รายพระนามเจ้านายที่ได้รับการเฉลิมพระยศในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาพระอิสริยยศเจ้านายในพระราชวงศ์ ก็ทรงตั้งเป็นต่างกรมตามชั้นยศซึ่งบัญญัติมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่มีผิดกันบ้างเล็กน้อย มีการสถาปนาเจ้านายในพระราชวงศ์เรื่อยมาในทุกรัชกาล โดยครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2567 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเฉลิมพระยศหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคลขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

รายพระนาม

แก้

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

แก้
ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2325 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าบุญมา กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท)
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าสา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
(เทียบที่ กรมพระเทพามาตย์ พระบรมราชชนนีแต่ก่อนกาล)
เนื่องจากเจ้ากรมเป็น "พระยา" ภายหลังจึงออกพระนามกรมว่า กรมพระยาเทพสุดาวดี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าแก้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
(เทียบที่ กรมพระเทพามาตย์ พระบรมราชชนนีแต่ก่อนกาล)
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าทองอิน สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าบุญเมือง สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงธิเบศรบดินทร์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าทองจีน สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทร์รณเรศ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าลา สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฉิม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร
ปีใดไม่ปรากฏ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าตัน สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
หม่อมมุก กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์ พระสวามีของพระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้ากุ
หม่อมเรือง กรมขุนสุนทรภูเบศร์ ได้กระทำสัตย์เป็นพระภราดากับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
หม่อมขุนเณร พระองค์เจ้าขุนเณร พระโอรสของพระอินทรรักษา (เสม) ซึ่งเป็นพระภัสดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
พ.ศ. 2329 สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ ที่ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
ประมาณ
พ.ศ. 2335
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงแจ่ม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุ้ย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงประไพวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเทพยวดี
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าจุ้ย สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพิทักษมนตรี พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
พ.ศ. 2348 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากล้าย พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นพิทักษ์เทวา
พ.ศ. 2349 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
พ.ศ. 2350 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพิทักษมนตรี สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ กรมขุนกษัตรานุชิต พระโอรสในพระเจ้ากรุงธนบุรีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าเกศ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอภัยทัต พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเทพพลภักดิ์
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอรุโณทัย พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าปาน พระเจ้าหลานเธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าบัว พระเจ้าหลานเธอ กรมหมื่นนเรศร์โยธี พระโอรสในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าแตง พระเจ้าหลานเธอ กรมหมื่นเสนีบริรักษ์ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
พ.ศ. 2351 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าพิกุลทอง สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าพิกุลทอง กรมขุนศรีสุนทร พระธิดาในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอสุนี พระเจ้าหลานเธอ กรมหมื่นเสนีเทพ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

แก้
ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2352 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์)
พ.ศ. 2353 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (นาค) กรมพระอมรินทรามาตย์
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี)
พ.ศ. 2356 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทับ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทับทิม พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทับทิม พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นจิตรภักดี
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าคันธรส พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวาสุกรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าฉัตร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นรามอิศเรศร
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไกรสร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นรักษรณเรศ
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ามั่ง พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเดชอดิศร
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าพนมวัน พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นพิพิธภูเบนทร
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าประยง พระเจ้าหลานเธอ กรมหมื่นธิเบศร์บวร พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
พระองค์เจ้าฉิม กรมหมื่นนรินทรเทพ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

แก้
ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2367 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ)
เจ้าจอมมารดาเรียม ในรัชกาลที่ 2 (สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง) กรมสมเด็จพระศรีสุลาไลย
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระศรีสุลาลัย)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดารากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงจักร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากุสุมา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเสพสุนทร
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากุญชร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทักษเทเวศร
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าโต พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นอินทรอมเรศร์
พระองค์เจ้าสังกทัต กรมหมื่นนรานุชิต พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
พระองค์เจ้าปาน กรมหมื่นอมรมนตรี พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
พระองค์เจ้าเจ่ง กรมหมื่นนเรนทรบริรักษ์ พระโอรสในพระเจ้าอัยยิกาเธอ พระองค์เจ้ากุ
พ.ศ. 2372 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสวัสดิวิชัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศน์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
พ.ศ. 2375 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเทพพลภักดิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นรักษรณเรศร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงรักษรณเรศร
พระเจ้าหลานเธอ กรมหมื่นเสนีบริรักษ์ พระเจ้าหลานเธอ กรมหลวงเสนีบริรักษ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นรามอิศรเรศร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนรามอิศเรศร
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเดชอดิศร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนเดชอดิศร
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิพิธภูเบนทร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนพิพิธภูเบนทร
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าพระองค์น้อย กรมขุนอิศเรศรรังสรรค์ ก่อนหน้าไม่ได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระนาม จึงยังไม่มีพระนาม
พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าลำภู พระเจ้าน้องนางเธอ กรมขุนกัลยาสุนทร
พ.ศ. 2379 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไพฑูรย์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์
พ.ศ. 2381 พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวิลาส พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พ.ศ. 2385 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้านวม พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวงศาสนิท
พ.ศ. 2388 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าคเนจร พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์
หม่อมเจ้าหญิงโสมนัส พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

แก้
ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2394 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศวร์ มหิศเรศรรังสรรค์ มหันตวรเดโช ไชยมโหฬารคุณอดุลยเดช สรรพเทเวศรานุรักษ บวรจุลจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาติสังสุทธเคราะหณีจักรีบรมนารถ อิศวรราชรามวรังกูร บรมมงกุฎนเรนทรสูรยโสทรานุชาธิบดินทร เสนางคนิกรินทรบวราธิเบศร พลพยุหเนตรนเรศวรมหิทธิวรนายก สยามาทิโลกดิลกมหาบุรุษรัตน ไพบูลยพิพัฒนสรรพศิลปาคม สุนทโรดมกิจโกศล สัตปดลเศวตฉัตร สิริรัตนบวรมหาราชาภิเศกาภิสิต สรรพทศทิศพิชิตไชย อุดมมไหสวริยมหาสวามินทร สเมกธรณินทรานุราช บวรนารถชาติอาชาวศรัย ศรีรัตนไตรสรณารักษ อุกฤษฐศักดิสรรพรัษฎาธิเบนทร ปวเรนทรธรรมมิกราชบพิตร พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนการบวรราชาภิเษก ได้มีการเฉลิมพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าอิศเรศจุฑามณี ตรีพิธเพ็ชรรัตนาลงกฎ  อรรคราโชรสวรสศวิบุลย  อดุลยเดชมหาสุขุมาลย์  วงศวโรดม  บรมราชกุมาร ชั้นหนึ่งก่อน เนื่องจากไม่ได้มีการพระราชทานพระนามในรัชกาลก่อน
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าบุญรอด
(สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี)
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากลาง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมหมื่นบำราบปรปักษ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนรามอิศเรศร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนเดชอดิศร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมสมเด็จพระเดชาดิศร
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนพิพิธโภคภูเบนทร พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นพิทักษเทเวศร พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสวัสดิวิชัย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ สุขวัฒนวิไชย
พระเจ้าพี่ยาเธอ พระองค์เจ้าทินกร พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นอินทรอมเรศร พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากลาง พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศวัชรินทร
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าชุมแสง พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา เป็น กรมขุน และเลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวง ตามลำดับ
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวงศาสนิท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ามรกฎ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าขัตติยา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นถาวรวรยศ
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้านิลรัตน์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าอรุณวงศ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวรศักดาพิศาล
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากปิตถา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าปราโมทย์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวรจักรธรานุภาพ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นราชสีหวิกรม
พระองค์เจ้าอิศราพงศ์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
กรมหมื่นธิเบศร์บวร กรมขุนธิเบศร์บวร พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
พระองค์เจ้าฤกษ์ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
หม่อมเจ้ามงคล พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ พระโอรสในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พ.ศ. 2395 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าโสมนัส สมเด็จพระนางเธอโสมนัสวัฒนาวดี พระนางนาฎบรมอัครราชเทวี
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี)
พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ
หม่อมเจ้าหญิงรำเพย พระนางเธอ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
หม่อมเจ้าหญิงนฤมล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงนฤมลมณีรัตน์ พระธิดาในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมสมเด็จพระเดชาดิศร
หม่อมเจ้าชิด พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ พระโอรสในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์
พ.ศ. 2396 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้านพวงศ์ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส
หม่อมเจ้าพยอม กรมหมื่นมนตรีรักษา พระโอรสในสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี
หม่อมเจ้าชอุ่ม กรมหมื่นเทวานุรักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์
หม่อมเจ้ามหาหงส์ พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามหาหงส์โสภาค พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
หม่อมเจ้าจิตราภรณ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์ พระโอรสในพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส
พ.ศ. 2399 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
พ.ศ. 2403 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุไร พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรรณพ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอมฤตย์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
พ.ศ. 2404 พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์ วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ เฉลิมพระนามและตั้งกรมเจ้าฟ้าในคราวเดียวกัน
พระองค์เจ้ายอดยิ่งยศ กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2405 พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจันทรมณฑล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี
พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศร์ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช พระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
พระองค์เจ้าภุมเรศ กรมหมื่นอมเรศรัศมี พระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
พ.ศ. 2408 พระองค์เจ้าเกสรา กรมหมื่นอานุภาพพิศาลศักดิ์ พระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
พ.ศ. 2409 พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมหมื่นเจริญผลภูลสวัสดิ์
พ.ศ. 2410 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมหมื่นบำราบปรปักษ์ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมขุนบำราบปรปักษ์
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวรจักรธรานุภาพ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นราชสีหวิกรม พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
พระองค์เจ้ายุคันธร กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
พระองค์เจ้ารองทรง กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
ปีใดไม่ปรากฏ พระเจ้าอัยยิกาเธอ พระองค์เจ้ากุ กรมหลวงนรินทรเทวี
พระเจ้าสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงชี กรมขุนรามินทรสุดา
สมเด็จพระมาตุจฉา เจ้าฟ้าฉิม สมเด็จพระมาตุจฉา เจ้าฟ้ากรมขุนอนัคฆนารี พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
สมเด็จพระมาตุจฉา เจ้าฟ้าทองคำ สมเด็จพระมาตุจฉา เจ้าฟ้ากรมขุนเทพนารี พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

แก้
ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2411 พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระนางเธอ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์
(สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี)
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงละม่อม พระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี
หม่อมเจ้าสิงหนาท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชตุรงคฤทธิ์ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
พ.ศ. 2412 หม่อมเจ้าประเสริฐศักดิ์ พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์ พระโอรสในสมเด็จพระมาตามหัยกาธิบดี กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
หม่อมเจ้าดิศ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ พระโอรสในพระเจ้าอัยกาเธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
พ.ศ. 2413 พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าพระองค์น้อย สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมหมื่นภาณุพันธุวงศ์วรเดช เฉลิมพระนามและตั้งกรมเจ้าฟ้าในคราวเดียวกัน
หม่อมเจ้าหญิงพื้นพงศ์ พระองค์เจ้าพื้นพงศ์ประยุรวงศ์สนิท พระธิดาในสมเด็จพระมาตามหัยกาธิบดี กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พ.ศ. 2415 หม่อมเจ้าสาย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
พ.ศ. 2416 พระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร)
พ.ศ. 2417 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมขุนบำราบปรปักษ์ กรมพระบำราบปรปักษ์
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์บวรรังษีสุริยพันธุ์ ปิยพรหมจรรย์ธรรมวรยุต ปฏิบัติสุทธะคณะนายก พุทธสาสนดิลกบวรัยยะบรรพชิต สรรพธรรมิกกิจโกศล สุวิมลปรีชา ปัญญาอรรคอนาคาริยรัตโนดม พุทธะวราคมโหรกลากุสโลภาศ ปรมินทรมหาราชหิโตปัธยาจารย์ มโหฬารเมตยาภิธยาไศรย พุทธาทิศรีรัตนไตรคุณารักษ์ อุกฤษฐศักดิ์สกลสังฆปาโมกข์ ประธานาธิบดินทร มหาสมณคะณินทรวโรดม บรมบพิตร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทเวศวัชรินทร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศวัชรินทร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวรศักดาพิศาล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ
พ.ศ. 2418 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมหลวงจักรพรรดิพงษ์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ์
หม่อมเจ้าฉายเฉิด พระประพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายเฉิด พระโอรสในสมเด็จพระมาตามหัยกาธิบดี กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พ.ศ. 2419 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูวนัยนฤเบนทราธิบาล พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดิ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นภูธเรศรธำรงศักดิ์
พ.ศ. 2421 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเจริญผลภูลสวัสดิ์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
พ.ศ. 2424 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมหมื่นภาณุพันธุวงศ์วรเดช สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรปการ
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ามานุษยนาคมานพ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรัตน์ พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ์
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหัสดินทร์ พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบริรักษนรินทรฤทธิ์
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนาวรัตน์ พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์
พระประพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายเฉิด พระประพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์ พระโอรสในสมเด็จพระมาตามหัยกาธิบดี กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
หม่อมเจ้าจร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
หม่อมเจ้าปรีดา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
พ.ศ. 2425 พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้ากรรณิกาแก้ว พระเจ้าน้องนางเธอ กรมขุนขัตติยกัลยา
พ.ศ. 2426 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากมาลาสน์เลอสรรค์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ
หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ พระโอรสในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
พ.ศ. 2427 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์ สถาปนาย้อนหลัง หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี สิ้นพระชนม์ไปแล้ว
พ.ศ. 2428 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรปักษ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมสมเด็จพระบำราบปรปักษ์ มหิศวรศักดิสุนทรรวิวงษ บรมพงษบริพัตรวิวัฒนโสดม สรรพศิลปาคมอุดมกิจ พิฆเนศวรประสิทธิคชกรรมสาตร โหรกลานุวาทกาพนปฏิภาณ สฤษศุภการสกลรัษฎาธิกกิจปรีชาวตโยฬาร สมบูรณคุณสารสุจริตจริยาภิรมย ราชพงษานุกรมมุขประดิฐา สกลนราภิมานิต นริศราธิบดินทร ปรมินทรมหาราชวโรประการ ปรีชาญาณยุติธรรมาชวาธยาไศรย ศรีรัตนไตรยสรณคุณารักษ์ บรมอรรคมหาบุรุษยรัตน สุขุมาลกระษัตรียวิสุทธิชาติ ธรรมิกนารถบพิตร
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาบำราบปรปักษ์)
[1]
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมหลวงจักรพรรดิพงษ์ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ดำรงขัตติยศักดิอรรควรยศ รัตนสมมตบุริษาชาไนยศรี ดลหฤไทยธรรมสุจริต อเนกราชกิจสิทธิวิจารณ มโหฬารคุณสมบัติพุทธาธิรัตนสรณคม อุดมเดชานุภาพบพิตร [2]
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช พิเสศขัติยศักดิอรรคอุดมชาติ บรมนราธิราชโสทรานุชาธิบดี สุจริตจารีราชาวรัณย์ มหันตมหาอุสาหะ พิริยพหลดลประสิทธิ อเนกพิธคุณากรสุนทรธรรมพิทักษ อรรคมโหฬารรัธยาไศรย ศรีรัตนไตรยสรณธาดา อดุลยเดชานุภาพบพิตร [3]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าจิตรเจริญ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนนริศรานุวัติวงศ์ [4]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร [5]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ [6]
พ.ศ. 2429 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ อดิศวรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร บรมมกุฎนเรนทรสูริย์ ขัตติยสันตติวงศ์ อุกฤษฐพงษวโรภโตสุชาติ ธัญญลักษณวิลาศวิบุลยสวัสดิ์ ศิริวัฒนวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร [7]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ [8]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรปการ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ [9]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ [10]
พ.ศ. 2430 หม่อมเจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี [11]
หม่อมเจ้าพระอรุณนิภาคุณากร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร พระโอรสในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี [12]
พระเจ้าน้องนางเธอ กรมขุนขัตติยกัลยา พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนขัตติยกัลยา [13]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนนริศรานุวัติวงศ์ พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ์ [13]
หม่อมเจ้ายี่เข่ง พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่เข่ง พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพชรหึง [14]
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัติยกัลยาวดี [15]
พ.ศ. 2431 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษยบรมนราธิราช จุฬาลงกรณ์นารถราชวโรรส มหาสมมติขัตติยพิสุทธิ บรมมกุฎสุริยสันตติวงษ อดิสัยพงษวโรภโตสุชาติ คุณสังกาศวิมลรัตน ทฤฆชนมสวัสดิ ขัตติยราชกุมาร กรมขุนเทพทวาราวดี [16]
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัติ รัตนกุมารี [17]
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี [17]
หม่อมเจ้าอุบลรัตนนารีนาค พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี [17]
หม่อมเจ้าสาย พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินินาฏ พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี [17]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ายุคลฑิฆัมพร พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร [17]
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้านภาจรจำรัสศรี พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี ภัทรวดีราชธิดา [17]
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ามาลินีนภดารา พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา [17]
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้านิภานภดล พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล [17]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ [18]
พ.ศ. 2432 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ [19]
พ.ศ. 2434 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ดิลกจันทรนิภาพงษ์ มหามกุฎวงษ์นราธิราช จุฬาลงกรณ์นารถราชวโรรส อดุลยยศอุภโตพงษพิสุทธิ นรุตมรัตน ขัตติยราชกุมาร กรมขุนมไหสูริยสงขลา [20]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนาถ นริศรราชมหามกุฎวงษ์ จุฬาลงกรณนรินทร์ สยามพิชิตินทรวรางกูร สมบูรณพิสุทธิชาติ วิมโลภาศอุภัยปักษ์ อรรควรรัตน ขัตติยราชกุมาร กรมขุนพิศณุโลกประชานารถ [20]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา [21]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย สตสมัยมงคลเขตร บรมนฤเบศร์จักรกรีวงษ์ จุฬาลงกรณนารถนรินทร์ สยามินทรราชวโรรส อุกฤษฐวรยศอุภัยปักษ์ วิสุทธิศักดิอรรควิมลรัตน ขัตติยราชกุมาร กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ [22]
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร จุฬาลงกรณ์ราชรวิวงษ์ อุภัยพงษ์พิสุทธิ วรุตโมภโตสุชาติ บรมนฤนารถราชกุมาร กรมหมื่นลพบุราดิศร [22]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์ บวรรังษีสุริยพันธุ์ ปิยพรหมจรรย์ธรรมวรยุต ปฏิบัติสุทธิคณะนายก ธรรมนิติสาธกปวรัยบรรพชิต สรรพธรรมิกกิจโกศล สุวิมลปรีชา ปัญญาอรรคมหาสมณุดม บรมพงษาธิบดี จักรกรีบรมนารถ มหาเสนานุรักษ์อนุราชวรางกูร ปรมินทรบดินทร์สูริย์หิโตปัธยาจารย์ มโหฬารเมตยาภิธยาไศรย์ ไตรปิฎกโหรกลาโกศล เบญจปดลเสวตรฉัตร ศิริรัตโนปลักษณมหาสมณุตมาภิเศกาภิสิต ปรมุกฤษฐสมณศักดิธำรง มหาสงฆปรินายก พุทธสาสนดิลกโลกุตมมหาบัณฑิตย์ สุนทรวิจิตรปฏิภาณ ไวยัตติยญาณมหากระวี พุทธาทิศรีรัตนไตรคุณารักษ์ เอกอรรคมหาอนาคาริยรัตน์ สยามาธิโลกยปฏิพัทธ พุทธบริสัษยเนตร สมณคณินทราธิเบศร์ สกลพุทธจักโรปการกิจ สฤษดิศุภการ มหาปาโมกษประธานวโรดม บรมนารถบพิตร
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์)
[23]
พ.ศ. 2436 หม่อมเจ้าชมชื่น พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น พระธิดาในสมเด็จพระมาตามหัยกาธิบดี กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ [24]
หม่อมเจ้าอรพัทธ์ประไพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [25]
หม่อมเจ้าสุทธวิไลยลักษณา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [25]
หม่อมเจ้าออศคาร์นุทิศ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าออศคาร์นุทิศ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [25]
หม่อมเจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [25]
หม่อมเจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช
หม่อมเจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช [25]
หม่อมเจ้าเฉลิมเขตรมงคล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช [25]
พ.ศ. 2437 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร [26]
พ.ศ. 2438 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ [27]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย [27]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมสมเด็จพระบำราบปรปักษ์ [27]
หม่อมเจ้าขาว พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศวัชรินทร [27]
หม่อมเจ้านิลวรรณ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลวรรณ พระโอรสในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ [27]
หม่อมเจ้าบงกช พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช พระโอรสในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส [27]
พ.ศ. 2439 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระอัครราชเทวี สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ [28]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี [29]
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพรรณวดี [29]
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุตรี พระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา [30]
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร [31]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ [31]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา [31]
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ [31]
พ.ศ. 2441 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ วิสิฐวิสุทธลักษณโสภณ อุบัตรดลกาลนิยม ประถมปริวัตรรัตนโกสินทร์ศก สะตะสาธกอัษโฎดดร สถาพรมงคลสมัย นราธิปไตยบรมนารถ จุฬาลงกรณ์ราชวโรรส อดุลยยศอุกฤษฐศักดิ อุภโตปักษวิสุทธิกษัตริย์ ขัตติยราชกุมาร กรมขุนนครราชสีห์มา [32]
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี [32]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป [33]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ [33]
พ.ศ. 2442 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ [34]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม [34]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ [34]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ [34]
พ.ศ. 2443
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าออศคาร์นุทิศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าออศคาร์นุทิศ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช [35]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์ [36]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมติอมรพันธุ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมมติอมรพันธุ์ [36]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา [36]
พระเจ้าเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช [36]
หม่อมเจ้าพรรณราย พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย พระธิดาในสมเด็จพระมาตามหัยกาธิบดี กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ [36]
หม่อมเจ้าจันทร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ [36]
หม่อมเจ้าอลังการ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรปักษ์ [36]
หม่อมเจ้าวัฒนา พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา พระโอรสในพระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ [36]
พ.ศ. 2444 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนมไหสูริยสงขลา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ดิลกจันทรนิภาพงษ์ มหามกุฎวงษ์นราธิราช จุฬาลงกรณ์นารถราชวโรรส อดุลยศอุภโตพงษ์พิสุทธิ์ นรุตมรัตนขัตติยราชกุมาร กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต [37]
พ.ศ. 2445 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นจันทบุรีนฤนาถ [38]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นปราจิณกิติบดี [38]
พ.ศ. 2446 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช นเรศวรมหาราชาธิบดินทร์ จุฬาลงกรณินทรวรางกูร สมบูรณ์เบญจพรศิริสวัสดิ์ ขัตติยวโรภโตสุชาติ คุณสังกาศเกียรติประกฤษฐ ลักษณวิจิตรพิสิฐบุรษ ชนุตมรัตน์พัฒนศักดิ์ อรรควรราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช นเรศวรมหาราชาธิบดินทร์ จุฬาลงกรณินทรวรางกูร สมบูรณ์เบญจพรศิริสวัสดิ์ ขัตติยวโรภโตสุชาติ คุณสังกาศเกียรติประกฤษฐ ลักษณวจิตร์พิสิฐบุรุศย์ ชนุตมรัตนพัฒนศักดิ์ อรรควรราชกุมาร กรมขุนสงขลานครินทร์ [39]
พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา พระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ [40]
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี พระเจ้าลูกเธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี [41]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพย์รัตน สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร [42]
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมลักขณาวงศ์ พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นวรวัฒนศุภากร [43]
พ.ศ. 2447 หม่อมเจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร พระหลานเธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต [44]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก สยามาธิปกปรมินทร จุฬาลงกรณ์ราชวโรรส อดิศัยยศอุภัยชาติพิสุทธ์ ไทวปายนุตตมศักดิ์ วิบุลลักษณวิลาศ มหามกุฎราชพงษานุพัทธ์ วิวรรฒผลพรพิสิษฐ์ นริศรราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก สยามาธิปกปรมินทร จุฬาลงกรณ์ราชวโรรส อดิศัยยศอุภัยชาติพิสุทธิ์ ไทวปายณุตตมศักดิ์ วิบูลยลักษณวิลาศ มหามกุฎราชพงษานุพัทธ์ วิวรรฒผลพรพิสิษฐ มหิศรราชกุมาร กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย [45]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัติ รัตนกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัติ รัตนกุมารี กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์ [46]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ [47]
พ.ศ. 2448 หม่อมเจ้ามยุรฉัตร พระหลานเธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร พระธิดาในพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร [48]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ชเนสรมหาราชาธิราช จุฬาลงกรณนารถวโรรส อุดมยศอุกฤษฐศักดิ์ อุภัยปักษนาวิล อสัมภินชาติพิสุทธ์ มหามกุฎราชพงษบริพรรต บรมขัตติมหา รชดาภิสิญจนพรรโษทัย มงคลสมัยสมากร สถาวรวรัจฉริยคุณ อดุลยราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ชเนศรมหาราชาธิราช จุฬาลงกรณ์นารถวโรรส อุดมยศอุกฤษฐศักดิ์ อุภัยปักษนาวิล อสัมภินชาติพิสุทธิ์ มหามกุฎราชพงษ์บริพัตร บรมขัตติยมหารัชฎาภิสิญจน์พรรโษทัย มงคลสมัยสมากร สถาวรวรัจฉริยคุณ อดุลยราชกุมาร กรมขุนศุโขไทยธรรมราชา [49]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี กรมขุนสวรรคโลกลักษณาวดี [50]
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ์ [51]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ [51]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสรรพสาตรศุภกิจ [51]
พ.ศ. 2449 หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระสถาพรพิริยพรต พระโอรสในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ [52]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส [53]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหมื่นลพบุราดิศร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร จุฬาลงกรณ์ราชรวิวงษ์ อุภัยพงษ์พิสุทธิ วรุตโมภโตสุชาติ บรมนารถราชกุมาร กรมขุนลพบุรีราเมศวร์ [54]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอรรคโยธิน [54]
พ.ศ. 2451 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม [55]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ [55]
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจโนภาสรัศมี พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชาญไชยบวรยศ [55]
พ.ศ. 2452 หม่อมเจ้าอาทิตย์ทิพอาภา พระหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา พระโอรสในพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ [56]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

แก้
ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2453 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี [57]
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ศรีสุคตขัตติยพรหมจารี สรรเพชญรังศีกัลยาณวากย์ มนุษยนาคอเนญชาริยวงษ์ บรมพงศาธิบดี จักรีบรมนาถประนับดา มหามกุฏกษัตรราชวรางกูร จุฬาลงกรณ์ปรมินทรสูรครุฐานิยภาดา วชิราวุธมหาราชหิโตปัธยาจารย์ ศุภศีลสารมหาวิมลมงคลธรรมเจดีย์ สุตพุทธมหากวี ตรีปิฏกาทิโกศล เบญจปฎลเศวตฉัตร ศิริรัตโนปลักษณมหาสมณุตมาภิเษกาภิษิต วิชิตมารสราพกธรรมเสนาบดี อมรโกษินทรโมลีมหาสงฆปรินายก พุทธศาสนดิลกโลกุตมมหาบัณฑิตย์ สิทธรรถนานานิรุกติประติภาน มโหฬารเมตตาภิธยาศรัย พุทธาทิรัตนตรัยสรณารักษ์ เอกอัครมหาอนาคาริยรัตน์ สยามาธิปัตยพุทธบริษัทเนตร สมณคณินทราธิเบศสกลพุทธจักรกฤตโยปการ มหาปาโมกขประธานสถาวีรวโรดม บรมนาถบพิตร
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)
[58]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสถาพรพิริยยศ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ [59]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร [60]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง [60]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร [60]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย [60]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน [60]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล [60]
พ.ศ. 2454 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พิเศษขัตติยศักดิ์อรรคอุดมชาติ ปรมินทรมหาราชโสทรานุชาธิเบนทร์ ปรเมนทรมหาวชิราวุธราชปิตุลา มหันตมหาอุตสาห พิริยพหลดลประสิทธิ สุจริตจารีราชการัณย์ สุรพลขันธ์คณาภรณ์ สุนทรธรรมพิทักษ์ อรรคมโหฬารัธยาไศรย ศรีรัตนไตรยสรณธาดา อดุลยเดชานุภาพพิลาศ ธรรมิกนารถบพิตร [61]
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ดิลกจันทรนิภาพงษ์ มหามกุฎวงษ์นราธิราช จุฬาลงกรณนารถราชวโรรส อดุลยยศอุภโตพงษ์พิสุทธิ นรุตมรัตนขัตติยราชกุมาร กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต [61]
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ นริศรราชมหามกุฎวงษ์ จุฬาลงกรณนรินทร์ สยามพิชิตินทรวรางกูร สมบูรณพิสุทธิชาติ วิมโลภาศอุภัยปักษ์ อรรควรรัตนขัตติยราชกุมาร กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ [61]
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร [61]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ มหิศวรราชรวิวงษ์ สิทธิประสงค์กฤดาธิการ สุทธิสันดานสีตลหฤทัย มไหสวริยราชนิติธาดา สุปรีชาสรรพกิจโกศล วิมลสุจริตจริยาวัตร พุทธาทิรัตนสรณารักษ์ อุดมศักดิ์บพิตร [61]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรประการ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรประการ ขัตติยพิศาลสุรบดี ศรีพัชรินทรภราดร สโมสรอเนกศาสตร์วิบูลย์ เกียรติจำรูญไพรัชการ สุภสมาจารสารสมบัติ มัทวเมตตาทยาไศรย ศรีรัตนไตรยคุณานุสร สุนทรธรรมิกบพิตร [61]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสมมติอมรพันธุ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมติอมรพันธุ์ บรมธรรมิกราชวงษ์วิสุทธิ วชิราวุธราชปฤจฉานุวัตน์ รัตนบัณฑิตยชาติย์ สุขุมราชมันตนาธิบดี เมตตาสีตลหฤทัย พุทธาทิไตรรัตนคุณาลงกรณ์ ธรรมาทรบพิตร [61]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ อิศริยลาภบดินทร์ สยามพิชิตินทรวโรประการ มโหฬารราชกฤตยานุสร อาทรประพาสการสวัสดิ วรรัตนปัญญาศึกษาพิเศษ นรินทราธิเบศร์บรมวงษ์อดิศัย ศรีรัตรไตรยคุณธาดา อุดมเดชานุภาพบพิตร [61]
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นจันทบุรีนฤนาถ พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงจันทบุรีนฤนาถ [61]
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นปราจิณกิติบดี พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี [61]
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช [61]
พ.ศ. 2455 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสรรพสาตรศุภกิจ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ [62]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ [62]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ [62]
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ [62]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร [62]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรควิไสยนรบดี [62]
หม่อมเจ้าพร้อม สนิทวงศ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท [62]
หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร กฤดากร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ [63]
พ.ศ. 2456 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ มหามกุฏพงศ์นฤบดินทร ปรมินทรานุชาธิเบนทร์ ปรเมนทรราชปิตุลา สวามิภักดิ์สยามวิชิต สรรพศิลปสิทธิวิทยาธร สุรจิตรกรศุภโกศล ประพนธปรีชาชาญโบราณคดี สังคีตวาทิตวิธีวิจารณ์ มโหฬารสีตลัธยาศรัย พุทธาทิไตรรัตนสรณานุวัติ ขัตติยเดชานุภาพบพิตร [64]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช [64]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ [64]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสวัสดิวัตนวิศิษฎ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ [64]
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณประวัติ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา [64]
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ [64]
หม่อมเจ้าหญิงแก้วกัลยา สุประดิษฐ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร [64]
พ.ศ. 2457 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส [65]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร [65]
พ.ศ. 2458 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ [66]
พ.ศ. 2459 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมขุนนครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ วิสิฐวิสุทธลักษณโสภณ อุบัติดลกาลนิยม ประถมปริวัตรรัตนโกสินทรศก สตสาธกอัษโฎดดร สถาพรมงคลสมัย นราธิปตัยบรมนารถ จุฬาลงกรณราชวโรรส อดุลยยศอุกฤษฐศักดิ์ อุภโตปักษวิสุทธิกษัตริย์ ขัติยราชกุมาร กรมหลวงนครราชสีมา [67]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรประการ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ขัตติยพิศาลสุรบดี บรมราชินีศรีพัชรินทรภราดร สโมสรอเนกนิติปรีชา มหาสุมันดยานุวัตรวิบุลย์ ไพรัชราชกิจจาดุลย์สุนทรปฏิภาณ นิรุกติญาณวิทยา คณนาทิศาสตร์ โหรกะลานุวาทนานาปกรณ์ เกียรติกำจรจิรกาล บริบูรณคุณสารสมบัติ สุจริตสมาจารวัตรมัทวเมตตาชวาธยาศัย ศรีรัตนตรัยสรณธาดา กัลยาณธรรมิกนาถบพิตร [67]
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงจันทบุรีนฤนาถ พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ สุรเชษฐาธิราชกิตตยากร วรลักษณสุนทรวีรวิจิตร สรรพรัชดาธิกิจโกศล วิมลรัตนมหาโกศาธิบดี ธีรคุโณฬาร ศุภสมาจารสารสมบัติ มัทวเมตตาธยาศัย ไตรศรีรัตนสรณาคม อุดมศักดิ์บพิตร [67]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน [67]
พ.ศ. 2463 พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ [68]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร [68]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ออศคาร์นุทิศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [68]
หม่อมเจ้าหญิงวัลลภาเทวี วรวรรณ พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ [69]
หม่อมเจ้าจุลจักรพงษ์ จักรพงษ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระโอรสในสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ [70]
พ.ศ. 2464 หม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัณ วรวรรณ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ [71]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส [72]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส [72]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ [72]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ [73]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ มกุฎวงศ์นฤบดี มหากวีนิพันธนวิจิตร ราชโกษาธิกิจจิรุปการ บรมนฤบาลมหาสวามิภักดิ์ ขัตติยศักดิ์อดุลพหุลกัลยาณวัตร ศรีรัตนไตรย์คุณาลงกรณ์ นรินทรบพิตร [74]
หม่อมเจ้าคำรบ ปราโมช พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ [74]
หม่อมเจ้าเณร เกษมศรี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ [74]
พ.ศ. 2465 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน [75]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร [75]
หม่อมเจ้าไตรทศประพันธ์ เทวกุล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ [75]
หม่อมเจ้าธานีนิวัต โสณกุล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา [75]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ พระนางเธอลักษมีลาวัณ [76]
พระอินทราณี พระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี [77]
พระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี [78]
พ.ศ. 2466 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสวัสดิวัตนวิศิษฎ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สยามิศรราชมาตุลาธิบดี ศรีพัชรินทรโสรานุชาร์ย มานวธรรมศาสดรวิธาน นิรุกติปรติภานพิทยโกศล โศภนมิตรสุจริตอาร์ชวาศัย ศรีรัตนไตรยสรณาภิรัต ชเนตภูมิปะภัทปิยมานมบุญ สุนทรธรรมย์บพิตร [79]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพัทธ์ภาณุพงศ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช [79]
หม่อมเจ้าดรุณไวยวัฒน์ จักรพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [79]
หม่อมเจ้าทศศิริวงศ์ จักรพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [79]
พ.ศ. 2467 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา [80]
หม่อมเจ้าตุ้ม สนิทวงศ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท [81]
พ.ศ. 2468 สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา [82]
เจ้าจอมสุวัทนา พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี [83]
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา [84]
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี [84]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

แก้
ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2468 หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรราชชายา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ [85]
สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า [86]
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี [86]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาพิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [86]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สยามิศรราชมาตุลาธิบดี ศรีพัชรินทรโสรานุชาร์ย มานวธรรมศาสดรวิธาน นิรุกติปรติภานพิทยโกศล โศภนมิตรสุจริตอาร์ชวาศัย ศรีรัตนไตรยสรณาภิรัต ชเนตภูมิปะภัทปิยมานมบุญ สุนทรธรรมย์บพิตร พระบิดาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี [86]
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ดิลกจันทรนิพงศ มหามกุฎวงศนราธิราช จุฬาลงกรณนาถราชวโรรส อดุลยยศอุภโตพงศพิศุทธ นรุตมรัตนขัติยราชกุมาร กรมพระนครสวรรค์วรพินิต สชีวะเชษฐสาธิษฐสุขุมาลกษัตริย์ อภิรัฎฐมหาเสนานหุษเนาอุฑฑิน จุฬินทรปริยมหาราชวรางกูร สรรพพันธุธูรราชประยูรประดิษฐาประชาธิปกปัฐพินทร์ ปรมินทรมหาราชวโรปการ ปรีชาไวยัตโยฬารสุรพลประภาพ ปราบต์ไตรรัชยยุคยุกติธรรมอรรถศาสตร อุดมอาร์ชวีวีรยาธยาศรัย เมตตามันตภาณีศีตลหฤทัย พุทธาทิไตรรัตนศรณธาดา มหันตเดชานุภาพบพิตร [86]
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมขุนลพบุรีราเมศวร์ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ [86]
สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตนราชสุดา สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี [86]
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา [86]
พ.ศ. 2469 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ [87]
พ.ศ. 2470 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี [88]
หม่อมเจ้าหญิงมาลิศเสาวรส จักรพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [89]
หม่อมเจ้าหญิงรำไพประภา ภาณุพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา พระธิดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [89]
หม่อมเจ้าอาภัสสรวงศ์ ภาณุพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [89]
หม่อมเจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช ภาณุพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช พระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [89]
หม่อมเจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์ ภาณุพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์ พระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [89]
หม่อมเจ้าจิรศักดิ์สุประภาต ภาณุพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต พระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [89]
หม่อมเจ้าหญิงอินทุรัตนา บริพัตร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต [89]
หม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์ บริพัตร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต [89]
หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา มหิดล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ [89]
หม่อมเจ้าอานันทมหิดล มหิดล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ [89]
หม่อมเจ้าหญิงสุทธสิริโสภา จุฑาธุช พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย [89]
หม่อมเจ้าวรานนท์ธวัช จุฑาธุช พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย [89]
พ.ศ. 2472 สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช นเรศวรมหาราชาธิบดินทร์ จุฬาลงกรณินทรวรางกูร สมบูรณ์เบญจพรสิริสวัสดิ ขัตติยวโรภโตสุชาต คุณสังกาศเกียรติประกฤษฏ์ ลักษณวิจิตรพิสิฐบุรุษ ชนุดมรัตนพัฒนศักดิ อัครวรราชนรินทรเชษฐาธิบดี กรมหลวงสงขลานครินทร์ [90]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ อิศริยลาภบดินทร์ สยามพิชิตินทรวโรประการ มโหฬารราชกฤตยานุสร อาทรประพาสการสวัสดิ วรรัตนปัญญาศึกษาพิเศษ นรินทราธิเบศร์บรมวงษ์อดิศัย ศรีรัตรไตรยคุณธาดา อุดมเดชานุภาพบพิตร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อิสสริยลาภบดินทร สยามพิชิตินทรวโรปการ มโหฬารรัฐประศาสน์ ปิยมหาราชวรานุศิษฎ์ ไพศาลราชกฤตยการี โบราณคดีปวัติศาสตรโกศล คัมภีรนิพนธนิรุกติปฏิภาน ราชบัณฑิตวิธานนิติธรรมสมรรถ ศึกษาภิวัฒน์ปิยวาที ขันติสัตยตรีสุจริตธาดา วิมลรัตนปัญญาอาชวาศรัย พุทธาทิไตรสรณาทร พิเศษคุณาภรณ์ธรรมิกนาถบพิตร [91]
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ประชาธิบดินทรเจษฎภาดา ปิยมหาราชวงศวิศิษฎ์ อเนกยนตรวิจิตรกฤตยโกศล วิมลรัตนมหาโยธาธิบดี ราชธุรันธรีมโหฬาร พาณิชยการคมนาคม อุดมรัตนตรัยสรณธาดา มัททวเมตตาชวาศรัย ฉัตรชัยดิลกบพิตร [91]
หม่อมเจ้าหญิงอาภาพรรณี สวัสดิวัตน์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร และพระมารดาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี [91]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ [91]
หม่อมเจ้าบวรเดช กฤดากร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ [91]
หม่อมเจ้าหญิงมนัศสวาสดิ์ ศุขสวัสดิ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนัศสวาสดิ์ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช [91]
พ.ศ. 2473 หม่อมเจ้าอลงกฎ ศุขสวัสดิ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช [92]
พ.ศ. 2474 พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร [93]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

แก้
ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2477 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า [94]
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช นเรศวรมหาราชาธิบดินทร์ จุฬาลงกรณินทรวรางกูร สมบูรณ์เบญจพรสิริสวัสดิ ขัตติยวโรภโตสุชาต คุณสังกาศเกียรติประกฤษฏ์ ลักษณวิจิตรพิสิฐบุรุษ ชนุดมรัตนพัฒนศักดิ อัครวรราชนรินทรเชษฐาธิบดี กรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ [94]
หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา พระราชชนนีศรีสังวาลย์ [94]
พ.ศ. 2478 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร [95]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา [95]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช [95]
สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี [96]
พ.ศ. 2481 พระราชชนนีศรีสังวาลย์ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ [97]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา [98]
พ.ศ. 2482 หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ [99]
พ.ศ. 2486 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร [100]
พ.ศ. 2488 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มหามกุฎพงศนฤบดินทร์ ปรมินทรานุชาธิเบนทร์ อัฐเมนทรราชอัยยกา สวามิภักดิ์สยามวชิต สรรพศิลปสิทธิวิทยาธร สุรจิตรกรศุภโกศล ประพนธปรีชาชาญโบราณคดี สังคัตวาทิตวิธิวิจารณ์ มโหฬารสิตลัธยาศัย พุทธทิไตรรัตนสรณานุวัตน์ ขัตติยเดชานุภาพบพิตร [101]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แก้
ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2489 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช [102]
พ.ศ. 2493 หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ กิติยากร สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ [103]
สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี [104]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร จุฬาลงกรณราชวโรรส สยามสุขบทบุรัสการี เมตตาสีตลหฤทัย อาชชวมัททวัธยาศัยสุจารี วิวิธเมธีวงศาธิราชสนิท นวมนริศรสุมันตนบิดุล ติรณคุณสรณาภิรักษ ประยุรศักดิธรรมิกนาถบพิตร [105]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา [105]
หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย [105]
หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และพระบิดาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี [105]
พระพี่นางกัลยาณิวัฒนา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา [106]
พ.ศ. 2495 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร จุฬาลงกรณราชวโรรส สยามสุขบทบุรัสการี เมตตาสีตลหฤทัย อาชชวมัททวัธยาศัยสุจารี วิวิธเมธีวงศาธิราชสนิท นวมนริศรสุมันตนบิดุล ติรตนคุณสรณาภิรักษ์ ประยุรศักดิธรรมิกนาถบพิตร [107]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษบริพัตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต [108]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ [108]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ [108]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ [108]
พ.ศ. 2499 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [109]
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [110]
พ.ศ. 2513 สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงพระฐานันดรศักดิ์เสมอด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้า [111]
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [111]
พ.ศ. 2515 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูปการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร [112]
พ.ศ. 2520 หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต พระธิดาในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ [113]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี [114]
หม่อมหลวงหญิงโสมสวลี กิติยากร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร [115]
พ.ศ. 2534 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ [116]
พ.ศ. 2537 หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ [117]
พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ [118]
พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวงศวิสุทธ์ วรุตมขัตติยศักตอรรคอุดม จักรีบรมราชวงศนิวิฐ ทศพิธราชธรรมอุกฤษฎนิบุณ อดุลยกฤษฎาภินิหารรังสฤษฎ์ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ ธัญอรรคลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิศิษฏศักตอัครนเรศรามาธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฎาธิบดี พระอัฐมรามาธิบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 [119]
พ.ศ. 2548 หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรี มหิดล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร [120]
หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร [121]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แก้
ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2562 พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา สมเด็จพระราชินีสุทิดา ในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พ.ศ. 2562 [122]
สมเด็จพระราชินีสุทิดา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 [123]
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [124]
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [125]
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี [126]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [127]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ [128]
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี [129]
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา [130]
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร [131]
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ [132]
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ [133]
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ พระราชอุปัธยาจารย์และพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอัฐิ และเชิญพระอัฐิมาประดิษฐานในหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นที่ทรงสักการบูชาและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในพระฐานะพระบุพการีทางธรรม [134]
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 [135]
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ สุทธิสมมุติเทพยพงศวงศาดิศรกษัตริย์ วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาติสังสุทธิเคราะหณี จักรีบรมนาถ อดิศวราชรามวรังกูร สุจริตมูลสุสาธิตอุกฤษฐวิบูลย บุรพาดูลยกฤษฎาภินิหารสุภาธิการรังสฤษดิ ธัญญลักษณ วิจิตรโสภาคสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนตบาทบงกชยุคคล ประสิทธิสรรพสุภผลอุดม บรมสุขุมาลยมหาบุรุษยรัตน ศึกษาพิพัฒนสรรพโกศล สุวิสุทธิวิมลศุภศีลสมาจารย์ เพ็ชรญาณประภาไพโรจน์ อเนกโกฏิสาธุ คุณวิบุลยสันดาน ทิพยเทพวตาร ไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์เอกอัครมหาบุรุษ สุตพุทธมหากระวี ตรีปิฎกาทิโกศล วิมลปรีชามหาอุดมบัณฑิต สุนทรวิจิตรปฏิภาณ บริบูรณ์คุณสาร สัสยามาทิโลกยดิลก มหาปริวารนายกอนันต์ มหันตวรฤทธิเดช สรรพพิเศษ สิรินธรมหาชนนิกรสโมสรสมมติ ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปดลเศวตฉัตราดิฉัตร สิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเศกาภิษิต สรรพทศทิศวิชิตวิไชย สกลมไหศวรินมหาสยามินทร มเหศวรมหินทร มหาราชาวโรดม บรมนารถชาติอาชาวศรัย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ อุกฤษฐศักดิอัครนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการสกลไพศาลมหารัษฎาธิเบนทร ปรเมนทรธรรมมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบรมบพิตร พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช เฉลิมพระปรมาภิไธยเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระราชสมภพ และถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 [136]
พ.ศ. 2567 หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร [137]


อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเลื่อนกรม ฯ , เล่ม ๑, ตอน ๕๓, ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๗, หน้า ๔๖๖
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเลื่อนกรม, เล่ม ๑, ตอน ๕๗, ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๗, หน้า ๔๙๙
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเลื่อนกรม, เล่ม ๑, ตอน ๕๘, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๗, หน้า ๕๐๗
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศตั้งกรม, เล่ม ๑, ตอน ๖๕, ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๗, หน้า ๕๖๗
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ, เล่ม ๓, ตอน ๑, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๘, หน้า ๒
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรม, เล่ม ๓, ตอน ๑, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๘, หน้า ๓
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าราชกุมารพระองค์ใหญ่ เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เก็บถาวร 2012-06-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 3, ตอน 44, วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2429, หน้า 368
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรม พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงค์ราชานุภาพ, เล่ม 3, ตอน 9, 22 มิถุนายน พ.ศ. 1886, หน้า 69
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรม พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวาษ์วโรประการ , เล่ม ๓, ตอน ๑๐, ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๙, หน้า ๗๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรม พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์อัชนาม , เล่ม ๓, ตอน ๓๔, ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๙, หน้า ๒๘๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, คำประกาศตั้งพระอรรคชายาเธอ หม่อมเจ้าเสาวภาคน่รีรัตน ขึ้นเป็น พระองค์เจ้า มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่า พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัต ทรงศักดินา ๑๕๐๐๐ เสมอเจ้าต่างกรมในพระบรมมหาราชวังตามพระอรรคชายาเธอ, เล่ม ๔, ตอน ๓๑, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐, หน้า ๒๕๑
 12. ราชกิจจานุเบกษา, คำประกาศตั้งพระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร , เล่ม ๔ , ตอน ๓๒, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐, หน้า ๒๕๕
 13. 13.0 13.1 ราชกิจจานุเบกษา, คำประกาศตั้งเจ้าฟ้ากรมขุน (พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนขัติยกัลยา และพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงษ) เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 4, ตอน 37, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2430, หน้า 293
 14. ราชกิจจานุเบกษา, การตั้งหม่อมเจ้ายี่เข่ง เป็นพระองค์เจ้า, เล่ม 5, หน้า 248
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานพระสุพรรรณบัตร สถาปนาพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์, เล่ม 4, ตอน 38, 6 มกราคม พ.ศ. 2430, หน้า 304
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศการรับพระสุพรรณบัตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ, เล่ม 5, ตอน 50, 30 เมษายน พ.ศ. 2431, หน้า 440
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเลื่อนพระนามพระอัครชายาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า มีพระบรมราชโองการสั่งให้สถาปนา พระอัครชายาเธอ หม่อมเจ้าอุบลรัตนนารีมาศ และพระอัครชายาเธอ หม่อมเจ้าสาย ขึ้นเป็น พระองค์เจ้า และสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระเจ้าลูกเธอ และเจ้าฟ้า, เล่ม 5, ตอน 8, 25 มิถุนายน พ.ศ. 2431, หน้า 61
 18. ราชกิจจานุเบกษา, คำประกาศตั้งกรม พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงษ์ เป็น กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ อัชนาม , เล่ม ๕, ตอน ๓๓, ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑, หน้า ๒๘๒
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศตั้งกรมพระองค์เจ้าวรวรรณกร (พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธุพงษ์) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖, ตอน ๓๖, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๒, หน้า ๓๐๔
 20. 20.0 20.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศการรับพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนาม , เล่ม ๘, ตอน ๔๓, ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๓๙๐
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศตั้งกรมพระองค์เจ้าโสณบัณฑิตย์ , เล่ม ๘, ตอน ๔๕, ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๔๐๘
 22. 22.0 22.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศการรับพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนาม , เล่ม ๘, ตอน ๕๑, ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๔๕๗
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศการมหาสมณุตตมาภิเษก , เล่ม ๘ , ตอน ๓๖ , ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๓๑๒
 24. ราชกิจจานุเบกษา, เลื่อนพระเกียรติยศหม่อมเจ้าชมชื่นเป็นพระองค์เจ้า , เล่ม ๑๐, ตอน ๓๒, ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖, หน้า ๓๕๓
 25. 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 เลื่อนพระเกียรติยศหม่อมเจ้าขึ้นเป็นพระองค์เจ้า , เล่ม ๑๐, ตอน ๓๖, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๖, หน้า ๓๙๔
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร เก็บถาวร 2011-11-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑, เล่ม ๔๓, ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗, หน้า ๓๔๖
 27. 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศการสถาปนา พระเจ้าน้องยาเธอ พระวรวงษ์เธอ เปนต่างกรม แลสถาปนา หม่อมเจ้าเปนพระองคเจ้า แลเลื่อนตำแหน่งยศข้าราชการผู้ใหญ่ , เล่ม ๑๓, ตอน ๑, ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๘, หน้า ๑๖
 28. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศในการที่ออกพระนามสมเด็จพระบรมราชินีนาถ, เล่ม 14, ตอน 1, 4 เมษายน พ.ศ. 2440, หน้า 10
 29. 29.0 29.1 ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศในการพระราชทานพระสุพรรณบัตร, เล่ม 13, ตอน 44, 31 มกราคม พ.ศ. 2439, หน้า 533
 30. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศในการสถาปนาพระเกียรติยศ พระเจ้าราชวรวงษเธอพระองค์เจ้าบุตรีในพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ ขึ้นเป็น พระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา, เล่ม ๑๓, ตอน ๒๓, ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙, หน้า ๒๓๗
 31. 31.0 31.1 31.2 31.3 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศในการพระราชทานสุพรรณบัตร และหิรัญบัตร, เล่ม ๑๓, ตอน ๓๔, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙, หน้า ๔๑๓
 32. 32.0 32.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ในการประราชทานพระสุพรรณบัตร เก็บถาวร 2012-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๕, ตอน ๔๒, ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๑, หน้า ๔๔๑
 33. 33.0 33.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ในการพระราชทาน พระสุพรรณบัตร, เล่ม ๑๕, ตอน ๓๓, ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๑, หน้า ๓๔๑
 34. 34.0 34.1 34.2 34.3 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศในการพระราชทานพระสุพรรณบัตร, เล่ม ๑๖, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒, หน้า ๔๗๙
