พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส (18 ธันวาคม พ.ศ. 2426 — 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประสูติแต่หม่อมพลัด จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส
พระวรวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นตรี
ประสูติ18 ธันวาคม พ.ศ. 2426
สิ้นพระชนม์23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 (87 ปี)
ราชสกุลจักรพันธุ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
พระมารดาหม่อมพลัด จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

พระประวัติ แก้

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประสูติแต่หม่อมพลัด จักรพันธุ์ ณ อยุธยา มีพระยศเมื่อประสูติเป็น หม่อมเจ้า ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ด้วยเหตุนี้ชาววังจึงเรียกท่านว่า "ท่านพระองค์หญิง"[1] ส่วนผู้ที่อยู่ในสายราชสกุลศิริวงศ์ โปรดให้เรียกพระองค์ว่า "พี่ท่าน"[2]

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรสเสด็จไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์จินต์ ลดาวัลย์ โดยได้ปลูกพระตำหนักมนารมย์ขึ้นเพื่ออาศัยปฏิบัติธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้มีเจ้านายและนางในหลายท่านเข้าไปพำนักปฏิบัติธรรม ได้แก่ เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 หม่อมช้อย ลดาวัลย์ ณ อยุธยา เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์เฉียด ในรัชกาลที่ 5 เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์หญิง ในรัชกาลที่ 5 หลังจากนั้นก็มีหม่อมราชวงศ์ลดา ยุคล ไปสร้างเรือนสมสุขวัลย์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร เข้าไปสร้างพระตำหนักชั่วคราวเพื่อปฏิบัติธรรมภายในวัดเช่นกัน[3]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 สิริพระชันษา 87 ปี นับเป็นพระบุตรใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ที่ดำรงพระชนม์เป็นพระองค์สุดท้าย

พระอิสริยยศ แก้

  • หม่อมเจ้ามาลิศเสาวรส จักรพันธุ์
  • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  1. จุลลดา ภักดีภูมินทร์. เลาะวัง. กรุงเทพฯ : โชคชัยเทเวศร์, 2535, หน้า 328
  2. จุลลดา ภักดีภูมินทร์. เลาะวัง. กรุงเทพฯ : โชคชัยเทเวศร์, 2535, หน้า 327
  3. สดับ ในรัชกาลที่ 5, เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์. ศรุตานุสรณ์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2526, หน้า 11-12
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/2929.PDF
  • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  • พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.