พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร (พ.ศ. 2351 - พ.ศ. 2399) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ามรกฎ ประสูติเมื่อวันพุธ เดือนยี่ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1170 ตรงกับปี พ.ศ. 2351 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาทองดี ทรงเป็นต้นราชสกุล "มรกฎ" พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมขุนสถิตย์สถาพร และได้ว่ากรมช่างทหารในญวน สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2399 พระชนมายุ 48 ปี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร

พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2351
สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2399
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดา เจ้าจอมมารดาทองดี

พระโอรส-พระธิดาแก้ไข

 • หม่อมเจ้าหญิงสำฤทธิ มรกฎ (ประสูติ พ.ศ. 2372 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2429 พระราชทานเพลิง ณ วัดดุสิตาราม พ.ศ. 2429)
 • หม่อมเจ้าหญิงหรุ่ม มรกฎ
 • หม่อมเจ้าชายศุก มรกฎ
 • หม่อมเจ้าชายบรรจง มรกฎ
 • หม่อมเจ้าหญิงละม่อม มรกฎ (ประสูติก่อน พ.ศ. 2396 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2451)
 • หม่อมเจ้าหญิงสำออย มรกฎ (ประสูติก่อน พ.ศ. 2396 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2451)
 • หม่อมเจ้าชายปุย มรกฎ (ประสูติ พ.ศ. 2397 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2428 พระราชทานเพลิง ณ วัดดุสิดาราม เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2428)
 • หม่อมเจ้าหญิงกระจ่าง มรกฎ (สิ้นชีพิตักษัย 1 ธันวาคม พ.ศ. 2445)
 • หม่อมเจ้าหญิงระทวย มรกฎ (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2403)
 • หม่อมเจ้าชายสุขี มรกฎ (ประสูติ พ.ศ. 2405 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2460)
 • หม่อมเจ้าหญิงละมุล มรกฎ (พระราชทานเพลิง ณ วัดดุสิดาราม เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2428)

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ามรกฎ (พ.ศ. 2351 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ามรกฎ (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ามรกฎ (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2394)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร (พ.ศ. 2394 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - ปัจจุบัน)

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8