เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร หรือ พระองค์เจ้าชายสุประดิษฐ วรฤทธิราชมกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาหม่อมเจ้าน้อย ธิดาของพระอินทรอำไพ (สมเด็จเจ้าฟ้าทัศไภย พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี กับกรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์) ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน 6 แรม 14 ค่ำ ปีวอกฉศก จ.ศ. 1186 ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2367 ในสมัย ร.2 พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ เป็นพระโอรสหนึ่งในสองพระองค์ที่ประสูติก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะขึ้นครองราชย์ (อีกพระองค์หนึ่งคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส) แรกประสูติ เป็น หม่อมเจ้าสุประดิษฐ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ ในสมัย ร.4 จึงได้เป็น พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
Prince Witsanunat Niphathon.jpg

พระนาม พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ วรฤทธิราชมกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส
พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นเอก
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2367
สิ้นพระชนม์ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2405 (38 ปี)
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดา เจ้าจอมมารดาน้อย
หม่อม หม่อมจิ๋ม สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
หม่อมบาง สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
หม่อมแช่ม สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
พระบุตร 14 พระองค์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็น กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร กำกับราชการกรมพระคลังมหาสมบัติ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนอ้าย ขึ้น 13 ค่ำ ปีจอจัตวาศก จ.ศ. 1224 ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2405 พระชันษา 38 ปี ทรงเป็นต้นราชสกุล "สุประดิษฐ์"

พระโอรสและพระธิดาแก้ไข

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร ทรงเป็นต้นราชสกุลสุประดิษฐ์ โดยมีหม่อมที่ปรากฏนาม 3 ท่าน คือ

  1. หม่อมจิ๋ม
  2. หม่อมบาง
  3. หม่อมแช่ม

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 14 พระองค์ เป็นชาย 5 พระองค์ และหญิง 9 พระองค์

พระรูป พระนาม หม่อมมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์/สิ้นชีพิตักษัย คู่สมรส
  1. หม่อมราชวงศ์สถิตย์เสถียร
(พ.ศ. 2394 : หม่อมเจ้าสถิตย์เสถียร)
30 มกราคม 2392 6 กุมภาพันธ์ 2473 หม่อมเลื่อม
  2. หม่อมราชวงศ์หญิงจันทร์
(พ.ศ. 2394 : หม่อมเจ้าหญิงจันทร์)
ไม่ทราบปี พ.ศ. 2447 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช
  3. หม่อมราชวงศ์หญิงแก้วกัลยา
(พ.ศ. 2394 : หม่อมเจ้าหญิงแก้วกัลยา
พ.ศ. 2456 : พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงแก้วกัลยาณี)
หม่อมจิ๋ม พ.ศ. 2392 3 ธันวาคม 2456 หม่อมเจ้าเดช นพวงศ์
  4. หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ พ.ศ. 2396 ไม่ทราบปี
  5. หม่อมเจ้าหญิงโสภานารีรัตน์ พ.ศ. 2396 2 ตุลาคม 2449
  6. หม่อมเจ้าหญิงสฤกษาสัณฐาน พ.ศ. 2396 13 มกราคม 2451
  7. หม่อมเจ้าหญิงพวงพกา พ.ศ. 2405
  8. หม่อมเจ้าหญิงสยุมยุพี หม่อมบาง พ.ศ. 2398 12 มีนาคม 2430
  9. หม่อมเจ้าสง่างาม หม่อมแช่ม พ.ศ. 2400 23 เมษายน 2460
  10. หม่อมเจ้าปิยะภักดีนาถ หม่อมบาง 15 มกราคม 2400 21 พฤษภาคม 2471
  11. หม่อมเจ้าหญิงวงศ์แข หรือ หม่อมเจ้าหญิงดวงแข หม่อมบาง พ.ศ. 2405 2 กันยายน 2453
  12. หม่อมเจ้าหญิงกมลมาศ ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี
  13. หม่อมเจ้างาม ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี
14. หม่อมเจ้าเล็ก ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

  • หม่อมเจ้าสุประดิษฐ์ (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2367 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394)
  • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ วรฤทธิราชมกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส (2 เมษายน พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2399)
  • พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร (พ.ศ. 2399 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)

ภายหลังการสิ้นพระชนม์

  • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - ปัจจุบัน)