พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ (9 กรกฎาคม พ.ศ. 2335 - 13 กันยายน พ.ศ. 2389) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าดวงจักร ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน 8 แรม 6 ค่ำ ปีชวด จัตวาศก จุลศักราช 1154 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2335 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาปาน และเป็นองค์ต้นราชสกุล ดวงจักร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1
พระองค์เจ้าชั้นเอก
ประสูติ9 กรกฎาคม พ.ศ. 2335
สิ้นพระชนม์13 กันยายน พ.ศ. 2389 (54 ปี)
พระบุตร5 องค์
ราชสกุลดวงจักร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมารดาเจ้าจอมมารดาปาน ในรัชกาลที่ 1
ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

ปี พ.ศ. 2367 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น "กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์" และโปรดให้กำกับกรมช่างหล่อ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 10 แรม 8 ค่ำ ปีมะเมีย อัฐศก จุลศักราช 1208 ตรงกับวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2389 สิริพระชันษา 54 ปี

พระโอรส-พระธิดา

แก้

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8