวรรณ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2464
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าวรรณพิมล วรวรรณ
หม่อมหลวงตาด วรวรรณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา 8 กันยายน พ.ศ. 2464 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2465
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าพงษ์จักร จักรพงษ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ หม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าจุมภฏพงษ์ บริพัตร
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร (สะใภ้หลวง) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2454
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าศิริรัตนบุษบง บริพัตร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าสุทธวงษวิจิตร บริพัตร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าพิสิฐสบสมัย บริพัตร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าจุไรรัตนศิริมาน บริพัตร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี พระองค์เจ้า แรกประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าน้อง พระองค์เจ้า แรกประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรียชาติสุขุมพันธุ์ พระองค์เจ้า แรกประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล พระองค์เจ้า แรกประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร พระองค์เจ้า แรกประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ พระองค์เจ้า แรกประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าอาทิตย์ทิพอาภา อาภากร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2481
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าวิภาวดี รัชนี
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2520
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
พระนามเดิม: ศรีรัศมิ์ สุวะดี
อภิรุจ สุวะดี วันทนีย์ สุวะดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2548
ต่อมาได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ปี พ.ศ. 2557
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
พระนามเดิม: หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2520
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ระหว่างปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2562

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระองค์เจ้า แรกประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล

ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2562

สุจาริณี วิวัชรวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2548
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2562

ศรีรัศมิ์ สุวะดี พระองค์เจ้า แรกประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ วีระยุทธ ดิษยะศริน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระโอรส-ธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเป็นพระองค์เจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่ประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ หม่อมจำรัส จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2537

รายพระนามพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ชั้นองค์)

รายพระนามพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รายพระนาม พระบิดา พระมารดา หมายเหตุ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามหาหงสโสภาค
พระนามเดิม: หม่อมเจ้ามหาหงส์ ฉัตรกุล
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ ไม่ทราบนามพระมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2396
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าชายดิศ ดวงจักร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ ไม่ทราบนามพระมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2443
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าจันทร์ ดารากร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ ไม่ทราบนามพระมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2443
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าขจร มาลากุล
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ หม่อมกลีบ มาลากุล ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2424
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าอลังการ มาลากุล
หม่อมทรัพย์ มาลากุล ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2443
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านฤมลมณีรัตน
พระนามเดิม: หม่อมเจ้านฤมล เดชาติวงศ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร ไม่ทราบนามพระมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2395
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าชิด พนมวัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ หม่อมน่วม พนมวัน ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2395
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าสิงหนาท กุญชร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ คุณหญิงแสง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2411
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัชรีวงษ์
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าขาว วัชรรีวงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ ไม่ทราบนามพระมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2444
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าสาย สนิทวงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท หม่อมแย้ม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม: ณ บางช้าง) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2415
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าพร้อม สนิทวงศ์
ไม่ทราบนามพระมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2455
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าตุ้ม สนิทวงศ์
ไม่ทราบนามพระมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2467
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าปรีดา ปราโมช
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ หม่อมส้มจีน ปราโมช ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2424
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าคำรบ ปราโมช
หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2464
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ชุมสาย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม หม่อมน้อย ชุมสาย ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2426
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลวรรณ

พระนามเดิม: หม่อมเจ้านิลวรรณ อุไรพงศ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ ไม่ทราบนามพระมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2438
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพัทธ์พิสิฐพงษ์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้านิพัทธ์พิสิฐพงษ์ จักรพันธุ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ หม่อมทับทิม จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2428
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าดนัยวรนุช จักรพันธุ์

หม่อมเอม จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าดรุณไวยวัฒน์ จักรพันธุ์

หม่อมจีบ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2466
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส

พระนามเดิม: หม่อมเจ้ามาลิศเสาวรส จักรพันธุ์

หม่อมพลัด จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าทศศิริวงศ์ จักรพันธุ์

หม่อมหลวงผาด จักรพันธุ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2466
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปิยบุตร

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าปิยบุตร จักรพันธุ์

หม่อมราชวงศ์ปุ้ย จักรพันธุ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าทิพยสัมพันธ์ ภาณุพันธุ์

สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หม่อมเลี่ยม ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2451
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยนเยี่ยมพยับ

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าสุริยนเยี่ยมพยับ ภาณุพันธุ์

หม่อมสุ่น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพัลลัภดนัย

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าพัลลัภดนัย ภาณุพันธุ์

หม่อมลับ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา

พระนามเดิม: หม่อมเจ้ารำไพประภา ภาณุพันธุ์

หม่อมเล็ก ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าอาภัสสรวงศ์ ภาณุพันธุ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช ภาณุพันธุ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์ ภาณุพันธุ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าจิรศักดิ์สุประภาต ภาณุพันธุ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าไตรทศประพันธ์ เทวกุล

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมลม้าย เทวกุล ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2465
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าจิตราภรณ์ นพวงศ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ไม่ทราบนามพระมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2396
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าบงกช นพวงศ์

ไม่ทราบนามพระมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2438
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าแก้วกัลยา สุประดิษฐ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร หม่อมจิ๋ม สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2456
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ กฤดากร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ หม่อมสุภาพ กฤดากร ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2455
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าบวรเดช กฤดากร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2472
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนัศสวาสดิ์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้ามนัศสวาสดิ์ ศุขสวัสดิ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมชุ่ม ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2472
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าอลงกฎ ศุขสวัสดิ์

หม่อมขาบ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2473
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าเณร เกษมศรี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ หม่อมเพิ่ม เกษมศรี ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2464
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าธานีนิวัต โสณกุล

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา หม่อมเอม โสณกุล ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2465
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย หม่อมส้วน ไชยันต์ ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2493
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าสุทธสิริโสภา จุฑาธุช

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย หม่อมลออ จุฑาธุช ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าวรานนท์ธวัช จุฑาธุช

หม่อมระวี จุฑาธุช ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าอินทุรัตนา บริพัตร

ระหว่างปี พ.ศ. 2465 ถึง พ.ศ. 2496

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์ บริพัตร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2470
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ

พระนามเดิม: หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2493
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร

พระนามเดิม: หม่อมเจ้ามยุรฉัตร ฉัตรชัย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2448
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พระองค์เจ้า แรกประสูติ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร พระองค์เจ้า แรกประสูติ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

พระนามเดิม: หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร หม่อมทองแถม ยุคล ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2567

รายพระนามพระวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (ชั้นองค์วังหน้า)

รายพระนามพระวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รายพระนาม พระบิดา พระมารดา หมายเหตุ
พระวงศ์เธอ กรมหมื่นมนตรีรักษา
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าพยอม มนตรีกุล
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี ไม่ทราบนามพระมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2396
พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าชอุ่ม อิศรางกูร
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ ไม่ทราบนามพระมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2396
พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่เข่ง
พระนามเดิม: หม่อมเจ้ายี่เข่ง
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพชรหึง ไม่ทราบนามพระมารดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2430
พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา
พระนามเดิม: หม่อมเจ้าวัฒนา รองทรง
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ หม่อมบัว รองทรง ณ อยุธยา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาปี พ.ศ. 2443

รายนามหม่อมเจ้า (ชั้นท่าน)

รายนามหม่อมเจ้า
รายนาม พระบิดา พระมารดา หมายเหตุ
หม่อมเจ้าร้าย อินทรางกูร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสวน อินทรางกูร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากลาง อินทรางกูร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสราญ อินทรางกูร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าน้อย อินทรางกูร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าถนอม อินทรางกูร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปาน อินทรางกูร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าไภ ทัพพะกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าใหญ่ ทัพพะกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าขาว ทัพพะกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหนูเล็ก ทัพพะกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากลับเมฆ ทัพพะกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าใหญ่ สุริยกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหนู สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากลาง สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประไภ สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพยอม สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหรีด สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุนทรรส สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประทม สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าริต สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านิ่ม สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเสงี่ยม สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าถนอม อิศรเสนา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสงสาร สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเครือวัน สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเล็ก สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าลม้าย สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเจ๊ก สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุ่ม สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจำเริญ สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าภุชฌงค์ สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสวัสดิ สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจัน สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากลิ่น สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเป้า สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าชุ่ม สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพร้อม สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอินทนิล สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุด สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าถมยา สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทับทิม สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสิริย ฉัตรกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าดาว ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าแห ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเป้า ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากลิ่น ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสาลี ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพลับ ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเรไร ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพนม ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสังวาล ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าขจร ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านิล ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าบรรจง ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าศิลป ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ามลิวัน ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ามะเดื่อ ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุบรรณ ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากลาง ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจินดา ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประทุมเสพ ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวายุภักษ ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเล็ก ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุธารส ฉัตรกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพระญาณวราภรณ์ (รอง) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ สุขวัฒนวิไชย หม่อมเจ้าทับทิม
หม่อมเจ้าใหญ่ ดารากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าถัด ดารากร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทิน ดารากร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสิริ ดารากร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าน้อย ดารากร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าก้อน ดารากร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าโกสุมภ์ สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าใหญ่ ดวงจักร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสังวาล ดวงจักร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านัดดา ดวงจักร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุบรรณ ดวงจักร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุวรรณ สุทัศน์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทัศวงษ์ สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจินดา สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านารี สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจักรรัตน์ สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ารังษี สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเลขา สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอรชร สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอโนชา สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ามรกฎ สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอินทนิน สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอลงกรณ์ สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าภาณุมาศ สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าดนตรี สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุคนธ์ สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเล็ก สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าโมรา สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุธารส สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุรามฤตย์ สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจำนรรจา สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ามุจลินท์ สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากำพร้า สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าใหญ่ อาภรณ์กุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวงศ์ อาภรณ์กุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเป๋า อาภรณ์กุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเนตร อาภรณ์กุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเผือก อาภรณ์กุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าข้อ อาภรณ์กุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหนูเล็ก อาภรณ์กุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าแหวว อาภรณ์กุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหนู อาภรณ์กุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประภากร มาลากุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ หม่อมทรัพย์ มาลากุล ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าเล็ก มาลากุล
หม่อมเจ้าใหญ่ มาลากุล หม่อมกลีบ มาลากุล ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าปุก มาลากุล