 35. 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 พระบรมราชโองการ ประกาศ คำนำพระนามพระเจ้าวรวงษเธอ , เล่ม ๑๗, ตอน ๓, ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๑๗
 36. 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรมแลตั้งกรมพระองค์เจ้า เจ้าพระยา เก็บถาวร 2016-08-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๔๘๑
 37. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนพระนามกรม, เล่ม ๑๘, ตอน ๓๕, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๔, หน้า ๖๘๓
 38. 38.0 38.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรมพระเจ้าลูกยาเธอ ๒ พระองค์ เป็นพระองค์เจ้าต่างกรม ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล (พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ เป็น กรมหมื่นจันทบุรีนฤนารถ และพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตร์วัฒโนดม เป็น กรมหมื่นปราจิณกิติบดี), เล่ม ๑๙, ตอน ๓๗, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๗๒๔
 39. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช, เล่ม 20, ตอน 41, 10 มกราคม พ.ศ. 2446, หน้า 708
 40. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศตั้งกรมพระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี, เล่ม ๒๐, ตอน ๓๔, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๕๙๐
 41. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรมพระเจ้าลูกเธอฝ่ายใน สถาปนาพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิ์กัลยาวดี ขึ้นเป็นกรมขุนสุพรรณภาควดี เก็บถาวร 2012-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๐, ตอน ๔๒, ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๗๒๙
 42. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการประกาศตั้งกรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฝ่ายใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี เก็บถาวร 2012-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 20, ตอน 19, 9 สิงหาคม พ.ศ. 2446, หน้า 312
 43. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรมพระเจ้าบวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมลักขณาวงษ์ , เล่ม ๒๐ , ตอน ๓๔ , ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๕๗๓
 44. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งหม่อมเจ้าเป็นองค์เจ้าหลานเธอ (พระหลานเธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร์) , เล่ม ๒๑, ตอน ๔๒, ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ , หน้า ๗๔๗
 45. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระนาม (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก), เล่ม ๒๑, ตอน ๔๔, ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๘๐๑
 46. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร เก็บถาวร 2012-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๑, ตอน ๕๐, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๙๓๐
 47. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรมและตั้งเจ้าพระยา (สถาปนาพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงษ์ ขึ้นเป็น พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์), เล่ม ๒๑, ตอน ๓๔, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๖๐๘
 48. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศตั้งหม่อมเจ้าเป็นพระองค์เจ้าหลานเธอ, เล่ม ๒๒, ตอน ๕๐, ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๑๑๒๘
 49. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระนาม, เล่ม ๒๒, ตอน ๕๐, ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๑๑๔๘
 50. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระสุพรรณบัตร ตั้งกรมฝ่ายในตั้งกรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล เก็บถาวร 2012-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๒, ตอน ๘, ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๑๖๑
 51. 51.0 51.1 51.2 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเลื่อนกรมและตั้งเจ้าพระยา, เล่ม ๒๒, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๗๓๗
 52. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศตั้งพระองค์เจ้าพระสถาพรพิริยพรต และเลื่อนตำแหน่งสมณศักดิ์, เล่ม ๒๓, ๖ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๕, หน้า ๑๑๘-๑๒๐
 53. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนพระนามกรม, เล่ม ๒๓, ตอน ๓๓, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๙, หน้า ๘๔๘
 54. 54.0 54.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระสุพรรณบัตรเลื่อนกรม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร ซึ่งดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ากรมหมื่น และทรงตั้งพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร เป็นกรมหมื่น, เล่ม ๒๓, ตอน ๓๖, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๙, หน้า ๙๒๒
 55. 55.0 55.1 55.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรมและเจ้าพระยา, เล่ม ๒๕, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑, หน้า ๑๐๐๓
 56. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ยกหม่อมเจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ในพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขึ้นเป็นพระหลานเธอพระองค์เจ้า, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ก, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๘๔
 57. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย, เล่ม 27, ตอน 0ง, 4 ธันวาคม พ.ศ. 2453, หน้า 2022
 58. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาสมณุตมาภิเศก, เล่ม ๒๗ล ตอน ๐ ง, ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ , หน้า ๒๕๗๙
 59. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระนาม พระวรวงษ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์, เล่ม ๒๗, ตอน ๐ง, ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓, หน้า ๒๖๒๓
 60. 60.0 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ยกพระวรวงษ์เธอ เป็นพระเจ้าวรวงษ์เธอ, เล่ม ๒๗, ตอน ก, ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓, หน้า ๙๙
 61. 61.00 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.06 61.07 61.08 61.09 61.10 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เลื่อน แลตั้งกรม แลตั้งเจ้าพระยา เก็บถาวร 2011-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๑๗๒๗-๑๗๒๘
 62. 62.0 62.1 62.2 62.3 62.4 62.5 62.6 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนและตั้งกรมพระองค์เจ้า และเจ้าพระยา, เล่ม ๒๙, ตอน , ก ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๒๔๐
 63. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร ขึ้นเป็นพระวรวงษ์เธอพระองค์เจ้า, เล่ม ๒๙, ตอน ง, ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๕, หน้า ๑๒๕๐
 64. 64.0 64.1 64.2 64.3 64.4 64.5 64.6 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรม ตั้งกรม ตั้งพระองค์เจ้า และตั้งเจ้าพระยา, เล่ม 30, ตอน ก, 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456, หน้า 329
 65. 65.0 65.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรม, เล่ม ๓๑, ตอน ๐ง, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗, หน้า ๑๘๓๕
 66. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมรีมัย เป็นกรมพระเทพนารีรัตน์ เก็บถาวร 2012-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๒, ตอน ๐ก, ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า ๓๗๑
 67. 67.0 67.1 67.2 67.3 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาเลื่อนกรม พระพุททธศักราช ๒๔๕๙, เล่ม ๓๓, ตอน ๐ก, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๙, หน้า ๒๑๘
 68. 68.0 68.1 68.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรม ตั้งกรมและตั้งเจ้าพระยา, เล่ม ๓๗, ตอน ๐ก, ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓, หน้า ๒๘๙
 69. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี, เล่ม ๓๗, ตอน ๐ ก, ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓, หน้า ๒๘๖
 70. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ยกหม่อมเจ้าเป็นพระองค์เจ้า เจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์, เล่ม 37, ตอน 0 ก, 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2463, หน้า 152
 71. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัณขึ้นเป็นพระองค์เจ้า, เล่ม ๓๘, ตอน ๐ ก, ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๑
 72. 72.0 72.1 72.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า, เล่ม ๓๘, ตอน ๐ ก ,๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๑๐
 73. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ, เล่ม ๓๘, ตอน ๐ ก, ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๒๐๕
 74. 74.0 74.1 74.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรมตั้งพระองค์เจ้าและตั้งเจ้าพระยา, เล่ม 38, ตอน 0 ก, 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464, หน้า 422
 75. 75.0 75.1 75.2 75.3 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเลื่อนกรมตั้งพระองค์เจ้าและตั้งเจ้าพระยา เก็บถาวร 2021-05-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๙, ตอน ๐ ก, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๓๐๔
 76. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณเป็นพระนางเธอ, เล่ม ๓๙, ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๙๙
 77. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี เก็บถาวร 2011-11-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๙, ตอน ๐ ก, ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๕๖
 78. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระอิสริยยศ พระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี เป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี เก็บถาวร 2011-11-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๙, ตอน ๐ก, ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๕๓๙
 79. 79.0 79.1 79.2 79.3 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนา เลื่อนกรม ตั้งกรม ตั้งพระองค์เจ้า และตั้งเจ้าพระยา, เล่ม 40, ตอน ง, 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466, หน้า 2600
 80. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาตั้งกรมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดาราศิรินิภาพรรณวดี เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เก็บถาวร 2012-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๑, ตอน ง, ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗, หน้า ๓๖๓๕
 81. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาตั้งพระองค์เจ้าและเจ้าพระยา , เล่ม ๔๑, ตอน ง, ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗, หน้า ๒๖๓๘
