พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์[1] (พ.ศ. 2345 - พ.ศ. 2391) มีพระยศเดิมว่าหม่อมเจ้าไพฑูรย์[2] ประสูติเมื่อปีจอ จัตวาศก จุลศักราช 1164 ตรงกับปี พ.ศ. 2345 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาทับทิม ณ บางช้าง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นสนิทนเรนทร์ ในปี พ.ศ. 2379 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 เมื่อปีวอก สัมฤทธิศก จุลศักราช 1210 ตรงกับปี พ.ศ. 2391 พระชันษา 47 ปี ทรงเป็นต้นราชสกุลไพฑูรย์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ประสูติพ.ศ. 2345
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2391
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลไพฑูรย์
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดาเจ้าจอมมารดาทับทิม​ ในรัชกาลที่ 2
ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระโอรส-พระธิดา

แก้

มีพระโอรสธิดา 11 พระองค์ ได้แก่[3]

 • หม่อมเจ้าหญิงจำรัส ไพฑูรย์
 • หม่อมเจ้าหญิงพัด ไพฑูรย์
 • หม่อมเจ้าหญิงหวาน ไพฑูรย์
 • หม่อมเจ้าหญิงสอิ้ง ไพฑูรย์ (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2431)
 • หม่อมเจ้าหญิงแพ ไพฑูรย์
 • หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าหญิงสุดสวาดิ์ ไพฑูรย์ (ประสูติ พ.ศ. 2389 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2475 สิริชนมายุ 87 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2475)
 • หม่อมเจ้าชายจุ้ย ไพฑูรย์ บางแห่งว่าชื่อหม่อมเจ้าชายตุ้ย มีหม่อมพุ่ม ไพฑูรย์ ณ อยุธยา เป็นมารดา ทรงสมรสกับหม่อมทองดี ไพฑูรย์ ณ อยุธยา มีธิดา คือ
 • หม่อมเจ้าหญิงศุข ไพฑูรย์
 • หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
 • หม่อมเจ้าชายเพชรรัตน์ ไพฑูรย์ (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2431)

อ้างอิง

แก้
เชิงอรรถ
 1. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14, กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2554. 296 หน้า. หน้า 39. ISBN 978-974-417-594-6
 2. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, หน้า 7
 3. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, หน้า 82
บรรณานุกรม
 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า 82. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum