เปิดเมนูหลัก

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ หรือพระนามเดิม หม่อมเจ้าชิด พนมวัน ทรงประสูติเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2362 เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร ที่ประสูติแต่หม่อมน่วม พนมวัน ณ อยุธยา และในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2395 ได้รับสถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์

พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์

พระนาม พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 21 มกราคม พ.ศ. 2362
สิ้นพระชนม์ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2422
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร
พระมารดา หม่อมน่วม พนมวัน ณ อยุธยา
หม่อม หม่อมรอด พนมวัน ณ อยุธยา
พระบุตร หม่อมราชวงศ์ไกร พนมวัน

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ ทรงมีพระภคินีและพระอนุชาร่วมพระบิดา ตามลำดับต่อไปนี้

ในปี พ.ศ. 2404 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์เป็นแม่กองในการดูแลก่อสร้างพระตำหนักและพลับพลา ที่ประทับในวังจันทรเกษม และได้เสด็จฯ มาประทับที่พระราชวังนี้อยู่หลายครั้ง[2]

หมู่อาคารและพลับพลาที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีดังนี้

  1. พลับพลาจัตุรมุข อาคารเครื่องไม้ที่สร้างขึ้นบนฐานพระที่นั่งองค์เดิม บริเวณประตูทิศเหนือ
  2. หมู่อาคารพระที่นั่งพิมานรัตยา เป็นหมู่ตึกกลางพระราชวัง
  3. พระที่นั่งพิสัยศัลลักษณ์ (หอส่องกล้อง) อยู่ริมกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
  4. โรงละคร อยู่บริเวณด้านหน้าพลับพลาจัตุรมุข
  5. ห้องเครื่อง อยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่อาคารพระที่นั่งพิมานรัตยา
  6. ตึกโรงม้าพระที่นั่ง อยู่ริมกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ภายหลังที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทรสิ้นพระชนม์ พระองค์ได้ครองวังท้ายหับเผย ซึ่งเป็นวังของกรมพระพิพิธโภคภูเบนทรต่อมา[3]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2422 พระชันษา 60 ปี โดยทรงได้รับพระราชทานเพลิงศพ ที่ วัดสระเกศ ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2423

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวสิ้นชีพิตักไษย, เล่ม ๑๘, ตอน ๑๕, ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๔, หน้า ๒๐๕
  2. Wider World by CS: พระราชวังจันทรเกษม จากเว็บไซต์ blogspot.com
  3. ประยุกต์ บุนนาค. (2552). พระนครเมื่อกาลก่อน. ฐานบุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
  • พลตรี ม.ร.ว. ศุภวัฒย์ เกษมศรี และ รัชนี ทรัพย์วิจิตร, พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า ในพระราชวงศ์จักรี, 2549, ISBN 974-221-818-8