พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าหญิงชมชื่น เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ กับหม่อมงิ้ว ศิริวงศ์ ณ อยุธยา[1]

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น
พระนามพระองค์เจ้าชมชื่น
พระนามเดิมหม่อมเจ้าหญิงชมชื่น
พระอิสริยยศพระสัมพันธวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์พระองค์เจ้าชั้นตรี
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติพ.ศ. 2377
สิ้นพระชนม์28 ตุลาคม พ.ศ. 2436
พระบิดาสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระมารดาหม่อมงิ้ว ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า หม่อมเจ้าหญิงชมชื่น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับสถาปนา เลื่อนพระยศเป็น พระประพันธวงษ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น เมื่อพ.ศ. 2418[2] ภายหลังรัชกาลที่ 5 ทรงเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น[3]

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2436

ราชตระกูลแก้ไข

พระตระกูลในพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น
พระบิดา:
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ
กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระอัยกาฝ่ายพระบิดา:
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปัยกาฝ่ายพระบิดา:
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระปัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
สมเด็จพระศรีสุลาลัย
พระอัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
เจ้าจอมมารดาทรัพย์
พระปัยกาฝ่ายพระบิดา:
พระอักษรสมบัติ (หม่อมทับ)
พระปัยยิกาฝ่ายพระบิดา:
คุณผ่อง
พระชนนี:
หม่อมงิ้ว ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  2. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, สถาปนาคำนำพระนาม, สกุลไทย, ฉบับที่ 2448, ปีที่ 47, ประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2544
  3. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, 'พระสัมพันธวงศ์เธอ', สกุลไทย, ฉบับที่ 2421, ปีที่ 47, ประจำวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2544