หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล

หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล พระโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์และหม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล
หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด.jpg
พระรูปทรงฉายเมื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า

พระนาม หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2445 กรุงเทพมหานคร
สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2524
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
พระมารดา หม่อมบุญยืน
ชายา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา
พระบุตร หม่อมราชวงค์เรืองรำไพ ชุมพล หม่อมราชวงค์หทัยธานี ชุมพล

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล พระโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์และหม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา บุตรีในท้าวไชยบุตร (บุดดี บุญรมย์) หลานเจ้าราชบุตรสุ่ย เจ้าเมืองอุบลราชธานี [1] ประสูติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2445 ทรงมีพระพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีที่ร่วมหม่อมมารดา 4 พระองค์ คือ

  1. หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร ชุมพล (มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงจิรบุญญ์ณี)
  2. หม่อมเจ้าฐิติศักดิ์วิบูลย์ ชุมพล
  3. หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล (พระองค์เอง)
  4. หม่อมเจ้าหญิงนงนิตย์จำเนียร ชุมพล

และทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระขนิษฐาต่างพระมารดา คือ

  1. หม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา)
  2. หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา)
  3. หม่อมเจ้าหญิงจงใจถวิล ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมจำเริญ ชุมพล ณ อยุธยา)
  4. หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา)
  5. หม่อมเจ้าชุมปกบุตร ชุมพล (ประสูติแต่หม่อมปุ๊ก ชุมพล ณ อยุธยา)

หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล ทรงเษกสมรสกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา พระธิดาใน สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช กับหม่อมเล็ก ยงใจยุทธ และสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2524

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข