เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2374) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ากล้วยไม้ ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน 6 แรม 11 ค่ำ ปีกุน ตรีศก จุลศักราช 1153 ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาสวน ทรงเป็นต้นราชสกุลกล้วยไม้

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี

พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334
สิ้นพระชนม์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2374
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดา เจ้าจอมมารดาสวน

ในปี พ.ศ. 2356 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสุนทรธิบดี

สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 พร้อมกับหม่อมเจ้าชายหนูคำ กล้วยไม้ เนื่องจากเกิดเพลิงไหม้ริมกำแพงพระนคร เมื่อพฤหัสบดี เดือน 5 ขึ้น 11 ค่ำ ปีเถาะ ตรีศก จุลศักราช 1193 ตรงกับวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2374 พระชันษา 41 ปี

พระโอรส-พระธิดาแก้ไข

 • หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ กล้วยไม้ (พ.ศ. 2357 - ไม่มีข้อมูล)
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก กล้วยไม้ (พ.ศ. 2360 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2443)
 • หม่อมเจ้าชายหนูขาว กล้วยไม้
 • หม่อมเจ้าชายสว่าง กล้วยไม้ (พ.ศ. 2362 - ไม่มีข้อมูล)
 • หม่อมเจ้าหญิงสวาสดิ์ กล้วยไม้ (พ.ศ. 2364 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448)
 • หม่อมเจ้าหญิงลออ กล้วยไม้ (พ.ศ. 2364 - ไม่มีข้อมูล)
 • หม่อมเจ้าชายบัน หรือหม่อมเจ้าชายสุบัณ หรือหม่อมเจ้าชายสุบรรณ กล้วยไม้ (พ.ศ. 2366 - 7 เมษายน พ.ศ. 2432)
 • หม่อมเจ้าชายเนตร กล้วยไม้ (พ.ศ. 2366 - 27 กันยายน พ.ศ. 2419) มีโอรส คือ หม่อมราชวงศ์ล้น กล้วยไม้
 • หม่อมเจ้าชายโต กล้วยไม้
 • หม่อมเจ้าชายล้น กล้วยไม้
 • หม่อมเจ้าชายภพ กล้วยไม้
 • หม่อมเจ้าชายหนูคำ กล้วยไม้ (ไม่มีข้อมูล - 24 มีนาคม พ.ศ. 2374)

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

 • หม่อมเจ้ากล้วยไม้ (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 - พ.ศ. 2349)
 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ (พ.ศ. 2349 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - พ.ศ. 2356)
 • พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (พ.ศ. 2356 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394)
 • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (2 เมษายน พ.ศ. 2394 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - ปัจจุบัน)

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8