เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส หรือ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้านพวงศ์ วรองค์อรรคมหามกุฎ ปรมุตมราโชรส เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน้อย (ธิดาพระอินทรอำไพ (สมเด็จเจ้าฟ้าทัศไภย) พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 4 แรม 10 ค่ำ ปีมะเมีย จัตวาศก จ.ศ. 1184 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2366 ในสมัย ร.2 พระองค์เจ้านพวงศ์ เป็นพระโอรสหนึ่งในสองพระองค์ที่ประสูติก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงขึ้นครองราชย์ (อีกพระองค์หนึ่งคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร) แรกประสูติ เป็น หม่อมเจ้านพวงศ์ พระโอรสใน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ ในสมัย ร.4 จึงได้เป็น พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส
Prince Mahesuan Siwawilat.jpg

พระนาม พระองค์เจ้านพวงศ์ วรองค์อรรคมหามกุฎ ปรมุตมราโชรส
พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นเอก
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 6 มีนาคม พ.ศ. 2366
สิ้นพระชนม์ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2410 (45 ปี)
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดา เจ้าจอมมารดาน้อย
หม่อม หม่อมช้อย นพวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมราชวงศ์หญิงเสาวรส นพวงศ์
หม่อมสวน นพวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมกลัด นพวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมหุ่น นพวงศ์ ณ อยุธยา
หม่อมเนือง นพวงศ์ ณ อยุธยา
พระบุตร 26 พระองค์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็น กรมหมื่นมเหศวรศิวลาส กำกับดูแลกรมล้อมพระราชวัง ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้กำกับราชการกรมพระคลังมหาสมบัติเพิ่มอีกตำแหน่ง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส สิ้นพระชนม์เมื่อวันศุกร์ เดือน 8 แรม 3 ค่ำปีเถาะนพศก จ.ศ. 1229 ตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2410 พระชันษาได้ 45 ปี ทรงเป็นต้นราชสกุล นพวงศ์

พระโอรสและพระธิดาแก้ไข

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส มีหม่อมที่ปรากฏนาม 6 ท่าน ได้แก่

 1. หม่อมช้อย
 2. หม่อมราชวงศ์หญิงเสาวรส (ราชสกุลเดิม: ปาลกะวงศ์)
 3. หม่อมสวน (สกุลเดิม: ศรีเพ็ญ)
 4. หม่อมกลัด (สกุลเดิม: จาตุรงคกุล)
 5. หม่อมหุ่น
 6. หม่อมเนือง (สกุลเดิม: ณ นคร)

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 26 พระองค์ เป็นชาย 16 พระองค์ และหญิง 10 พระองค์

พระรูป พระนาม หม่อมมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์/สิ้นชีพิตักษัย คู่สมรส
  1. หม่อมราชวงศ์จิตราภรณ์
(พ.ศ. 2394 : หม่อมเจ้าจิตราภรณ์
พ.ศ. 2396 : พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์)
พ.ศ. 2382 2 พฤศจิกายน 2403 หม่อมนกแก้ว
  2. หม่อมราชวงศ์บงกช
(พ.ศ. 2394 : หม่อมเจ้าบงกช
พ.ศ. 2398 : พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช)
พ.ศ. 2384 15 กุมภาพันธ์ 2456 หม่อมเจ้าหญิงจันทร (สุประดิษฐ์)
  3. หม่อมราชวงศ์เดช
(พ.ศ. 2394 : หม่อมเจ้าเดช)
พ.ศ. 2386 ไม่ทราบปี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงแก้วกัลยาณี
  4. หม่อมเจ้าถนอม ไม่ทราบปี พ.ศ. 2463 หม่อมเอม (คชเสนี)
หม่อมสาย (คชเสนี)
หม่อมแย้ม
  5. หม่อมเจ้าสำเนียง ไม่ทราบปี พ.ศ. 2441 หม่อมเปลี่ยน
  6. หม่อมเจ้าหญิงจันทรประไพ 18 ธันวาคม 2395 6 เมษายน 2474
  7. หม่อมเจ้าศรีสังข์ หรือ หม่อมเจ้าเจ๊ก 26 ธันวาคม 2397 4 กรกฎาคม 2456 หม่อมเจ้าหญิงพวงผกา นพวงศ์
  8. หม่อมเจ้าหญิงปุก 19 ธันวาคม 2400 ไม่ทราบปี
  9. หม่อมเจ้าขุนช้าง พ.ศ. 2400 1 สิงหาคม 2428 นักองค์เจ้าศรีสวัสดิ์ผิว แห่งกัมพูชา
  10. หม่อมเจ้าหญิงเกสร หรือ หม่อมเจ้าหญิงเผือก 19 เมษายน 2401 7 ธันวาคม 2468
  11. หม่อมเจ้าหญิงสุหร่าย หม่อมกลัด 19 เมษายน 2401 9 สิงหาคม 2468
  12. หม่อมเจ้าอร่าม พ.ศ. 2403 16 กันยายน 2421
  13. หม่อมเจ้าหญิงอุบลศิริ พ.ศ. 2404 ไม่ทราบปี
  14. หม่อมเจ้าหญิงใหม่ พ.ศ. 2404 8 มีนาคม 2421
  15. หม่อมเจ้ากรรเจียก พ.ศ. 2405 6 มีนาคม 2445 หม่อมสาย
  16. หม่อมเจ้าดำ พ.ศ. 2405 19 กุมภาพันธ์ 2438
  17. หม่อมเจ้าอบเชย พ.ศ. 2405 สิงหาคม 2437 หม่อมราชวงศ์หญิงสวัสดิทรวง (ดวงจักร)
  18. หม่อมเจ้าหญิงพวงผกา หรือ หม่อมเจ้าหญิงวงศ์ผกา 12 มีนาคม 2405 ไม่ทราบปี หม่อมเจ้าศรีสังข์ นพวงศ์
  19. หม่อมเจ้าเล็ก ไม่ทราบปี 22 มิถุนายน 2447
  20. หม่อมเจ้าขาว พ.ศ. 2406 ไม่ทราบปี
  21. หม่อมเจ้าหญิงมณฑา 22 มิถุนายน 2410 ไม่ทราบปี
  22. หม่อมเจ้าหญิงเล็ก พ.ศ. 2410 ไม่ทราบปี
  23. หม่อมเจ้าหญิงโสภา ไม่ทราบปี พ.ศ. 2426
  24. หม่อมเจ้าจำรัส ไม่ทราบปี พ.ศ. 2447
  25. หม่อมเจ้าหญิงถมยา ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี
  26. หม่อมเจ้าเณรเล็ก ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

 • หม่อมเจ้านพวงศ์ (6 มีนาคม พ.ศ. 2366 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394)
 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้านพวงศ์ วรองค์อรรคมหามกุฎ ปรมุตมราโชรส (2 เมษายน พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2396)
 • พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส (พ.ศ. 2396 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)

ภายหลังการสิ้นพระชนม์

 • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข

 • Jeffary Finestone. สมุดพระรูปพระราชโอรส พระราชธิดาและพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพ : บริษัทกู๊ดวิว เพรส จำกัด, พ.ศ. 2543. 394 หน้า. ISBN 974-87148-8-8