พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ

มหาอำมาตย์ตรี นายพันตรี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2479) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ กับหม่อมทรัพย์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ
พระวรวงศ์เธอ ชั้น 2
พระองค์เจ้าชั้นตรี
พระองค์เจ้าอลังการ.jpg
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง19 กันยายน พ.ศ. 2435
หม่อมหม่อมเล็ก หม่อมเจิม ศรียาภัย หม่อมผาด หม่อมนวล หม่อมทรัพย์ และหม่อมถนอม
พระบุตร18 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
พระมารดาหม่อมทรัพย์
ประสูติ19 พฤษภาคม พ.ศ. 2404
สิ้นพระชนม์13 มีนาคม พ.ศ. 2479 (74 ปี)
รับใช้กองทัพบกสยาม
ชั้นยศRTA OF-3 (Major).svg พันตรี

พระประวัติแก้ไข

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ พระนามเดิม หม่อมเจ้าอลังการ มาลากุล อดีต องคมนตรี อธิบดีกรมส่วย ปลัดทูลฉลองกระทรวงพระคลัง สภานายกรัฐมนตรี บังคับการกรมพระคชบาล และข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลปราจีนบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ เมื่อ พ.ศ. 2443 ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดวงการภาพยนตร์ไทย โดยจัดให้มีการละเล่น ซีนีมาโตแครฟ จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ณ โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ ข้างประตูสามยอด ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการฉายในประเทศไทย และเป็นวิวัฒนาการใหม่ในโลกขณะนั้น[1]


พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ ทรงเษกสมรสกับ หม่อมเล็ก หม่อมเจิม ศรียาภัย หม่อมผาด หม่อมนวล หม่อมทรัพย์ และหม่อมถนอม มีพระโอรสและพระธิดาดังนี้

ในหม่อมเล็ก

 • หม่อมราชวงศ์ณัฐสฤษดิ์ มาลากุล สมรสกับ นางบุญช่วย มีธิดา 2 คนดังนี้
  • หม่อมหลวงหญิงชวลิต (มาลากุล) ธรมธัช สมรสกับ ขุนเอนก ธรมธัช
  • หม่อมหลวงหญิงชุมนุม (มาลากุล) ประเสริฐศรี
 • หม่อมราชวงศ์ฐิตะไชย มาลากุล (เสียชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่ม และไม่มีทายาท)
 • หม่อมราชวงศ์หญิงไขฉวี (มาลากุล) หาสตะนันทน์ สมรสกับ นาวาเอก หลวงประพรรดิ์จักรกิจ ร.น. (แสวง หาสตะนันท์) มีบุตร-ธิดา 8 คนดังนี้
  • นางวลีศิริ กรรณสูต
  • นายบำเรอ หาสตะนันทน์
  • นายสุขุม หาสตะนันทน์
  • นางนฤมนต์ (สวง) ศิขรินทร์ สมรสกับ นายอารีย์ ศิขรินทร์
  • นางวิบูลย์ศรี (สมบูรณ์) หาสตะนันทน์
  • นางวรรณา หาสตะนันทน์
  • นายแพทย์สรรเสริญ หาสตะนันทน์
 • หม่อมราชวงศ์ศรีธวัช มาลากุล สมรสกับ นางทองอยู่ ทัพชูวงศ์ มีบุตร-ธิดา 5 คน และนางถมยา มั่นมณี มีบุตร 3 คนดังนี้
  • หม่อมหลวงหญิงจรัสไข (มาลากุล) อัธยาศัยวิสุทธิ์ (เกิดกับนางทองอยู่) สมรสกับ นายเชิด อัธยาศัยวิสุทธิ์
  • หม่อมหลวงหญิงอำไพนัต (มาลากุล) ภาคธูป (เกิดกับนางทองอยู่) สมรสกับ นายพัว ภาคธูป
  • หม่อมหลวงฉัตรชัย มาลากุล (เกิดกับนางทองอยู่) สมรสกับ นางสุคนธ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม โรจนะ)
  • นาวาเอก หม่อมหลวงไพบูลย์ มาลากุล ร.น. (เกิดกับนางทองอยู่) สมรสกับ นาวาเอกหญิง พนิดา มาลากุล ณ อยุธยา ร.น. (สกุลเดิม จิตรสมัย)
  • หม่อมหลวงพูลศักดิ์ มาลากุล (เกิดกับนางทองอยู่) สมรสกับ นางเพลินอารม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม จิตต์ธรรม)
  • หม่อมหลวงภักดี มาลากุล (เกิดกับนางถมยา)
  • หม่อมหลวงปรีชา มาลากุล (เกิดกับนางถมยา) สมรสกับ นางชฎาภา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ภาคีทรง)
  • หม่อมหลวงมาโนช มาลากุล (เกิดกับนางถมยา) สมรสกับ นางสุวัฒนา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม รัศมีดิษฐ์)
 • หม่อมราชวงศ์พัฒนา มาลากุล สมรสกับ นางเหมย เดี่ยวเด่น มีบุตร-ธิดา 5 คน นางละม้าย ภูเดช มีบุตร-ธิดา 7 คน นางเที่ยง บ้านกลาง มีบุตร-ธิดา 6 คนดังนี้
  • หม่อมหลวงภมร มาลากุล (เกิดกับนางเหมย)
  • หม่อมหลวงพิมล มาลากุล (เกิดกับนางเหมย) สมรสกับ นางเล็ก มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม รัตนจักร)
  • หม่อมหลวงหญิงจงกล มาลากุล (เกิดกับนางเหมย) สมรสกับ นายประเสริฐ
  • หม่อมหลวงหญิงอุบล (มาลากุล) เสมรสุวรรณ (เกิดกับนางเหมย) สมรสกับ นายอุดม เสมรสุวรรณ
  • หม่อมหลวงวิฑูรย์ มาลากุล (เกิดกับนางเหมย) สมรสกับ นางถาวร
  • หม่อมหลวงโกสุม มาลากุล (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นางสุมิตรา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สุคนธมัช)
  • หม่อมหลวงโกศล มาลากุล (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นางสุบิน
  • หม่อมหลวงพิศาล มาลากุล (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นางอัมพร มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศุภวารี)
  • หม่อมหลวงหญิงลมุน (มาลากุล) ศรานุชิต (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นายกังวาล ศรานุชิต
  • หม่อมหลวงหญิงดาราวรรณ (มาลากุล) ฤทธิรักษ์ (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นายชาลี ฤทธิรักษ์
  • หม่อมหลวงวุฒิไกร มาลากุล (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นางภัทราภรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ใหญ่ลำยอง)
  • หม่อมหลวงไพฑูรย์ มาลากุล (เกิดกับนางละม้าย) สมรสกับ นางวัลยา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม กลิ่นกลั่น)
