เหรียญราชินี

เหรียญราชินี (อังกฤษ: The Queen Medal) มีอักษรย่อว่า ส.ผ. จัดเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2440 ปัจจุบันจัดเป็นเหรียญที่พ้นสมัยพระราชทาน[1]

เหรียญราชินี ด้านหน้าและด้านหลัง

ประวัติแก้ไข

 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เหรียญราชินี เป็นเหรียญที่สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยขณะนั้นทรงเป็นผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน-ธันวาคม พ.ศ. 2440 ความปรากฏในพระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ ระหว่างเสด็จประพาสยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2440 ตอนหนึ่งว่า

เรามีความขอบใจท่านทั้งหลาย บรรดาที่ได้โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประพาสทวีปยุโรปครั้งนี้ เปนอันมาก ที่ท่านทั้งหลายได้ติดตามเสด็จไปพิทักษ์รักษา แลสนองพระเดชพระคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท แลได้อุส่าห์รักษาการตามน่าที่เรียบร้อย ตลอดมาจนเสด็จกลับคืนพระนครฉนี้ ก็เหมือนหนึ่งท่านทั้งหลาย ได้ช่วยป้องกันชีวิตรของเราตลอดมา จึงขอบคุณท่านทั้งหลายเปนอันมาก เมื่อเรารฦกถึงคุณของท่านทั้งหลายที่มีแก่เราดังว่ามานี้ จึงได้สร้างเหรียญราชินีขึ้นโดยเฉพาะ แลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะได้ให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ จงรับไว้ประดับกาย เป็นที่รฦกถึงที่เราขอบคุณท่านทั้งหลายในครั้งนี้สืบไปทุกๆ คนเทอญ— สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ลักษณะและการประดับแก้ไข

เหรียญราชินี มีชั้นเดียว เป็นเหรียญเงินรูปกลม

ด้านหน้า มีพระนามาภิไธยย่อ “ส.ผ.” ไขว้

ด้านหลัง มีคำว่า “พระราชทาน” อยู่ขอบเบื้องบน ขอบเบื้องล่างมีคำว่า “ร.ศ.116” ตรงกลางเป็นพื้นเงินเกลี้ยงสำหรับจารึกนามผู้ได้รับพระราชทาน

  แพรแถบ เป็นสีน้ำเงินอ่อน กว้าง 3.2 เซนติเมตร สำหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

บุคคลที่ได้รับพระราชทานแก้ไข

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสร้างเหรียญนี้ขึ้นสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ตลอดจนถึงพลทหาร และ กะลาสีเรือพระที่นั่งที่ตามเสด็จในครั้งนั้น

อ้างอิงแก้ไข