พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2374) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ากล้วยไม้ ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน 6 แรม 11 ค่ำ ปีกุน ตรีศก จุลศักราช 1153 ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาสวน ทรงเป็นต้นราชสกุลกล้วยไม้

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี

พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334
สิ้นพระชนม์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2374
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดา เจ้าจอมมารดาสวน ในรัชกาลที่ 2

ในปี พ.ศ. 2356 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นสุนทรธิบดี

สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 พร้อมกับหม่อมเจ้าชายหนูคำ กล้วยไม้ เนื่องจากเกิดเพลิงไหม้ริมกำแพงพระนคร เมื่อพฤหัสบดี เดือน 5 ขึ้น 11 ค่ำ ปีเถาะ ตรีศก จุลศักราช 1193 ตรงกับวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2374 พระชันษา 41 ปี

พระโอรส-พระธิดาแก้ไข

 • หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ กล้วยไม้ (พ.ศ. 2357 - ไม่มีข้อมูล)
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก กล้วยไม้ (พ.ศ. 2360 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2443)
 • หม่อมเจ้าชายหนูขาว กล้วยไม้
 • หม่อมเจ้าชายสว่าง กล้วยไม้ (พ.ศ. 2362 - ไม่มีข้อมูล)
 • หม่อมเจ้าหญิงสวาสดิ์ กล้วยไม้ (พ.ศ. 2364 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448)
 • หม่อมเจ้าหญิงลออ กล้วยไม้ (พ.ศ. 2364 - ไม่มีข้อมูล)
 • หม่อมเจ้าชายบัน หรือหม่อมเจ้าชายสุบัณ หรือหม่อมเจ้าชายสุบรรณ กล้วยไม้ (พ.ศ. 2366 - 7 เมษายน พ.ศ. 2432)
 • หม่อมเจ้าชายเนตร กล้วยไม้ (พ.ศ. 2366 - 27 กันยายน พ.ศ. 2419) มีโอรส คือ หม่อมราชวงศ์ล้น กล้วยไม้
 • หม่อมเจ้าชายโต กล้วยไม้
 • หม่อมเจ้าชายล้น กล้วยไม้
 • หม่อมเจ้าชายภพ กล้วยไม้
 • หม่อมเจ้าชายหนูคำ กล้วยไม้ (ไม่มีข้อมูล - 24 มีนาคม พ.ศ. 2374)

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

 • หม่อมเจ้ากล้วยไม้ (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 - พ.ศ. 2349)
 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ (พ.ศ. 2349 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - พ.ศ. 2356)
 • พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (พ.ศ. 2356 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394)
 • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (2 เมษายน พ.ศ. 2394 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - ปัจจุบัน)

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8