สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าทองคำ

สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าทองคำ (พ.ศ. 2304 — ไม่ทราบปี) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี กับพระอินทรรักษา (เสม) และเคยรับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าทองคำ
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าชั้นตรี
ประสูติพ.ศ. 2304
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 1
พระสวามีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ราชวงศ์ธนบุรี (เสกสมรส)
จักรี (สถาปนา)
พระบิดาพระอินทรรักษา (เสม)
พระมารดาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
ธรรมเนียมพระยศของ
เจ้าฟ้าทองคำ
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระประวัติ

แก้

สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าทองคำ มีพระนามเดิมว่า ทองคำ ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2304 เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีกับพระอินทรรักษา (เสม)[1] เมื่อเจริญพระชันษาขึ้น พระชนนีได้ถวายพระองค์เข้ารับราชการเป็นเจ้าจอมฝ่ายในในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี[2]

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้าจอมทองคำ ซึ่งเป็นพระราชภาคิไนยขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าฝ่ายในพระองค์หนึ่ง ประทับ ณ พระตำหนักเขียวเบื้องหลังหมู่พระมหามณเทียรร่วมกับพระมารดา พระองค์ไม่มีเจ้ากรมต่างหาก แต่เป็นสังกัดในกรมพระเทพสุดาวดี[3] จนสิ้นพระชนม์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นเอง แต่ไม่ปรากฏว่าเป็นปีใด[1]

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 5. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2013-08-22.
  2. นิธิ เอียวศรีวงศ์. การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : มติชน, 2548, หน้า 412
  3. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปฐมวงศ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย, 2470. 57 หน้า. หน้า 11.