พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์ (23 สิงหาคม พ.ศ. 2328 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2380) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอภัยทัต ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 9 แรม 3 ค่ำ ปีมะเส็ง สัปตศก จุลศักราช 1147 ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2328 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว มีพระอนุชาร่วมพระมารดา คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงรักษ์รณเรศ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์
พระอิสริยยศพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ23 สิงหาคม พ.ศ. 2328
สิ้นพระชนม์20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2380
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมารดาเจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว ในรัชกาลที่ 1

เมื่อทรงพระเยาว์ชาววังออกพระนามเรียกพระองค์กันว่า "พระองค์ชายเสือ"

พ.ศ. 2350 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น "กรมหมื่นเทพพลภักดิ์" ต่อมาในรัชกาลที่ 2 ได้ทรงกำกับกรมพระคชบาล และในปี พ.ศ. 2375 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกรมขึ้นเป็น "กรมหลวงเทพพลภักดิ์"

สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 เมื่อวันอังคาร เดือน 3 แรม 11 ค่ำ ปีระกา นพศก จุลศักราช 1199 ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2380 พระชันษา 51 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน พระโกศทองใหญ่ ทรงพระศพ และ พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

  • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอภัยทัต (23 สิงหาคม พ.ศ. 2328 - พ.ศ. 2350)
  • พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเทพพลภักดิ์ (พ.ศ. 2350 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352)
  • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทพพลภักดิ์ (7 กันยายน พ.ศ. 2352 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเทพพลภักดิ์ (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2375)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์ (พ.ศ. 2375 - ปัจจุบัน)

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8
ก่อนหน้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์ ถัดไป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์   ผู้กำกับกรมพระคชบาล
((รัชกาลที่ 2))
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์