พระวงศ์เธอ กรมหมื่นมนตรีรักษา

พระวงศ์เธอ กรมหมื่นมนตรีรักษา (8 ตุลาคม พ.ศ. 2369 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2408) (พระนามเดิม:หม่อมเจ้าพยอม มนตรีกุล) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี

พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพยอม
กรมหมื่นมนตรีรักษา
พระวงศ์เธอ
ประสูติ8 ตุลาคม พ.ศ. 2369
สิ้นพระชนม์29 มิถุนายน พ.ศ. 2408
(พระชันษา 39 ปี)
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลมนตรีกุล
พระบิดาสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี

พระองค์เจ้าพยอม ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2369 เมื่อประสูติทรงดำรงพระยศเป็นหม่อมเจ้า ในรัชกาลที่ 4 ทรงสถาปนาเป็น พระวงศ์เธอ กรมหมื่นมนตรีรักษา[note 1] เมื่อปีฉลู เบญจศก จ.ศ. 1215 พ.ศ. 2396 สิ้นพระชนม์เมื่อวันพุธ เดือน 7 แรม 6 ค่ำ ปีฉลู สัปตศก จ.ศ. 1227 ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2408 พระชันษา 39 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดอรุณราชวราราม วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2414[1]

พระเกียรติยศ

แก้
ธรรมเนียมพระยศของ
พระวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าพยอม
กรมหมื่นมนตรีรักษา
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนเกล้ากระหม่อม/เกล้ากระหม่อมฉัน
การขานรับเกล้ากระหม่อม/เพคะ

พระอิสริยยศ

แก้
  • 8 ตุลาคม พ.ศ. 2369 : หม่อมเจ้าพยอม
  • สมัยรัชกาลที่ 4 : พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพยอม กรมหมื่นมนตรีรักษา

พงศาวลี

แก้

เชิงอรรถ

แก้
  1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาหม่อมเจ้าชายพยอม และหม่อมเจ้าชายชอุ่ม (พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชอุ่ม กรมหมื่นเทวานุรักษ์) ขึ้นเป็นเจ้าต่างกรมโดยมิได้สถาปนาเป็นพระองค์เจ้าก่อน แต่ในรัชกาลต่อๆ มา ไม่ปรากฏว่าได้สถาปนาหม่อมเจ้าขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม เว้นแต่จะได้สถาปนาพระยศขึ้นเป็นพระองค์เจ้าเสียก่อน แล้วจึงจะตั้งกรม

อ้างอิง

แก้
  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8