หม่อมเจ้าใหญ่ กล้วยไม้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเล็ก กล้วยไม้ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหนูขาว กล้วยไม้ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสว่าง กล้วยไม้ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสวาสดิ์ กล้วยไม้ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าลออ กล้วยไม้ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าบัน กล้วยไม้ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเนตร กล้วยไม้ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าโต กล้วยไม้ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าล้น กล้วยไม้ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าภพ กล้วยไม้ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหนูคำ กล้วยไม้ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทับทิม กุสุมา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเสพสุนทร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าโต กุสุมา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหนู กุสุมา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าตุ้ม กุสุมา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพันแสง เดชาติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสำลี เดชาติวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสวัสดิ์ เดชาติวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวิไลย เดชาติวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจิต เดชาติวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวงกต เดชาติวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอัน เดชาติวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านารี พนมวัน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประดับ พนมวัน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสำอาง พนมวัน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประไภย พนมวัน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเลียบ ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านพคุณ พนมวัน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ายินดี พนมวัน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปรีดา พนมวัน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเจียก พนมวัน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าลม้าย กุญชร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าลมุน กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากลาง กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเล็ก กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าลไม กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสถิตย์ กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าฉวี กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านารี กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าละไม กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าละมุล กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพริ้ง กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าภาณุมาศ กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทรงทัด กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเฉลิม กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าศรีโสภณ กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจุ้ย กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสวัสดิ กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจิต กุญชร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าระทวย เรณุนันท์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอรชร เรณุนันท์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าฉอ้อน เรณุนันท์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหนูวิลิต เรณุนันท์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าชัชวาลย์ เรณุนันท์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าออน เรณุนันท์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเล็ก เรณุนันท์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสัตบุษ เรณุนันท์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าน้อย เรณุนันท์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าแห เรณุนันท์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าศิรินารถ เรณุนันท์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปุก เรณุนันท์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเจริญเนตร เรณุนันท์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอนันต์ เรณุนันท์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประดับ นิยมิศร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวนิดา นิยมิศร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสวัสดิ์ นิยมิศร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านพรัตน์ นิยมิศร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ามงคล นิยมิศร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ารังษี ทินกร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประทิน ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประจง ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านงนุช ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประภาณ ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเล็กประภัสสร ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเพ็ญบูรณ์ ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปาน ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเป้า ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าไพบูลย์ ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าภูลสวัสดิ์ ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ารัชนี สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเป๋า ทินกร หม่อมเจ้าเลียบ ทินกร
หม่อมเจ้าเจียก ทินกร หม่อมเอี่ยม ทินกร ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าปั๋ง ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าติ่ง ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าบุษบง ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจำรัส ไพฑูรย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพัด ไพฑูรย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหวาน ไพฑูรย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสอิ้ง ไพฑูรย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าแพ ไพฑูรย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุดสวาดิ์ ไพฑูรย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจุ้ย ไพฑูรย์ หม่อมพุ่ม ไพฑูรย์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าศุข ไพฑูรย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเพชรรัตน์ ไพฑูรย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอิศรญาณ มหากุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปาน มหากุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวิลัย มหากุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ารัฐยา มหากุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประจง มหากุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปรานี มหากุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ารศ มหากุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจำรัส มหากุล หม่อมแจ่ม มหากุล ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าใยยอง มหากุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพระธรรมุณหิศธาดา (สีขเรศ วุฑฺฒิสฺสโร) ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทัศนา มหากุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านภา มหากุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าแดง มหากุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านิล มหากุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าใหญ่ มหากุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านารี วัชรีวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าไม วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากุสุเมศ วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าละไม วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าละมุน วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าละมุล วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอึ่ง วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประจง วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพริ้ง วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพลบ วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าโถมนา จรูญโรจน์ หม่อมแย้ม วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าวิทยา วัชรีวงศ์
หม่อมเจ้าชวลิต วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าลม้าย สายสนั่น หม่อมตลับ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าพนม วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสวัสดิ วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าละออ วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหลง วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปริก วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเพชร วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าบุษเมศ วัชรีวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าใหญ่ ชุมแสง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ารัศมี ชุมแสง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสกุลวงศ์ ชุมแสง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเต่า ชุมแสง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอำนวยวงศ์ ชุมแสง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าป๋อง ชุมแสง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพนม ชุมแสง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปาน ชุมแสง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเปลี่ยน ชุมแสง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าชอ้อน ชุมแสง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเล็ก ชุมแสง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอ่อน ชุมแสง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพันธ์ ชุมแสง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเพิ่ม ชุมแสง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเปล่ง ชุมแสง หม่อมสาคร ชุมแสง ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าวารี สนิทวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าบัว สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเม้า สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเทโพ สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจำรัส สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเจริญ สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอรุณ สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าลูกจัน สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเสือ สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าลูกอิน สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเผือก สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านุช สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าท้วม สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสวาสดิ์ สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสนิทถนอม ศิริวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเกษร สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้างาม ทินกร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากระจ่าง สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากระลำภัก สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าผอบ สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเชย สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าชม สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าชื่น สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอำพัน สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเจ้ง สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเกด สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสะอาด สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเปียก สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประวัติวงษ์ สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเล็ก สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าแฉ่ง สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ารัสมี สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าแพ สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสารภี ชุมสาย ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าชมนาท สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทองคำ สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าละม้าย สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจันฑณเทศ สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากฤษณา สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าถนอม สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจิ๋ว สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประภา สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประทุม สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเปลี่ยน สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากลาง สนิทวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสำฤทธิ มรกฎ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหรุ่ม มรกฎ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าศุก มรกฎ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าบรรจง มรกฎ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าละม่อม มรกฎ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสำออย มรกฎ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปุย มรกฎ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากระจ่าง มรกฎ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าระทวย มรกฎ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุขี มรกฎ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าละมุล มรกฎ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าชุ่ม นิลรัตน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าโมรา นิลรัตน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหยอย นิลรัตน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทับทิม สุริยกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ามรกฎ สุทัศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพุฒ นิลรัตน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวิเชียร นิลรัตน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าแฉ่ง เกษมสันต์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสวัสดิ์ นิลรัตน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสังวาล นิลรัตน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจำเริญ นิลรัตน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสะบาย นิลรัตน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุวรรณ ทองแถม ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจำรัส สวัสดิกุล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอึ่ง นิลรัตน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าบงกฎ นิลรัตน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปรีชา นิลรัตน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประทุม นิลรัตน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประวัติ อรุณวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสอิ้ง อรุณวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทัศนา อรุณวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าระเบียบ อรุณวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเล็ก อรุณวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเฉลิม อรุณวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าน้อย อรุณวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าชอ้อน ดวงจักร หม่อมราชวงศ์ตาบ อรุณวงศ์
หม่อมเจ้าสนธยา อรุณวงศ์
หม่อมเจ้าเสาวคนธ์ อรุณวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าแฉล้ม อรุณวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านารีรัตน์ กปิตถา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอุทุมพร กปิตถา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวัฒนา กปิตถา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเพ็ญจันทร์ กปิตถา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทัศนา กปิตถา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าลาวรรณ์ กปิตถา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพยับ ปราโมช พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเมาฬี ปราโมช หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช
หม่อมเจ้าฉวีวาด ปราโมช
หม่อมเจ้าคอยท่า ปราโมช
หม่อมเจ้าจำรูญ ปราโมช
หม่อมเจ้าโอษฐอ่อน ปราโมช
หม่อมเจ้ารำมะแข ปราโมช
หม่อมเจ้าดำรง ปราโมช หม่อมพลับ ปราโมช ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าพระดำเกิง ปราโมช
หม่อมเจ้ากรรมสิทธิ์ ปราโมช
หม่อมเจ้าไขศรี ปราโมช
หม่อมเจ้ามารศรี วัชรีวงศ์
หม่อมเจ้าอเนก ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวิงวอน ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าโอภาส ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าลาวัณ ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสฤษดิ์ ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุธาวรรณ ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทินวุฒิ ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอัทยา ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพิศมัย ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประทุมแมน ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสไบ ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสอาด ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเสพย์บัณฑิตย์ ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประภา ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าคำขาว ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ามณีนิล ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเล็ก ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ารทวย ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าระเบียบ ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประพฤติ ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสอาดเอี่ยม ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประดับ ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าบันเทิง ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุภา ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอาจ ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสดับ ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเกษร ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากริต ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประวัติ ปราโมช ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านารี โกเมน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าถัด โกเมน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอ่าง โกเมน หม่อมราชวงศ์เอี่ยม โกเมน
หม่อมเจ้าวณิดา โกเมน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าศักดิ์ศรี โกเมน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสถิตย โกเมน ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพวงวาส คเนจร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประภาพิศ คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเฉลิม คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเจริญ คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสง่า คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเมฆิน คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าราษี คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเยาวเรศ คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสายทรวง คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าดวงเนตร คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านิกร คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเชื้อชิต คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าศฤงฆารเครือ คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสิงห์ คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจังหวัด คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทิชากร คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากานดาดวง คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ายุภาพิน คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ายุพินพงษ์ คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเขมน คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าไพ คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสารพัดเพ็ชร์ คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสำอางองค์ คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสว่างวัฒนา คเนจร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าแดง งอนรถ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ หม่อมรอด งอนรถ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าใหญ่ ลดาวัลย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประภา ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าถนอม ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอ่าง ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าด้วง ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพิศวง ลดาวัลย์ หม่อมทรัพย์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าฉาย ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปั๋ง ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านวลจันทร์ ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทับทิม ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสารภี ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปาน ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพลบ ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเนื่อง ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าชาย ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทั่ง ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์ หม่อมสาด ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าพิน ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าขาว ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเมือง ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเผือก ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าบุญรอด ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทองดี ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพร้อม ลดาวัลย์ หม่อมมาลัย ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าเป๋า ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปุ๋ย ลดาวัลย์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเปีย ชุมสาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม หม่อมพึ่ง ชุมสาย ณ อยุธยา
หม่อมเจ้ามลิวรรณ ชุมสาย
หม่อมเจ้าระเบียบ ชุมสาย หม่อมน้อย ชุมสาย ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าอรุณ ชุมสาย
หม่อมเจ้าจำรัส ชุมสาย
หม่อมเจ้าประภา ชุมสาย
หม่อมเจ้าเจริญ ชุมสาย
หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย
หม่อมเจ้านิสากร ปิยากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ายุภา ปิยากร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวิไลวรรณ ปิยากร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าชุบ ปิยากร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทิพรส อุไรพงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าดุษฎี อุไรพงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเปีย อุไรพงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหวาน อุไรพงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากลาง อุไรพงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสำเนียง อุไรพงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจงกล อุไรพงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเทโพ อุไรพงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหริ่ม อุไรพงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าถนอม อุไรพงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปลั่ง อุไรพงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ารื่น อุไรพงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าใหญ่ อรรณพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเกียรติคุณ อรรณพ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพรประสิทธิ์ อรรณพ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอมรอำนวยวงศ์ อรรณพ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจริตอัปสร อรรณพ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเจตกูล อรรณพ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสงวน ลำยอง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำยอง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าถนอม ลำยอง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประยงค์ ลำยอง ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวัชรินทร์ สุบรรณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากรุง สุบรรณ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าใหญ่ สุบรรณ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ามณฑา สุบรรณ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสวัสดิ์ สุบรรณ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเทโพ สุบรรณ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสวาสดิ์ สุบรรณ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าทัศวรรณ สุบรรณ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าธัญญวงศ์ สุบรรณ หม่อมหลวงวาด สุบรรณ
หม่อมเจ้าพันธวงศ์ สุบรรณ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าขาบ สุบรรณ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุคนธราศรี สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าโกเมศ สุบรรณ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านัดดา สิงหรา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้านพรัตน์ สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าโกสุมภ์ สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวัชรินทร์ สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากินเรศร์ สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าภคินี สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวงศ์วิจิตร สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพิศวง สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประสานศัพท์ เกษมศรี ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเกสรา สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าละอองนวล สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าผกามาศ สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าประวาศวรรณ สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพาหุรัด สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าไพโรจน์ สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจรัสศรี สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจินตนา สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุธารส สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าแฉล้ม สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ารพีพงศ์ สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพระสังวรวรประสาธน์ (ชัชวาลย์ ชลิโต) หม่อมราชวงศ์เลื่อน สิงหรา
หม่อมเจ้าประพาฬรัตน์ สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าแสงเมฆ สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าแย้มเยื้อน สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าวิชุมาลย์ สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุภาภรณ์ สิงหรา ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าใหญ่ ชมพูนุท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสงวน ชมพูนุท ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าโสตถิผล ชมพูนุท ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าชนม์เจริญ ชมพูนุท หม่อมเป้า ชมพูนุท ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าปลื้มจิตร จิตรพงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หม่อมราชวงศ์ปลื้ม จิตรพงศ์
หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ หม่อมมาลัย จิตรพงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าประโลมจิตร ไชยันต์ หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์
หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์
หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์
หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์
หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์
หม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสำเนียง นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเดช นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจันทรประไพ นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าศรีสังข์ นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปุก นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าขุนช้าง นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเกสร นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุหร่าย นพวงศ์ หม่อมกลัด นพวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าอร่าม นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอุบลศิริ นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าใหม่ นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากรรเจียก นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าดำ นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าอบเชย นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพวงผกา นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเล็ก นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าขาว นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ามณฑา นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าหญิงเล็ก นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าโสภา นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจำรัส นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าถมยา นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเณรเล็ก นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสถิตย์เสถียร สุประดิษฐ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าจันทร นพวงศ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าใหญ่ สุประดิษฐ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าโสภา สุประดิษฐ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสฤกษาสัณฐาน สุประดิษฐ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าผกา สุประดิษฐ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสยุมยุพี สุประดิษฐ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ หม่อมแช่ม สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าปิยะภักดีนาถ สุประดิษฐ์ หม่อมบาง สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าวงแข สุประดิษฐ์
หม่อมเจ้ากมลมาต สุประดิษฐ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้างาม สุประดิษฐ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเล็ก สุประดิษฐ์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ หม่อมสุภาพ กฤดากร ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร
หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร
หม่อมเจ้าขจรจรัสฤทธิ์ กฤดากร
หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร
หม่อมเจ้าวรรณวิไลย เพ็ญพัฒน์ หม่อมแช่ม กฤดากร ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร
หม่อมเจ้าลีลาศหงษ์ เทวกุล
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร
หม่อมเจ้าผจงรจิตร์ กฤดากร หม่อมเจิม กฤดากร ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์ กฤดากร
หม่อมเจ้าฉวีวิลัย สวัสดิวัตน์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร หม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าปรีดิยากร คัคณางค์
หม่อมเจ้าอนุชาติศุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมขาบ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าสอาดศรี ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าถูกถวิล ศุขสวัสดิ์ หม่อมสุ่น ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าวงศ์อดิศร ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้ากิตติเดชขจร ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าศรีสุคนธ์ ศุขสวัสดิ์ หม่อมราชวงศ์เพี้ยน ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าอุบลเกษร ชยางกูร