  • หม่อมหลวงโกมล มาลากุล (เกิดกับนางเที่ยง) สมรสกับ นางประชุม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ทองอยู่)
  • หม่อมหลวงหญิงประยงค์ มาลากุล (เกิดกับนางเที่ยง)
  • หม่อมหลวงหญิงลัดดา (มาลากุล) ทองเล็ก (เกิดกับนางเที่ยง) สมรสกับ นายสวัสดิ์ ทองเล็ก
  • หม่อมหลวงหญิงทัศนา(มาลี) (มาลากุล) สุขตลอด (เกิดกับนางเที่ยง) สมรสกับ นายสนั่น สุขตลอด
  • หม่อมหลวงพิชัย มาลากุล (เกิดกับนางเที่ยง)
  • ร้อยตำรวจเอก หม่อมหลวงไตรทิพย์ มาลากุล (เกิดกับนางเที่ยง) สมรสกับ นางสมปอง
 • หม่อมราชวงศ์ประภาพันธุ์ มาลากุล สมรสกับ นางสอาง กาญจนวัฒน์ มีบุตร 1 คน นางอัมพร มิตรภักดี มีธิดา 2 คน นางผิว จีนปรีชา มีธิดา 1 คน และนางอนงค์ ศิริวรรณ มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
  • รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก หม่อมหลวงประทีป มาลากุล (เกิดกับนางสอาง) สมรสกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม นุชสภาพ) มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
   • นางปุณฑริกา (มาลากุลฯ) ใบเงิน สมรสกับ นายนึกรัก ใบเงิน
   • นายปูมเทพ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม นำชัยศิริ)
   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงประพันธ์ (มาลากุล) มีแสงทอง (เกิดกับนางอัมพร) สมรสกับ นายถวิล มีแสงทอง มีบุตร 1 คนดังนี้
   • นายวีระพัฒน์ มีแสงทอง
  • หม่อมหลวงหญิงเครือวัลย์ (มาลากุล) สุปัญโญ (เกิดกับนางอัมพร) สมรสกับ นายเสรี สุปัญโญ มีบุตร-ธิดา 6 คนดังนี้
   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ
   • นายวัชระ สุปัญโญ
   • นายวัชรินทร์ สุปัญโญ
   • นายปรินดา สุปัญโญ
   • นายสราวุธ สุปัญโญ
   • นางสาวสุดครึง สุปัญโญ
  • หม่อมหลวงหญิงประไพ (มาลากุล) นงค์พยัคฆ์ (เกิดกับนางผิว) สมรสกับ พันเอก สอาด นงค์พยัคฆ์ มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
   • นางสาวกัญชลี นงค์พยัคฆ์
   • นายอภิชาติ นงค์พยัคฆ์ มีบุตร 1 คนดังนี้
    • นายอธิปัตย์ นงค์พยัคฆ์
   • (เด็กหญิง นงค์พยัคฆ์) เสียชีวิตก่อนเกิด
  • หม่อมหลวงปัญญา มาลากุล (เกิดกับนางอนงค์) สมรสกับ นางยุวดี มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม อัจฉริยวิญญู)
  • หม่อมหลวงมานพ มาลากุล (เกิดกับนางอนงค์) สมรสกับ นางไพลิน มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เทวฤทธิ์) มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
   • นายรุจิภัตต์ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางนิดา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ตันปัทมดิลก) มีธิดา 1 คนดังนี้
    • เด็กหญิงอิงกายา มาลากุล ณ อยุธยา
   • นายรุจิพงศ์ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางนัธริกา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม คุโณปการ)
   • นางสาวมานวิกา มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงภาพิมน (อุ่นใจ) มาลากุล (เกิดกับนางอนงค์)
 • หม่อมราชวงศ์หญิงบรรจง มาลากุล สมรสกับ นายสุดจิตต์ เตมียสูตย์ มีธิดา 2 คน และกับนายแพทย์โพธิ์ นาคะเสถียร มีบุตร-ธิดา 2 คนดังนี้
  • เด็กหญิงชยิน เตมียสูตย์ (เกิดกับนายสุดจิตต์)
  • นางบัญญัติ เตมียสูตย์ (เกิดกับนายสุดจิตต์)
  • นายไพบูลย์ นาคะเสถียร (เกิดกับนายแพทย์โพธิ์)
  • นางรำพึง (มาลากุลฯ) นาคพงษ์ (เกิดกับนายแพทย์โพธิ์) สมรสกับ พันตำรวจเอก สุริยา นาคพงษ์ มีบุตร-ธิดา 4 คนดังนี้
   • นางไพรำ นาคพงษ์
   • นางสุภัทร นาคพงษ์
   • นายสุรยุทธ์ มาลากุล
   • นางรำไพพักตร์ มาลากุล

ในหม่อมเจิม ศรียาภัย

 • หม่อมราชวงศ์จรูญรัตน์ มาลากุล สมรสกับ นางสวัสดิ์ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม หทยานนท์) มีบุตร-ธิดา 2 คนดังนี้
  • นาวาเอก หม่อมหลวงเชาวรัตน์ มาลากุล สมรสกับ นางบวร มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม จันทรสูตร)
  • หม่อมหลวงหญิงเสรีรัตน์ (มาลากุลฯ) บุณยเศรษฐ สมรสกับ นายเชาวลิต บุณยเศรษฐ

ในหม่อมผาด

 • หม่อมราชวงศ์ประเทือง มาลากุล สมรสกับ นางละออ มีบุตร-ธิดา 5 คน และนางสุภาพ มีธิดา 1 คนดังนี้
  • หม่อมหลวงประสพไชย มาลากุล (เกิดกับนางละออ)
  • หม่อมหลวงหญิงประสงค์ มาลากุล (เกิดกับนางละออ)
  • หม่อมหลวงหญิงประสิทธิ์ศรี (มาลากุล) เข้มบุญศรี สมรสกับ นายจำลอง เข้มบุญศรี (เกิดกับนางละออ)
  • หม่อมหลวงประสมศิลป์ มาลากุล (เกิดกับนางละออ)
  • หม่อมหลวงประจวบพันธ์ มาลากุล (เกิดกับนางละออ)
  • หม่อมหลวงประเสริฐศรี มาลากุล (เกิดกับนางละออ)
  • หม่อมหลวงหญิงประชุมพร มาลากุล (เกิดกับนางสุภาพ)

ในหม่อมนวล

 • หม่อมราชวงศ์หญิงแฉล้ม มาลากุล สมรสกับ พันตรี นายแพทย์หลวงฉัตรพลรักษ์ (ฉัตร พงศ์ศักดิ์) มีบุตร 1 คนดังนี้
  • นายฉัตรดนัย ฉัตรพลรักษ์ สมรสกับ นางสายสัมพันธ์ ฉัตรพลรักษ์ บุตรีเอกอัครราชทูตสุนทร สุวรรณสาร และนางจำนรรจ์ สุวรรณสาร (สกุลเดิม วสันตสิงห์) มีบุตร-ธิดา 2 คนดังนี้
   • นางสาวกัญญาภิรมย์ (อาภาภิรมย์) ฉัตรพลรักษ์
   • นายพิชญ ฉัตรพลรักษ์

ในหม่อมทรัพย์

 • หม่อมราชวงศ์หญิงชลอ มาลากุล

ในหม่อมถนอม

 • หม่อมราชวงศ์หญิงแข (มาลากุล) เชื้อสุวรรณ สมรสกับ นายรัตน เชื้อสุวรรณ มีธิดา 1 คนดังนี้
  • นางลิขิต (เชื้อสุวรรณ) ชัยพินิจ สมรสกับ นายวินัย ชัยพินิจ
 • หม่อมราชวงศ์ประยูร มาลากุล สมรสกับ นางสว่าง วรรณมิตร มีธิดา 1 คน นางสีนวล มาลากุล มีบุตร-ธิดา 4 คน และนางอุทัย มีบุตร 1 คนดังนี้
  • หม่อมหลวงหญิงเสถียร (มาลากุล) แจ่มจันทร์ (เกิดกับนางสว่าง) สมรสกับ นายบุญลือ แจ่มจันทร์
  • หม่อมหลวงอุทัย มาลากุล (เกิดกับนางสีนวล) สมรสกับ นางบุญสม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม มณฑาลพ)
  • หม่อมหลวงประทีป มาลากุล (เกิดกับนางสีนวล) สมรสกับ นางรวม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สาเจริญ) มีบุตร-ธิดา 2 คนดังนี้
   • นายธนาพชร มาลากุล
   • นางสุนันทา (มาลากุลฯ) โสมากุล สมรสกับ นายอำนาจ โสมากุล มีบุตร-ธิดา 3 คนดังนี้
    • นางสาวนงลักษณ์ มาลากุล
    • เด็กชายคุณานนท์ มาลากุล
    • เด็กหญิงจันทิมา มาลากุล
  • หม่อมหลวงบุญเทียม มาลากุล (เกิดกับนางสีนวล) สมรสกับ นางสมปอง
  • หม่อมหลวงหญิงสัญญาลักษณ์ (มาลากุล) เทียนทอง (เกิดกับนางสีนวล) สมรสกับ นายพิมล เทียนทอง
  • หม่อมหลวงประทีบ มาลากุล (เกิดกับนางอุทัย)
 • หม่อมราชวงศ์สมพงษ์ มาลากุล สมรสกับ นางประทุม มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศรีใหม่)
  • หม่อมหลวงหญิงสมทบ (มาลากุล) นามสว่าง สมรสกับ นายบุญมา นามสว่าง
   • นางสาวพนิตตา นามสว่าง
  • หม่อมหลวงหญิงสายปัญญา (มาลากุล) จิรวรรณธร สมรสกับ นายวิเชียร จิรวรรณธร
   • นางสาววรรณธร จิรวรรณธร
   • นางจิรวรรณ จิรวรรณธร
   • นางสาวส่องศรี จิรวรรณธร
  • หม่อมหลวงสุพจน์ มาลากุล
  • หม่อมหลวงสัมพันธ์ มาลากุล สมรสกับ นางปราณีต
  • หม่อมหลวงสกุล มาลากุล สมาชิกวุฒิสภา สมรสกับ นางอ้อมจิตต์ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวจารุเนตร มาลากุล ณ อยุธยา
   • เด็กหญิงอรชพร มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงกรุณา (มาลากุล) วงษ์พันธ์ สมรสกับ เรือโท ไพบูลย์ วงษ์พันธ์
   • นายมานพ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวพิชญา วงษ์พันธ์
  • หม่อมหลวงปกป้อง มาลากุล สมรสกับ นางวันเพ็ญ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวปัญจพร มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวปรียาพร มาลากุล ณ อยุธยา
 • หม่อมราชวงศ์หญิงสมถวิล (มาลากุล) เขียวลายเลิศ สมรสกับ นายประธาน เขียวลายเลิศ มีธิดา 1 คนดังนี้
  • นางรุ่งเรือง เขียวลายเลิศ
 • หม่อมราชวงศ์เจริญ มาลากุล สมรสกับ นางสำเนียง มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เปรมสมิทธ์) มีบุตร-ธิดา 9 คนดังนี้
  • หม่อมหลวงณรงค์ มาลากุล สมรสกับ นางทองดี มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม คำดวง) มีบุตร 3 คนดังนี้
   • นายดิเรก มาลากุล ณ อยุธยา
   • นายวิรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นายธงชัย มาลากุล ณ อยุธยา
  • ร้อยตรี หม่อมหลวงปรีชา มาลากุล สมรสกับ นางเบญจมาศ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สุขโข) มีบุตร 3 คนดังนี้
   • นายปัญญพัฒน์ มาลากุล ณ อยุธยา สมรสกับ นางสาวอรัญญา เดชาละมัย
   • นายปรัชญา มาลากุล ณ อยุธยา
   • สิบเอก ปริญญา มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงบรรจบ มาลากุล สมรสกับ นางสุกัญญา มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม นิยมจันทร์) มีธิดา 4 คนดังนี้
   • นางสาวสุจิรา มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวจุติพร มาลากุล ณ อยุธยา
   • นางสาวนฤมล มาลากุล ณ อยุธยา
   • ด.ญ.จิตรานุช มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงศรีประจันทร์ มาลากุล
  • หม่อมหลวงหญิงศรีสุดา มาลากุล
  • จ่าสิบเอก หม่อมหลวงศักดา มาลากุล สมรสกับ นางศรีนวล มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม พึ่งพา) มีบุตร 3 คนดังนี้
   • นายภานุพงศ์ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นายจิรวัฒน์ มาลากุล ณ อยุธยา
   • นายจิรวุฒิ มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงสุทิน (มาลากุล) อรรถปักษ์ สมรสกับ นายราเชษฐ์ อรรถปักษ์ มีธิดา 1 คนดังนี้
   • ด.ญ.สวรรญา อรรถปักษ์
  • หม่อมหลวงประชา มาลากุล สมรสกับ นางวันเพ็ญ มาลากุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม อำไพโชติ) มีบุตร 1 คนดังนี้
   • นายเกรียงไกร มาลากุล ณ อยุธยา
  • หม่อมหลวงหญิงสมจิตร (มาลากุล) พัฒนา สมรสกับ จ่าสิบเอก ศุภกิตติ์ พัฒนา มีบุตร 1 คนดังนี้
   • นายสัญฐิติ พัฒนา
 • หม่อมราชวงศ์หญิงขจิตร์ (มาลากุล) เจริญชื่น สมรสกับ ร้อยตรี เดชา เจริญชื่น มีบุตรธิดา 2 คนดังนี้
  • นางพรรณงาม (เจริญชื่น) สัพพะเลข สมรสกับ นายจำรัส สัพพะเลข
  • นายชาคริต เจริญชื่น
 • หม่อมราชวงศ์หญิงละเวียด (มาลากุล) ปานไหล่ สมรสกับ นายศิริ ปานไหล่ มีบุตรธิดา 3 คนดังนี้
  • นายนคร ปานไหล่
  • นายอดิศร ปานไหล่
  • นางสุดสนอง ปานไหล่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
 2. พระราชทานเครื่องราชอิสริยยศ (หน้า ๕๔๒)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/062/541_1.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2443/035/500.PDF