 82. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ว่าด้วยการที่จะออกพระนามสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ก, ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๑๕๙
 83. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ก, ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๑๙๑
 84. 84.0 84.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาเลื่อนกรมตั้งกรม และตั้งเจ้าพระยา เก็บถาวร 2011-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ก, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๒๑๖
 85. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี, เล่ม 42, ตอน 0 ก, 3 มีนาคม พ.ศ. 2468, หน้า 355
 86. 86.0 86.1 86.2 86.3 86.4 86.5 86.6 86.7 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระอิสริยศเฉลิมพระอภิไธยและเลื่อนกรมพระราชวงศ์, เล่ม 42, ตอน 0 ก, 21 มีนาคม พ.ศ. 2468, หน้า 372
 87. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนากรมหมื่นชินวรสิริวัฒน ขึ้นเป็นกรมหลวง , เล่ม ๔๓, ตอน ๐ ก, ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙, หน้า ๑๐๘
 88. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาตั้งกรม, เล่ม 44, ตอน 0 ก, 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470, หน้า 248
 89. 89.00 89.01 89.02 89.03 89.04 89.05 89.06 89.07 89.08 89.09 89.10 89.11 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า, เล่ม 44, ตอน 0ก, 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470, หน้า253
 90. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เลื่อนพระนามกรม สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวง, เล่ม 46, ตอน 0ก, 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472, หน้า 198
 91. 91.0 91.1 91.2 91.3 91.4 91.5 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งกรม ตั้งพระองค์เจ้าและเจ้าพระยา เก็บถาวร 2015-10-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 46, 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472, หน้า 174-180
 92. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งพระองค์เจ้าและเจ้าพระยา , เล่ม ๔๗, ตอน ๐ ก, ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓, หน้า ๒๔๓
 93. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรมและตั้งเจ้าพระยา, เล่ม ๔๘, ตอน ๐ ก, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔, หน้า ๔๐๑
 94. 94.0 94.1 94.2 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง ถวายพระนามพระอัยยิกา พระราชบิดา และพระราชชนนี,เล่ม 519 ตอน 0ก, 25 มีนาคม พ.ศ. 2477, หน้า 1409
 95. 95.0 95.1 95.2 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศพระราชปิตุจฉา พระเชษฐภคินี และพระอนุชา เก็บถาวร 2011-11-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 52, ตอน 0ง, 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2478, หน้า 1178
 96. "ประกาศ คำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (0ง): 1179–1180. 14 กรกฎาคม 2478.
 97. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนา พระราชชนนีศรีสังวาลย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์, เล่ม 55, ตอน 0ก, 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481, หน้า 673
 98. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ, เล่ม 55, ตอน 0 ก, 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481, หน้า 672
 99. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาหม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ เป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, เล่ม ๕๖, ตอน ๐ ง, ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒, หน้า ๑๗๙๔
 100. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรนไวทยากรขึ้นเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ, เล่ม ๖๐, ตอน ๕๖ ก, ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ , หน้า ๑๕๕๙
 101. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยา , เล่ม ๖๓, ตอน ๑ ก, ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ , หน้า ๕
 102. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล, เล่ม 63, ตอน 54ก, 13 สิงหาคม พ.ศ. 2489, หน้า 439
 103. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระราชินี (ทรงสถาปนา หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ พระอัครมเหษี เป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์), เล่ม 67, ตอน 24 ก ฉบับพิเศษ, 28 เมษายน พ.ศ. 2493, หน้า 1
 104. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี (ทรงสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าราชินีสิริกิติ์ พระบรมราชินี), เล่ม 67, ตอน 26 ก ฉบับพิเศษ, 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493, หน้า 10
 105. 105.0 105.1 105.2 105.3 ราชกิจจานุเบกษา, การสถาปนาพระราชวงศ์, เล่ม 67, ตอน 69, 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2493, หน้า 490
 106. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา, เล่ม ๖๗, ตอน ๑๘ก, ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๓๙๖
 107. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร, เล่ม 69, ตอน 7 ก, 29 มกราคม พ.ศ. 2495, หน้า 77
 108. 108.0 108.1 108.2 108.3 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา พระราชวงศ์ (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร , พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร , พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฏ , พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล เป็น พระองค์เจ้าต่างกรม) , เล่ม ๖๙, ตอน ๒๘ ก, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕, หน้า ๖๔๔
 109. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระอภิไธย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, เล่ม 73, ตอน 103 ก, 11 ธันวาคม พ.ศ. 2499, หน้า 1640
 110. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระสังฆราชขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง, เล่ม ๗๔, ตอน ๖ ก ฉบับพิเศษ, ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐, หน้า ๒๑
 111. 111.0 111.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมราชชนก และ สมเด็จพระบรมราชชนนี เก็บถาวร 2011-12-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 87, ตอน 52, 12 มิถุนายน พ.ศ. 2513, ฉบับพิเศษ หน้า 1
 112. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เก็บถาวร 2009-08-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 89, ตอน 200ก ฉบับพิเศษ, 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515, หน้า 1
 113. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต , เล่ม ๙๔, ตอน ๓๐ ก, ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๒๙๘
 114. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา), เล่ม 94, ตอน 131ก ฉบับพิเศษ, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2520, หน้า 1
 115. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, เล่ม ๙๔, ตอน ๑๓ ก, ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๖๒
 116. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระนาม (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ), เล่ม 108, ตอน 140ก ฉบับพิเศษ, 12 สิงหาคม พ.ศ. 2534, หน้า 1
 117. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ , เล่ม ๑๑๑, ตอน ๕ ข, ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๑
 118. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, เล่ม 112, ตอน พิเศษ 14ง, วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538, หน้า 1
 119. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล, เล่ม 113, ตอน 11ข, 8 มิถุนายน พ.ศ. 2539, หน้า 1
 120. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร, เล่ม 122, ตอน 10ข, ฉบับทะเบียนฐานันดร, 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548, หน้า 1
 121. "พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (10ข): 2. 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 122. "พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (11): 1. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 123. "พระราชโองการ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (14 ข): 2. 4 พฤษภาคม 2562.
 124. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 1. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 125. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ง): 2. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 126. "พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี" (PDF). ราชกิจานุเบกษา. 5 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 127. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 6. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 128. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ง): 7. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-05-05. สืบค้นเมื่อ 2019-05-05. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 129. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 8. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 130. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 9. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-05-05. สืบค้นเมื่อ 2019-05-05. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 131. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 10. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-05-05. สืบค้นเมื่อ 2019-05-05. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 132. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 11. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 133. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 12. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 134. "พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (40 ข): 2. 28 กรกฎาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 135. "ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (41ข): 1. 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-07-28. สืบค้นเมื่อ 2019-07-28. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 136. "พระบรมราชโองการประกาศถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 (ตอน 54 ข): หน้า 1. 18 ตุลาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 137. "พระบรมราชโองการสถาปนาพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 141 (ตอน 32 ข): หน้า 1. 16 มิถุนายน 2567. สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2567. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูล

แก้
 • กรมศิลปากร. เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉะบับมีพระรูป (เล่ม 1) . บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). พิมพ์ครั้งที่ 2. 2538.
 • กรมศิลปากร. เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (เล่ม 2) . โรงพิมพ์กรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ 3 (กองทัพเรือจัดพิมพ์ถวาย). 2538.