กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)

กระทรวงรัฐบาลไทย

กระทรวงการคลัง (อังกฤษ: Ministry of Finance) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน การภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือสัตยาบัน รวมทั้งการค้ำประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐ สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ

ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการคลัง
Ministry of Finance
Seal of the Ministry of Finance of Thailand.svg
ตรานกวายุภักษ์เป็นตราประจำกระทรวงการคลัง
กรมประชาสัมพันธ์ & กระทรวงการคลัง.jpg
ที่ทำการกระทรวงการคลัง
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง14 เมษายน พ.ศ. 2418 (148 ปี)
หน่วยงานก่อนหน้า
  • กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
เขตอำนาจไทย ทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่ซอยพระรามที่ 6 ซอย 30 (อารีย์สัมพันธ์)
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บุคลากร29,391 (พ.ศ. 2557)[1]
งบประมาณประจำปี199,174.0666 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
รัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วย
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • กฤษฎา จีนะวิจารณะ, ปลัดกระทรวง
  • บุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์, รองปลัดกระทรวง
  • ธีรัชย์ อัตนวานิช, รองปลัดกระทรวง
  • วรนุช ภู่อิ่ม, รองปลัดกระทรวง
  • ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข, รองปลัดกระทรวง
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th

ประวัติ

กระทรวงการคลังได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติ และจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ กรมพระคลังมหาสมบัติมีฐานะเป็นกระทรวงเพราะใช้คำภาษาอังกฤษเพื่อเรียกอธิบดีว่า มินิสเตอร์ ออฟ ฟิแนนซ์

ดูที่ ประวัติกระทรวงการคลังไทย

หน่วยงานในสังกัด

ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ

อดีตรัฐวิสาหกิจที่กำกับดูแล

หน่วยงานในกำกับ / หน่วยงานอิสระ

รายชื่อเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รายชื่อปลัดกระทรวงการคลัง

อ้างอิง

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น