พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ (20 มิถุนายน พ.ศ. 2452 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2525) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ประสูติแต่หม่อมเล็ก ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม ยงใจยุทธ) เมื่อประสูติมีพระยศที่ “หม่อมเจ้า” ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า”

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์
พระวรวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นตรี
หม่อมมณี สิริวรสาร
อำไพ แสงสุข
พระบุตรหม่อมราชวงศ์อรมณี ภาณุพันธุ์
หม่อมราชวงศ์พันธุรังษี ภาณุพันธุ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พระมารดาหม่อมเล็ก ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา
ประสูติ20 มิถุนายน พ.ศ. 2452
สิ้นพระชนม์24 ตุลาคม พ.ศ. 2525 (73 ปี)

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ เสกสมรสกับหม่อมมณี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุนนาค) อดีตหม่อมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต (องค์ต้นราชสกุล ศักดิเดชน์ ภาณุพันธุ์) มีพระธิดาด้วยกัน 1 คน คือ

  • หม่อมราชวงศ์อรมณี ภาณุพันธุ์ หรือ คุณหญิงออร่า สมรสครั้งแรกกับ พันตำรวจโท จุมพล นิลวัฒนานนท์[1] และครั้งที่สองกับวัฒนา นิเวศน์มรินทร์ มีบุตรจากการสมรสครั้งแรกสองคน และครั้งที่สองหนึ่งคน

ต่อมาได้หย่าขาดกับหม่อมมณี และมีพระโอรสกับหม่อมอำไพ (สกุลเดิม แสงสุข) 1 คน คือ

  • หม่อมราชวงศ์พันธุรังษี ภาณุพันธุ์ มีบุตรและธิดา 2 คน ได้แก่
    • หม่อมหลวงรังษิธร ภาณุพันธุ์
    • หม่อมหลวงรังษิอาภา ภาณุพันธุ์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2525 สิริพระชันษา 73 ปี

พระเกียรติยศแก้ไข

  • หม่อมเจ้าอาภัสสรวงศ์ ภาณุพันธุ์ (20 มิถุนายน พ.ศ. 2452 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470)
  • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470 – ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. มณี สิริวรสาร, คุณหญิง. ชีวิตเหมือนฝัน ตอนที่ 3. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, มมป. หน้า 53