พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ (31 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2454) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 มีพระนามเมื่อแรกประสูติที่ หม่อมเจ้าจันทร์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ
พระวรวงศ์เธอ ชั้น 1
พระองค์เจ้าชั้นตรี
พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ.jpg
หม่อมหม่อมเวก ดารากร ณ อยุธยา
พระบุตรพระยาราชสีหยศ (หม่อมราชวงศ์เพิก ดารากร)
เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์มูล ดารากร)
หม่อมราชวงศ์ศุข ดารากร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ
ประสูติ31 พฤษภาคม พ.ศ. 2387
สิ้นพระชนม์8 สิงหาคม พ.ศ. 2454 (67 ปี)

หม่อมเจ้าจันทร์ ทรงรับราชการในกรมช่างมหาดเล็ก มีผลงานในการทำหน้าบันพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซ่อมแซมพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ซุ้มพระแกลพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และทำพระที่นั่งทรงผนวช ในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระยศเป็น พระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ ทรงศักดินา 3,000[1] เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2443

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ ประชวรด้วยพระโรคพระธาตุพิการ สิ้นพระชนม์เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2454 เวลา 10.40 นาฬิกา[2] สิริพระชันษา 67 ปี พระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรมแลตั้งกรมพระองค์เจ้า เจ้าพระยา, เล่ม 17, ตอน 35, 25 พฤศจิกายน ร.ศ. 119, หน้า 484-5
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวสิ้นพระชนม์, เล่ม 28, ตอน 0 ง, 13 สิงหาคม ร.ศ. 130, หน้า 945
  3. ราชกิจจานุเบกษา, การพระราชทานเพลิงพระศพพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เล่ม 29, ตอน ง, 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2455, หน้า 463
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 โรงเรียนมหาดเล็ก. บาญชีพระบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายน่าฝ่ายใน ศก 128. กรุงเทพ : โรงพิมพ์สามมิตร, พ.ศ. 2452. 70 หน้า. หน้า 7.
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายน่า แล ฝ่ายใน, เล่ม ๑๗, ๒๕ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๙, หน้า ๕๐๐
บรรณานุกรม
  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. ISBN 974-221-818-8
  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. ISBN 974-005-650-8