หม่อมเจ้าภาธรมณี ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าอภิลักษณ์ ศุขสวัสดิ์ หม่อมนวล ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าจัตุรัส ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ์ หม่อมแช่ม ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้ารัตจันทร์ ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าพุฒิสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ หม่อมเอียด ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าพันธ์อดิศร ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าธัญญลักษณ์ ศุขสวัสดิ์ หม่อมเขียน ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าวรศักดิเดชอุดม ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าประสมสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้ามานิตสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ หม่อมเปล่ง ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ์ หม่อมเจริญ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าอดิศรานุวงศ์ ศุขสวัสดิ์ หม่อมตี่ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าสุนทรารมณ์ ทวีวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ หม่อมทองคำ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์ หม่อมแส ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าพงศ์ภูวนาถ ทวีวงศ์
หม่อมเจ้าทราบศิริมาน ทวีวงศ์ หม่อมสุ่น ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้ากาญจนสังกาศ ทวีวงศ์ หม่อมองุ่น ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าชาติชูศักดิ์ ทวีวงศ์ หม่อมผึ่ง ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าวิลาศกัญญา ทวีวงศ์
หม่อมเจ้าจันทนฉวี ทวีวงศ์ หม่อมเล็ก ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าสุวรรณพิมพ์ ทองใหญ่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมสุวรรณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าประสบสุวรรณ ทองใหญ่
หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่ หม่อมพริ้ง ทองใหญ่ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าทองอนุวัติ ทองใหญ่
หม่อมเจ้าอุไรวรรณ ทองใหญ่ หม่อมจันทร์ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าสอิ้งมาศ ทองใหญ่
หม่อมเจ้ามาลากนก ทองใหญ่
หม่อมเจ้าลายฉลุทอง ทองใหญ่
หม่อมเจ้าเถาทองตรา ทองใหญ่
หม่อมเจ้าพันธ์สิหิงค์ ทองแถม หม่อมนวม ทองใหญ่ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้านาฏนพคุณ ทองแถม
หม่อมเจ้าไศลทอง ทองใหญ่
หม่อมเจ้าทองทูลถวาย ทองใหญ่
หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่
หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่
หม่อมเจ้าทองมุ่นใหญ่ ทองใหญ่ หม่อมเปลี่ยน ทองใหญ่ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้ามาลกสุวรรณ ทองใหญ่
หม่อมเจ้าข่ายทองถัก ทองแถม
หม่อมเจ้าก่องกาญจนา ทองใหญ่ หม่อมทองสุก ทองใหญ่ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้ากรัณฑ์คำ ทองใหญ่
หม่อมเจ้าทองแกมแก้ว ทองใหญ่ หม่อมแก้ว ทองใหญ่ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าจรัสโฉม เกษมสันต์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ หม่อมเจ้าแฉ่ง เกษมสันต์
หม่อมเจ้าพโยมมาลย์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าเจริญสุขโสภาคย์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าประโลมสมร เกษมสันต์ หม่อมหลวงแย้ม เกษมสันต์
หม่อมเจ้าอังสุมาลย์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าทัศโนภาส เกษมสันต์ หม่อมสุทธิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้ามนูญศิริ เกษมสันต์
หม่อมเจ้ากุสุมา เกษมสันต์ หม่อมเจียม เกษมสันต์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าประภาพรรณ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าเกียรติประวัติ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าโชติรส เกษมสันต์ หม่อมมาลัย เกษมสันต์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าพชรมาลย์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าอนุกูลประพัทธ์ เกษมสันต์ หม่อมราชวงศ์เป้า เกษมสันต์
หม่อมเจ้าสมบูรณ์ศักดิ์ เกษมสันต์ หม่อมนวล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าสลักษณา เกษมสันต์
หม่อมเจ้าสุภาภรณ์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าประไพพิมพ์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าอุจพงษ์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าพันธุประวัติ เกษมสันต์ หม่อมราชวงศ์ละม้าย เกษมสันต์
หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าพงษ์พิศมัย เกษมสันต์
หม่อมเจ้าจันทรจำรัส เกษมสันต์ หม่อมทองสุก เกษมสันต์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
หม่อมเจ้าบุญฤทธิ์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้ากิตติเกริกไกร เกษมสันต์
หม่อมเจ้าประสิทธิศักดิ์ เกษมสันต์ หม่อมปลื้ม เกษมสันต์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าภัคยพันธ์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าสันตวงศ์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าคงเกษม เกษมสันต์
หม่อมเจ้าเปรมประสิทธิ์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าวิมลมาศ เกษมสันต์ หม่อมอั๋น เกษมสันต์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าวรรณวิจิตร เกษมสันต์
หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์
หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าเกษมพันธ์พิสุทธ์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าวุฒิภาคย์ เกษมสันต์ หม่อมห่วง เกษมสันต์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้านรนาค เกษมสันต์
หม่อมเจ้าวัยโสภาคย์ เกษมสันต์ หม่อมราชวงศ์นวลจันทร์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้าวิสุทธิเกษม เกษมสันต์ หม่อมเพียร เกษมสันต์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าทิพาภา กมลาศน์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าสุรเชษฐพงษ์ กมลาศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ามัณฑารพ กมลาศน์ หม่อมวาศน์ กมลาศน์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรร กมลาศน์
หม่อมเจ้าเฉลียววรรณมาลา ชยางกูร
หม่อมเจ้าศุขปรารภ กมลาศน์
หม่อมเจ้าถวิลวิถาร กมลาศน์
หม่อมเจ้าดัชนี กมลาศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าฉวีประภา กมลาศน์ หม่อมไป๋ กมลาศน์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้านภมณี กมลาศน์
หม่อมเจ้าธาดาพันธ์ กมลาศน์
หม่อมเจ้าพรปรีชา กมลาศน์ หม่อมส้มจีน กมลาศน์ ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าส้มจีน กมลาศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้ากลั่นแก้วสินธุ์ กมลาศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปฏิภาณว่อง กมลาศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าถ่องวิทยา กมลาศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าบุญญราษี กมลาศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าปรีชาพล กมลาศน์ ไม่ทราบนามพระมารดา
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ หม่อมเจ้าประสานศัพท์ เกษมศรี
หม่อมเจ้าปฏิพัทธเกษมศรี เกษมศรี หม่อมเพิ่ม เกษมศรี ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าเม้า เกษมศรี
หม่อมเจ้าสมบัติบูรณ์ เกษมศรี หม่อมพลัด เกษมศรี ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าผกามาลย์ เกษมศรี หม่อมละม้าย เกษมศรี ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าตระการโชค เกษมศรี
หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี เกษมศรี
หม่อมเจ้าศุขศรีสมร เกษมศรี
หม่อมเจ้าสโมสรเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้ารำไพเยาวยุภา เกษมศรี หม่อมเป้า เกษมศรี ณ อยุธยา
หม่อมเจ้านิลประภัศร เกษมศรี หม่อมสอน เกษมศรี ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าวัฒยากร เกษมศรี
หม่อมเจ้าสมทรง เทวกุล
หม่อมเจ้าวงศ์แข เกษมสันต์
หม่อมเจ้าสมภพ เกษมศรี หม่อมแช่ม เกษมศรี ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าอรรคพันธ์ เกษมศรี หม่อมเชย เกษมศรี ณ อยุธยา
หม่อมเจ้ามัณฑนา เกษมศรี
หม่อมเจ้าอุทัยพงศ์ ศุขสวัสดิ์ หม่อมเชื้อ เกษมศรี ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าวิไลวรรณ ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าอธิพรพงศ์ เกษมศรี หม่อมแหวน เกษมศรี ณ อยุธยา
หม่อมเจ้าพระมงคลโยค เกษมศรี
หม่อมเจ้าบุญโศลกเกษม เกษมศรี