หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล

พันตรี หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล พระโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์และหม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล
หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด.jpg
พระรูปทรงฉายเมื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า

พระนาม หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2445 กรุงเทพมหานคร
สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2524
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
พระมารดา หม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา
ชายา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา
พระบุตร หม่อมราชวงค์เรืองรำไพ ชุมพล หม่อมราชวงค์หทัยธานี ชุมพล

พระประวัติแก้ไข

พันตรี หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล พระโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์และหม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา บุตรีในท้าวไชยบุตร (บุดดี บุญรมย์) หลานเจ้าราชบุตรสุ่ย เจ้าเมืองอุบลราชธานี [1] ประสูติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2445 ทรงมีพระพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีที่ร่วมหม่อมมารดา 4 พระองค์ คือ

  1. หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร ชุมพล (มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงจิรบุญญ์ณี)
  2. หม่อมเจ้าฐิติศักดิ์วิบูลย์ ชุมพล
  3. หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล (พระองค์เอง)
  4. หม่อมเจ้าหญิงนงนิตย์จำเนียร ชุมพล

และทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระขนิษฐาต่างพระมารดา คือ

  1. หม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา)
  2. หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา)
  3. หม่อมเจ้าหญิงจงใจถวิล ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมจำเริญ ชุมพล ณ อยุธยา)
  4. หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา)
  5. หม่อมเจ้าชุมปกบุตร ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมปุ๊ก ชุมพล ณ อยุธยา)

หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล ทรงเษกสมรสกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา พระธิดาใน สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช กับหม่อมเล็ก ยงใจยุทธ และสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2524

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข