พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ (5 เมษายน พ.ศ. 2357 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2415) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ากปิตถา ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 5 แรม 1 ค่ำ ปีจอ .เบญจศก จุลศักราช 1176 ตรงกับวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2357 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าจอมมารดาอัมพา ทรงเป็นต้นราชสกุลกปิตถา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์

พระองค์เจ้ากปิตถา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ประสูติ5 เมษายน พ.ศ. 2357
สิ้นพระชนม์22 ธันวาคม พ.ศ. 2415
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลกปิตถา
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดาเจ้าจอมมารดาอัมพา ในรัชกาลที่ 2

ในปี พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ และโปรดเกล้าให้ทรงกำกับกรมพระอาลักษณ์

สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 5 เมื่ออาทิตย์ เดือนอ้าย แรม 7 ค่ำ ปีวอก จัตวาศก จุลศักราช 1234 ตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2415 พระชันษา 59 ปี

พระโอรส-พระธิดา แก้

พระเกียรติยศ แก้

ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระอิสริยยศ แก้

  • พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากปิตถา (5 เมษายน พ.ศ. 2357 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
  • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากปิตถา (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2394)
  • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ (พ.ศ. 2394 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2394)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2394 - ปัจจุบัน)

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum