พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์

พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์ (12 เมษายน พ.ศ. 2337 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2406) (พระนามเดิม:หม่อมเจ้าชอุ่ม อิศรางกูร) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์

พระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์
พระวงศ์เธอ
พระบุตรหม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร)
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
พระราชบิดาสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์
ประสูติ12 เมษายน พ.ศ. 2337
สิ้นพระชนม์5 สิงหาคม พ.ศ. 2406
(พระชันษา 70 ปี)

พระองค์เจ้าชอุ่ม ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน 5 ขึ้น 13 ค่ำ ปีขาล ฉศก จ.ศ. 1156 ตรงกับวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2337 เมื่อประสูติทรงดำรงพระยศเป็นหม่อมเจ้า ในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีฉลู เบญจศก จ.ศ. 1215 พ.ศ. 2396 ทรงสถาปนาเป็นพระวงศ์เธอ กรมหมื่นเทวานุรักษ์[note 1] สิ้นพระชนม์เมื่อวันพุธ เดือน 8 อุตราษาฒ แรม 6 ค่ำ ปีกุน เบญจศก จ.ศ. 1225 ตรงกับวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2406 พระชันษา 70 ปี[1]

พงศาวลีแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

  1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาหม่อมเจ้าชายชอุ่ม และหม่อมเจ้าชายพยอม (พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพยอม กรมหมื่นมนตรีรักษา) ขึ้นเป็นเจ้าต่างกรมโดยมิได้สถาปนาเป็นพระองค์เจ้าก่อน แต่ในรัชกาลต่อๆ มา ไม่ปรากฏว่าได้สถาปนาหม่อมเจ้าขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม เว้นแต่จะได้สถาปนาพระยศขึ้นเป็นพระองค์เจ้าเสียก่อน แล้วจึงจะตั้งกรม

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8